Advertisement

© 2020

Space Information Networks

4th International Conference, SINC 2019, Wuzhen, China, September 19–20, 2019, Revised Selected Papers

 • Quan Yu
Conference proceedings SINC 2019

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 1169)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xiii
 2. Architecture and Efficient Networking Mechanism

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Shuaijun Liu, Tong Wu, Yuemei Hu, Yichen Xiao, Dapeng Wang, Lixiang Liu
   Pages 3-15
  3. Kun Li, Huachun Zhou, Hongke Zhang, Zhe Tu, Guanglei Li
   Pages 16-27
  4. Liang Qiao, Hongcheng Yan, Yahang Zhang, Rui Zhang, Weisong Jia
   Pages 28-38
  5. Yang Guo, Jiang Cao, Yuan Gao, Yanchang Du, Shaochi Cheng, Shuang Song
   Pages 39-46
  6. Jiang Yujuan, Li Xiangyang, An Binlai
   Pages 47-55
  7. Xiaohan Qi, Xinyi Gu, Qinyu Zhang, Zhihua Yang
   Pages 66-86
  8. Xiupu Lang, Qi Zhang, Lin Gui, Xuekun Hao, Haopeng Chen
   Pages 87-98
  9. Ziqi Wang, Baojiang Cui, Shen Yao, Meiyi Jiang
   Pages 99-111
  10. Zhu Tang, Sudan Li, Wenping Deng, Yongzhi Wang, Wanrong Yu
   Pages 132-144
  11. Yongxue Yu, Jiayu Xie, Yujue Wang, Yin Zhou
   Pages 163-171
 3. Theories and Methods of High Speed Transmission

  1. Front Matter
   Pages 173-173
  2. Yuan Gao, Jiang Cao, Junsong Yin, Su Hu, Wanbin Tang, Xiangyang Li et al.
   Pages 175-182
  3. Tianyu Zhang, Jianping Liu, Zhiyuan Li, Jingwen Xu
   Pages 183-192
  4. Zhiyuan Li, Tianyu Zhang, Jianping Liu, Ming Wang, Jian Zhang
   Pages 193-206

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the proceedings of the 4th International Conference on Space Information Networks, SINC 2019, held in Wuzhen, China, in September 2019.

The 16 full and 7 short papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 118 submissions. The papers are organized in topical sections on architecture and efficient networking mechanism; theories and methods of high speed transmission. 

Keywords

computer systems computer networks communication channels (information theory) communication systems signal processing telecommunication networks telecommunication systems mobile telecommunication systems internet network protocols mathematics satellite communication systems artificial intelligence communication satellites computer hardware sensors routing algorithms

Editors and affiliations

 • Quan Yu
  • 1
 1. 1.Institute of China Electronic EquipmentBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Pharma
Materials & Steel
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering