Advertisement

© 2018

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2018 Proceedings

Volume I

 • Jiadong Sun
 • Changfeng Yang
 • Shuren Guo
Conference proceedings CSNC 2018

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 497)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxiii
 2. Satellite Navigation Technology

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Panpan Huang, Chris Rizos, Craig Roberts
   Pages 59-70
  3. Qingtao Wan, Jinghua Li, Xiaolan Wang, Jiangtao Fan, Jie Zhang, Guanyi Ma
   Pages 97-104
  4. Yanning Zheng, Shengli Wang, Yang Liu, Ying Xu, Xu Li, Guiping Chen
   Pages 117-127
  5. Hongke Hou, Cuilin Kuang, Yaozong Zhou, Yonglin Zhang
   Pages 129-138
  6. Hongkai Shi, Xiufeng He, Xinyuan Wang
   Pages 153-162
  7. Qinggen Yi, Guoli Lin, Wanke Liu, Jiuhui Pan
   Pages 163-172
  8. Zhengxun He, Shuangcheng Zhang, Yang Nan, Kai Liu, Wei Qu, Huilin Wu et al.
   Pages 173-185
  9. Yuefan He, Shuangcheng Zhang, Qianyi Wang, Qi Liu, Wei Qu, Xiaowei Hou
   Pages 187-196
  10. Yonglin Zhang, Changsheng Cai, Xiaotao Bai, Hongke Hou, Xianqiang Cui
   Pages 197-210
  11. Chenglong Zhang, Shuangcheng Zhang, Tao Che, Yajie Wang, Ning Zhang, Wei Qu et al.
   Pages 211-219

Other volumes

 1. China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2018 Proceedings
  Volume I
 2. Volume II
 3. Volume III

About these proceedings

Introduction

These proceedings present selected research papers from CSNC 2018,  held during 23rd-25th May in Harbin, China. The theme of CSNC 2018 is Location, Time of Augmentation. These papers discuss the technologies and applications of the Global Navigation Satellite System (GNSS), and the latest progress made in the China BeiDou System (BDS) especially. They are divided into 12 topics to match the corresponding sessions in CSNC 2018, which broadly covered key topics in GNSS. Readers can learn about the BDS and keep abreast of the latest advances in GNSS techniques and applications.

Keywords

CSNC 2018 Satellite Navigation GNSS BDS BeiDou System

Editors and affiliations

 • Jiadong Sun
  • 1
 • Changfeng Yang
  • 2
 • Shuren Guo
  • 3
 1. 1.China Aerospace Science and Technology CorporationBeijingChina
 2. 2.China Satellite Navigation Engineering CenterBeijingChina
 3. 3.China Satellite Navigation Engineering CenterBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering