Advertisement

© 2014

Advanced Technologies in Ad Hoc and Sensor Networks

Proceedings of the 7th China Conference on Wireless Sensor Networks

 • Xue Wang
 • Li Cui
 • Zhongwen Guo
Conference proceedings

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 295)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xii
 2. Chuanai Zhou, Huanqing Cui, Xiaojing Meng, Rong Hua
  Pages 1-11
 3. Ji Xiong, Fang-Min Li, Jing-Yuan Zhang
  Pages 13-25
 4. DongHui Zhu, Yubao Wang, Jing Xing, Wenping Liu, Hongbo Jiang, Gang Wu
  Pages 27-35
 5. Kelei Li, Xinhua Wang, Mianmian Lv, Zhen Wang
  Pages 37-45
 6. Wenbin Wu, Yi Gao, Xuefeng Zhang, Chao Huang, Wei Dong
  Pages 47-57
 7. Dongyu Yang, Fan Zhang, Jun Lin
  Pages 59-67
 8. Xueying Zhang, Xiaotong Zhang, Yue Qi, Liwen He, Zuoxin Xiahou, Chunyuan Li
  Pages 81-92
 9. Yuwei Zhou, Qin Wang, Yadong Wan
  Pages 93-104
 10. Yongrui Chen, Weidong Yi, Binghua Wang, Fei Qin
  Pages 105-120
 11. Jinghua Zhu, Bin Kan, Yong Liu, Tong Wang, Liqiang Pan, Dan Liu
  Pages 121-130
 12. Bin Cheng, Linlin Ci, Chengping Tian, Taolin Guo
  Pages 145-154
 13. Bin Cheng, Linlin Ci, Chengping Tian, Taolin Guo
  Pages 167-175
 14. Lili Ren, Qingshan Wang, Shasha Fu, Yanping Liu
  Pages 187-194
 15. Yanliang Jin, Lina Xu, Zhishu Bai, Xuqin Zhou, Wei Ma, Muxin Wang
  Pages 205-213

About these proceedings

Introduction

Advanced Technologies in Ad Hoc and Sensor Networks collects selected papers from the 7th China Conference on Wireless Sensor Networks (CWSN2013) held in Qingdao, October 17-19, 2013. The book features state-of-the-art studies on Sensor Networks in China with the theme of “Advances in wireless sensor networks of China”. The selected works can help promote development of sensor network technology towards interconnectivity, resource sharing, flexibility and high efficiency. Researchers and engineers in the field of sensor networks can benefit from the book.

Xue Wang is a professor at Tsinghua University; Li Cui is a professor at Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences; Zhongwen Guo is a professor at Ocean University of China.

Keywords

CWSN 2013 Communication protocols Internet of Things (IoT) Ocean Observation Network Wireless sensor networks

Editors and affiliations

 • Xue Wang
  • 1
 • Li Cui
  • 2
 • Zhongwen Guo
  • 3
 1. 1.Tsinghua UniversityBeijingChina
 2. 2.Institute of Computing Technology, CASBeijingChina
 3. 3.Ocean University of ChinaQingdaoChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Pharma
Materials & Steel
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering