Advertisement

© 2013

Computer and Computing Technologies in Agriculture VI

6th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2012, Zhangjiajie, China, October 19-21, 2012, Revised Selected Papers, Part I

 • Daoliang Li
 • Yingyi Chen
Conference proceedings CCTA 2012

Part of the IFIP Advances in Information and Communication Technology book series (IFIPAICT, volume 392)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Xiong Shen, Xiao Zheng, Zhiqiang Song, Dongping He, Peishi Qi
  Pages 11-18
 3. Mingfei Zhang, Huiping Xue, Lianzhi Wang, Daoliang Li
  Pages 19-26
 4. Fengyun Wang, Lin Mei, Wenjie Feng, Lei Wang, Limin Wang, Huaijun Ruan
  Pages 43-50
 5. Jianlun Wang, Yu Han, Zetian Fu, Daoliang Li, Jianshu Chen, Shuting Wang
  Pages 58-68
 6. Changqi Ouyang, Daoliang Li, Jianlun Wang, Shuting Wang, Yu Han
  Pages 69-77
 7. Lin Yuan, Jingcheng Zhang, Jinling Zhao, Shuhong Cai, Jihua Wang
  Pages 78-84
 8. Jiaogen Zhou, Xu Chen, Jingyin Zhao, Dongsheng Wang
  Pages 101-108
 9. Minghua Shang, Guoying Tian, Leilei Qin, Jia Zhao, Huaijun Ruan, Fengyun Wang
  Pages 109-117
 10. ZhiFeng Xiao, Fan Zhang, NanXing Wu, XiangDong Liu
  Pages 141-149
 11. Hongqian Chen, Zhenhua Tu, Zhaoshen Qing, Xiaobin Qiu, Chaoying Meng
  Pages 150-156

Other volumes

 1. Computer and Computing Technologies in Agriculture VI
  6th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2012, Zhangjiajie, China, October 19-21, 2012, Revised Selected Papers, Part I
 2. 6th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2012, Zhangjiajie, China, October 19-21, 2012, Revised Selected Papers, Part II

About these proceedings

Introduction

The two-volume set IFIP AICT 392 and 393 constitutes the refereed post-conference proceedings of the 6th IFIP TC 5, SIG 5.1 International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture, CCTA 2012, held in Zhangjiajie, China, in October 2012. The 108 revised papers presented were carefully selected from numerous submissions. They cover a wide range of interesting theories and applications of information technology in agriculture, including Internet of things and cloud computing; simulation models and decision-support systems for agricultural production; smart sensor, monitoring, and control technology; traceability and e-commerce technology; computer vision, computer graphics, and virtual reality; the application of information and communication technology in agriculture; and universal information service technology and service systems development in rural areas. The 53 papers included in the first volume focus on decision support systems, intelligent systems, and artificial intelligence applications.

Keywords

artificial neural networks decision support systems image processing scene analysis wireless monitoring

Editors and affiliations

 • Daoliang Li
  • 1
 • Yingyi Chen
  • 1
 1. 1.China-EU Center for Information and Communication Technologies (CICTA)China Agricultural UniversityBeijingP.R. China

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Engineering
Finance, Business & Banking
Electronics