Advertisement

© 2015

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2015 Proceedings: Volume III

 • Jiadong Sun
 • Jingnan Liu
 • Shiwei Fan
 • Xiaochun Lu
Conference proceedings

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 342)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xx
 2. Precise Orbit Determination and Positioning

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Lizhong Qu, Qile Zhao, Jing Guo, Guangxing Wang, Xiangxin Guo, Qiang Zhang et al.
   Pages 13-29
  3. Qiankun Liu, Lifen Sui, Guorui Xiao, Yu Gan, Guobin Qi, Tian Zheng
   Pages 47-55
  4. Liang Chen, Changjiang Geng, Quan Zhou, Wenhai Jiao
   Pages 57-66
  5. Zongpeng Pan, Hongzhou Chai, Zehui Liu, Kefan Yang, Yang Chong, Yangyin Xu
   Pages 67-80
  6. Yijun Tian, Dongqing Zhao, Shuangna Zhang, Zhiyong Huang, Hang Dong
   Pages 95-103
  7. Xiangxin Guo, Qile Zhao, Shenghua Jiang, Min Li
   Pages 129-138
  8. Yang Cui, Zhiping Lu, Hao Lu, Jian Li, Yupu Wang, Lingyong Huang
   Pages 139-147
  9. Jinchao Xia, Geshi Tang, Chao Han, Jianfeng Cao, Hongzheng Cui, Xie Li
   Pages 149-160
  10. Huarun Wang, Hongzhou Chai, Min Wang, Zongpeng Pan, Yang Chong
   Pages 161-172
  11. Kang Zhang, Jinming Hao, Yu Zhang, Qiang Li, Tuansheng Yang
   Pages 201-211
  12. Hongliang Cai, Kangkang Chen, Tianhe Xu, Guo Chen
   Pages 213-226

About these proceedings

Introduction

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2015 Proceedings presents selected research papers from CSNC2015, held during 13th-15th May in Xian, China. The theme of CSNC2015 is Opening-up, Connectivity and Win-win. These papers discuss the technologies and applications of the Global Navigation Satellite System (GNSS), and the latest progress made in the China BeiDou System (BDS) especially. They are divided into 10 topics to match the corresponding sessions in CSNC2015, which broadly covered key topics in GNSS. Readers can learn about the BDS and keep abreast of the latest advances in GNSS techniques and applications.

SUN Jiadong is the Chief Designer of the Compass/ BDS, and the academician of Chinese Academy of Sciences (CAS); LIU Jingnan is a professor at Wuhan University. FAN Shiwei is a researcher at China Satellite Navigation Office; LU Xiaochun is an academician of Chinese Academy of Sciences (CAS).

Keywords

BeiDou System (BDS) CSNC2015 Chinese GNSS Compass/BDS GNSS Satellite Navigation Satellite navigation conference

Editors and affiliations

 • Jiadong Sun
  • 1
 • Jingnan Liu
  • 2
 • Shiwei Fan
  • 3
 • Xiaochun Lu
  • 4
 1. 1.China Aerospace Sci. & Technology Corp.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 2. 2.Wuhan UniversityWuhanChina
 3. 3.China Satellite Navigation OfficeBeijingChina
 4. 4.Chinese Academy of SciencesBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering