Advertisement

Computer Engineering and Technology

21st CCF Conference, NCCET 2017, Xiamen, China, August 16–18, 2017, Revised Selected Papers

 • Weixia Xu
 • Liquan Xiao
 • Jinwen Li
 • Chengyi Zhang
 • Zhenzhen Zhu
Conference proceedings NCCET 2017

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 600)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XII
 2. Zhisheng Li, Lei Wang, Qiang Dou, Yuxing Tang, Shasha Guo, Haifang Zhou et al.
  Pages 22-34
 3. Hongbing Tan, Haiyan Chen, Sheng Liu, Xikun Ma, Yaqing Chi
  Pages 35-44
 4. Hengzhou Yuan, Jianjun Chen, Bin Liang, Yang Guo
  Pages 45-51
 5. Quanyou Feng, Chao Peng, Shuangyin Ren, Hongwei Zhou, Rangyu Deng
  Pages 52-62
 6. Jihong Jian, Cunxian Cao, Xianpei Luo, Qianqian Yang
  Pages 76-85
 7. Miao Zhang, Daoqing Qu, Jiangfeng Huang, Shangyong Liang
  Pages 86-95
 8. Qingran Wang, Wei Guo, Dazhi Sun, Jizeng Wei
  Pages 96-103
 9. Wei Guo, Tenghai Wang, Jizeng Wei
  Pages 104-115
 10. Hongwei Zhou, Rangyu Deng, Quanyou Feng, Xiaoqiang Ni, Qiang Dou
  Pages 116-132
 11. Yan Sun, Yuesheng Cao, Jinwen Li, Tiejun Li
  Pages 133-142
 12. Back Matter
  Pages 143-143

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 21st CCF Conference on Computer Engineering and Technology, NCCET 2017, held in Xiamen, China, in August 2017. 
The 13 full papers presented were carefully reviewed and selected from 108 submissions. They address topics such as processor architecture; application specific processors; computer application and software optimization; technology on the horizon.

Keywords

computer architecture integrated circuits integrated circuit layout integrated circuit design printed circuit boards computer simulation computer aided design power and energy hardware validation security in hardware

Editors and affiliations

 • Weixia Xu
  • 1
 • Liquan Xiao
  • 2
 • Jinwen Li
  • 3
 • Chengyi Zhang
  • 4
 • Zhenzhen Zhu
  • 5
 1. 1.National University of Defense TechnologyChangshaChina
 2. 2.National University of Defense TechnologyChangshaChina
 3. 3.School of Computer ScienceNational University of Defense TechnologyChangshaChina
 4. 4.National University of Defense TechnologyChangshaChina
 5. 5.National University of Defense TechnologyChangshaChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Electronics