Advertisement

© 2013

Chinese Lexical Semantics

13th Workshop, CLSW 2012, Wuhan, China, July 6-8, 2012, Revised Selected Papers

 • Donghong Ji
 • Guozheng Xiao
 • Up-to-date results in chinese lexical semantics

 • Fast-track conference proceedings

 • State-of-the-art research

Conference proceedings CLSW 2012

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 7717)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 7717)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Applications on Natural Language Processing

  1. Guo-Nian Wang, Yi Qin, Min Jiang, Qiu-Rong Zhao
   Pages 1-10
  2. Dandan Liu, Zhiwei Zhao, Yanan Hu, Longhua Qian
   Pages 11-21
  3. Yonglei Zhang, Cheng Peng, Hongling Wang
   Pages 22-31
  4. Libin Hou, Peifeng Li, Qiaoming Zhu, Yuan Cao
   Pages 32-39
  5. Liangyou Li, Zhengxian Gong
   Pages 40-48
  6. Xiuli Hua, Shoushan Li, Peifeng Li, Qiaoming Zhu
   Pages 58-63
  7. Zhu Zhu, Daming Dai, Yaxing Ding, Jianbin Qian, Shoushan Li
   Pages 64-71
  8. Ying Su, Yong Zhang, Donghong Ji, Yibing Wang, Hongmiao Wu
   Pages 84-93
  9. Maofu Liu, Yu Xiao, Chunwei Lei, Xin Zhou
   Pages 94-101
  10. Yi Zheng, Shi Ying, Yibing Wang
   Pages 102-109
 3. Corpus Linguistics

  1. Maofu Liu, Yan Li, Donghong Ji, Yi Zheng
   Pages 110-121
  2. Liang Yang, Hongfei Lin
   Pages 122-133
  3. Bin Li, Ning Xi, Minxuan Feng, Xiaohe Chen
   Pages 145-153
  4. Liu Liu, Bin Li, Lijun Bu, Tian-tian Zhang, Xiaohe Chen
   Pages 154-165
  5. Wei He, Jinling Zhang, Yu Zou, Yonglin Teng, Min Hou
   Pages 175-185

About these proceedings

Introduction

This book constitutes carefully reviewed and revised selected papers from the 13th Chinese Lexical Semantics Workshop, CLSW 2012, held in Wuhan, China, in July 2012. The 67 full papers and 17 short papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 169 submissions. They are organized in topical sections named: applications on natural language processing; corpus linguistics; lexical computation; lexical resources; lexical semantics; new methods for lexical semantics; and other topics.

Keywords

discourse structure ontology opinion mining semantic analysis sentiment analysis

Editors and affiliations

 • Donghong Ji
  • 1
 • Guozheng Xiao
  • 2
 1. 1.Computer SchoolWuhan UniversityWuhanChina
 2. 2.College of Chinese Language and LiteratureWuhan UniversityWuhanChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Pharma
Materials & Steel
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering