Advertisement

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2017 Proceedings: Volume III

  • Jiadong Sun
  • Jingnan Liu
  • Yuanxi Yang
  • Shiwei Fan
  • Wenxian Yu
Conference proceedings CSNC 2017

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 439)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages i-xix
  2. Satellite Orbit and Satellite Clock Error

    1. Front Matter
      Pages 1-1
    2. Zan Liu, Xihong Chen, Jin Liu, Chenlong Li
      Pages 11-20
    3. Rengui Ruan, Ziqing Wei, Xiaolin Jia
      Pages 21-36
    4. Huicui Liu, Xiao Cheng, Geshi Tang, Jing Peng
      Pages 37-45
    5. Daoning Yang, Gang Li, Ying Liu, Jun Yang, Yinan Meng, Xianyu Zhang
      Pages 55-63
    6. Zhiwen Wang, Hui Xu, Qianxin Wang, Yilei He
      Pages 77-87
    7. Haiong Wang, Qiuli Chen, Weisong Jia, Chengpan Tang
      Pages 89-99
    8. Li Li, Geshi Tang, Tianpeng Ren, Jing Sun, Ming Shi, Junwei Wang
      Pages 101-111
    9. Zejun Liu, Chunlin Shi, Lan Du, Lili Wu, Ruopu Wang
      Pages 113-123
    10. Xiaotao Li, Hua Chang, Shaoming Xin, Jianghui Geng
      Pages 125-135
    11. Dongwei Zhu, Dingfa Huang, Abubakr Hassan, Bolin Xiong
      Pages 137-147
    12. Haibo Ge, Bofeng Li, Maorong Ge, Yunzhong Shen, Liangwei Nie, Harald Schuh
      Pages 165-180
    13. Hongyang Ma, Qile Zhao, Xiaolong Xu
      Pages 191-205
    14. Xiaoli Wu, Xiao liu, Shuai Gao, Feng Zhou, Li Gu, Enqiang Dong
      Pages 207-215
    15. Kang Gao, Shoujian Zhang, Jiancheng Li, Xinyun Cao, Kaifa Kuang
      Pages 217-226
  3. Precise Positioning Technology

    1. Front Matter
      Pages 227-227
    2. Bingquan Dong, Huan Liu
      Pages 229-237
    3. Taogao Dai, Chen Chen, Jianwen Li, Peng Pang, Yongtao Li
      Pages 251-262
    4. Yuanjun Chen, Xiang Zuo, Xiaoyu Shi, Chenggang Li
      Pages 263-274
    5. Xue Wang, Lin Zhao, Liang Li, Peng Cui, Jie Zhang
      Pages 285-293
    6. Fuxin Yang, Liang Li, Lin Zhao, Chun Cheng
      Pages 295-307
    7. Zong-qiang Liu, Ya-min Dang, Qiang Yang, Hu Wang
      Pages 309-319
    8. Rui Shang, Chengfa Gao, Shuguo Pan, Denghui Wang, Longlei Qiao
      Pages 321-335
    9. Xiang Zuo, Yuanjun Chen, Xiaoyu Shi, Chenggang Li
      Pages 349-360
    10. Jiang Guo, Xiaotao Li, Xingyu Chen, Jianghui Geng, Qiang Wen, YuanXin Pan
      Pages 377-387
    11. ZhiQiang Dai, Qile Zhao, Yifei Lv, Jia Song, Jinning Zhou, Sheng Yang et al.
      Pages 409-428
    12. Huabo Wei, Xiaoqing Zhang, Zhanyu Zhang, Yu Li, Ruifan Pang
      Pages 429-441
    13. Wenhao Li, Shengkai Zhang, Jintao Lei, Qingchuan Zhang, Chaohui Zhu
      Pages 443-452
    14. Yuan Quan, Xiubin Zhao, Chunlei Pang, Yong Wang, Chao Gao
      Pages 453-466
    15. Xu Feng, Changjian Liu, Chen Liu, Lingfeng Xu, Ying Du
      Pages 467-479
    16. Nannan Hu, Hongping Zhang, Yongzhong Shi, Ronghao Wei, Tuan Li
      Pages 481-491
  4. Atomic Clock and Time-Frequency Technology

    1. Front Matter
      Pages 493-493
    2. Yonghui Xie, Tao Shuai, Pengfei Chen, Yuxian Pei, Xiaoyan Pan, Chuanfu Lin
      Pages 495-503
    3. Pengfei Chen, Yonghui Xie, Tao Shuai, Yang Zhao, Yuxian Pei, Chao Shen et al.
      Pages 505-514
    4. Mengfei Cheng, Fengfeng Shi, Jinfeng Xu, Yang Wang, Shengli Zhang
      Pages 515-524
    5. Qingsong Ai, Tianhe Xu, Dawei Sun, Hongwei Xiong, Shengchao Wang
      Pages 525-539
    6. Dongmei Yue, Yangqi Liu, Qiang Li, Zhen Qiu
      Pages 541-546
    7. Jingwen Dong, Bo Wang, Hongwei Si, Lijun Wang
      Pages 553-561

About these proceedings

Introduction

These proceedings present selected research papers from CSNC2017,  held during 23th-25th May in Shanghai, China. The theme of CSNC2017 is Positioning, Connecting All. These papers discuss the technologies and applications of the Global Navigation Satellite System (GNSS), and the latest progress made in the China BeiDou System (BDS) especially. They are divided into 12 topics to match the corresponding sessions in CSNC2017, which broadly covered key topics in GNSS. Readers can learn about the BDS and keep abreast of the latest advances in GNSS techniques and applications.

Keywords

CSNC2017 Satellite Navigation GNSS BDS BeiDou System

Editors and affiliations

  • Jiadong Sun
    • 1
  • Jingnan Liu
    • 2
  • Yuanxi Yang
    • 3
  • Shiwei Fan
    • 4
  • Wenxian Yu
    • 5
  1. 1.Academician of CASChina Aerospace Science and Technology CorporationBeijingChina
  2. 2.Wuhan UniversityWuhanChina
  3. 3.National Administration of GNSS and ApplicationsBeijingChina
  4. 4.China Satellite Navigation OfficeBeijingChina
  5. 5.Shanghai Jiao Tong UniversityShanghaiChina

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-10-4594-3
  • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2017
  • Publisher Name Springer, Singapore
  • eBook Packages Engineering
  • Print ISBN 978-981-10-4593-6
  • Online ISBN 978-981-10-4594-3
  • Series Print ISSN 1876-1100
  • Series Online ISSN 1876-1119
  • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Materials & Steel
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering