Advertisement

© 2013

Web-Age Information Management

WAIM 2013 International Workshops: HardBD, MDSP, BigEM, TMSN, LQPM, BDMS, Beidaihe, China, June 14-16, 2013. Proceedings

 • Yunjun Gao
 • Kyuseok Shim
 • Zhiming Ding
 • Peiquan Jin
 • Zujie Ren
 • Yingyuan Xiao
 • An Liu
 • Shaojie Qiao

Benefits

 • Up to date results

 • Fast track conference proceedings

 • State of the art research

Conference proceedings WAIM 2013

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 7901)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. The International Workshop on Big Data Management on Emerging Hardware (HardBD 2013)

  1. Qiang Cao, Changsheng Xie
   Pages 1-2
  2. Wanhui He, Nong Xiao, Fang Liu, Zhiguang Chen, Yinjin Fu
   Pages 4-15
  3. Jiangtao Wang, Wenyu Lai, Xiaofeng Meng
   Pages 16-27
  4. Puyuan Yang, Peiquan Jin, Shouhong Wan, Lihua Yue
   Pages 28-39
  5. Tiangang Zhu, Yuanchun Zhou, Yang Zhang, Zhenghua Xue, Jiwu Bai, Jianhui Li
   Pages 40-45
 3. The Second International Workshop on Massive Data Storage and Processing (MDSP 2013)

  1. Yong Li, Dan Feng, Zhan Shi, Qing Liu
   Pages 46-55
  2. Li Jia, Hongzhi Wang, Jianzhong Li, Hong Gao
   Pages 56-66
  3. Shuiyuan Xie, Xiuli Ma, Shiwei Tang
   Pages 67-78
  4. Wenbin Yao, Pengdi Ye
   Pages 79-88
  5. Lian’en Huang, Jinping Li, Xiaoming Li
   Pages 89-98
  6. Ziyun Ma, Xiaonian Wang, Ping Jiang, Jiajun Jin, Silu Guo
   Pages 99-107
  7. Jian Wan, Ligang He, Wei Zhang, Jie Huang, Mingbiao Li, Jilin Zhang et al.
   Pages 108-117
  8. Mohammad Hasmat Ullah, Sung-Soon Park, Gyeong Hun Kim
   Pages 118-127
 4. The First International Workshop on Emergency Management in Big Data Age (BigEM 2013)

  1. Yaguang Li, Kuien Liu, Jiajie Xu, Fengcheng He
   Pages 128-139
  2. Kainan Cui, Xiaolong Zheng, Daniel Dajun Zeng, Zhu Zhang, Chuan Luo, Saike He
   Pages 140-151

Other volumes

 1. Web-Age Information Management
  WAIM 2013 International Workshops: HardBD, MDSP, BigEM, TMSN, LQPM, BDMS, Beidaihe, China, June 14-16, 2013. Proceedings
 2. 14th International Conference, WAIM 2013, Beidaihe, China, June 14-16, 2013. Proceedings

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of six workshops of the 14th International Conference on Web-Age Information Management, WAIM 2013, held in Beidaihe, China, June 2013. The 37 revised full papers are organized in topical sections on the six following workshops: The International Workshop on Big Data Management on Emerging Hardware (HardBD 2013), the Second International Workshop on Massive Data Storage and Processing (MDSP 2013), the First International Workshop on Emergency Management in Big Data Age (BigEM 2013), the International Workshop on Trajectory Mining in Social Networks (TMSN 2013), the First International Workshop on Location-based Query Processing in Mobile Environments (LQPM 2013), and the First International Workshop on Big Data Management and Service (BDMS 2013).

Keywords

Web mining cloud computing massive data probabilistic database social media

Editors and affiliations

 • Yunjun Gao
  • 1
 • Kyuseok Shim
  • 2
 • Zhiming Ding
  • 3
 • Peiquan Jin
  • 4
 • Zujie Ren
  • 5
 • Yingyuan Xiao
  • 6
 • An Liu
  • 7
 • Shaojie Qiao
  • 8
 1. 1.College of Computer ScienceZhejiang UniversityHangzhouChina
 2. 2.Seoul National UniversitySeoulKorea
 3. 3.Institute of SoftwareChinese Academy of SciencesBeijingP.R. China
 4. 4.School of Computer Science and TechnologyUniversity of Science and Technology of ChinaHefeiChina
 5. 5.School of Computer Science and TechnologyHangzhou Dianzi UniversityHangzhouChina
 6. 6.Key Laboratory of Intelligence Computing and Novel Software Technology, Tianjin Key Laboratory of Computer Vision and System, Ministry of EducationTianjin University of TechnologyTianjinChina
 7. 7.CityU-USTC Advanced Research InstituteSuzhouChina
 8. 8.School of Information Science and TechnologySouthwest Jiaotong UniversityChengduChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Engineering
Finance, Business & Banking
Electronics