Advertisement

© 2010

Biotechnology in China II

Chemicals, Energy and Environment

 • G. T. Tsao
 • Pingkai Ouyang
 • Jian Chen
Book

Part of the Advances in Biochemical Engineering / Biotechnology book series (ABE, volume 122)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xiii
 2. Zhenjiang Li, Xiaojun Ji, Suli Kan, Hongqun Qiao, Min Jiang, Dingqiang Lu et al.
  Pages 1-42
 3. Jin Huang, Lei Huang, Jianping Lin, Zhinan Xu, Peilin Cen
  Pages 43-71
 4. Tianwei Tan, Jianliang Yu, Jike Lu, Tao Zhang
  Pages 73-104
 5. Siliang Zhang, Xuejun Cao, Ju Chu, Jiangchao Qian, Yingping Zhuang
  Pages 105-150
 6. Shuang Jiang Liu, Lei Liu, Muhammad Tausif Chaudhry, Lei Wang, Ying Guang Chen, Qi Zhou et al.
  Pages 151-188
 7. Yan Xu, Dong Wang, Wen Lai Fan, Xiao Qing Mu, Jian Chen
  Pages 189-233
 8. Qing-Zhao Wang, Xue-Ming Zhao
  Pages 235-257
 9. Back Matter
  Pages 259-264

About this book

Introduction

Past, Present, and Future Industrial Biotechnology in China, by Zhenjiang Li, Xiaojun Ji, Suli Kan, Hongqun Qiao, Min Jiang, Dingqiang Lu, Jun Wang, He Huang, Honghua Jia, Pingkai Ouyuang, and Hanjie Ying; Organic Chemicals from Bioprocesses in China, by Jin Huang, Lei Huang, Jianping Lin, Zhinan Xu, and Peilin Cen; Biofuels in China, by Tianwei Tan, Jianliang Yu, Jike Lu, and Tao Zhang; Bioreactors and Bioseparation, by Siliang Zhang, Xuejun Cao, Ju Chu, Jiangchao Qian, and Yingping Zhuang; Environmental Biotechnology in China, by Shuang Jiang Liu , Lei Liu , Muhammad Tausif Chaudhry , Lei Wang , Ying Guang Chen , Qi Zhou , He Liu , and Jian Chen; Traditional Chinese Biotechnology, by Yan Xu , Dong Wang , Wen Lai Fan , Xiao Qing Mu, and Jian Chen; Modern Biotechnology in China, by Qing-Zhao Wang and Xue-Ming Zhao

Keywords

Biofuels Bioprocesses in China Bioreactors Bioseparation Chinese Biotechnology Environmental Biotechnology Industrial Biotechnology Organic Chemicals biofuel biotechnology

Editors and affiliations

 • G. T. Tsao
  • 1
 • Pingkai Ouyang
  • 2
 • Jian Chen
  • 3
 1. 1.A.A. Potter Engineering Center, Lab. Renewable Resources EngineeringPurdue UniversityWest LafayetteUSA
 2. 2.College of Life Science &, Pharmaceutical EngineeringNanjing University of TechnologyNanjingChina, People's Republic
 3. 3.School of BiotechnologyJiangnan UniversityWuxiChina, People's Republic

Bibliographic information

Industry Sectors
Biotechnology
Chemical Manufacturing
Consumer Packaged Goods
Pharma