Advertisement

© 2015

Social Media Processing

4th National Conference, SMP 2015, Guangzhou, China, November 16-17, 2015, Proceedings

 • Xichun Zhang
 • Maosong Sun
 • Zhenyu Wang
 • Xuanjing Huang
Conference proceedings SMP 2015

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 568)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIV
 2. Yang Li, Jing Jiang, Ting Liu, Xiaofei Sun
  Pages 1-14
 3. Juan Xu, Qi Zhang, Xuanjing Huang
  Pages 38-50
 4. Tianyi Liu, Fei Jiang, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma
  Pages 63-73
 5. Yongqin Qiu, Sixu Li, Rui Li, Lihong Wang, Bin Wang
  Pages 74-82
 6. Xinjun Guan, Ying Yang, Xinru Yang, Chen Lin
  Pages 83-94
 7. Yuechang Liu, Hanghang Tong, Lei Xie, Yong Tang
  Pages 107-118
 8. Lili Mei, Heyan Huang, Xiaochi Wei, Peng Yuan, Xian-Ling Mao
  Pages 119-130
 9. Tianyong Hao, Wenxiu Xie, Chun Chen, Yuming Shen
  Pages 131-143
 10. Wen Qu, Daling Wang, Shi Feng, Yifei Zhang, Ge Yu
  Pages 156-167
 11. Jun Zhou, Zhen Zhang, Bing Wang, Yan Zhang, Yonghong Yan
  Pages 168-175
 12. Xiaoxia Liu, Hongfei Lin, Zhihao Yang
  Pages 176-183
 13. Sichao Wei, Zhengtao Yu, Fangqiong Chen, Cunli Mao, Jianyi Guo
  Pages 192-199

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the thoroughly refereed papers of the 4th National Conference of Social Media Processing, SMP 2015, held in Guangzhou, China, in November 2015.
The 14 revised full papers and 9 short papers presented were carefully reviewed and selected from 105 submissions. The papers address issues such as: mining social media and applications; natural language processing; data mining; information retrieval; emergent social media processing problems.

Keywords

Social media processing Social media analysis Social media mining Opinion mining and sentiment analysis Social recommendation Natural language processing Data mining Information retrieval

Editors and affiliations

 • Xichun Zhang
  • 1
 • Maosong Sun
  • 2
 • Zhenyu Wang
  • 3
 • Xuanjing Huang
  • 4
 1. 1.South China University of TechnologyGuangzhouChina
 2. 2.Tsinghua UniversityBeijingChina
 3. 3.South China University of TechnologyGuangzhouChina
 4. 4.Fudan UniversityShanghaiChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Pharma
Materials & Steel
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering