Advertisement

Neural Information Processing

24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14–18, 2017, Proceedings, Part V

 • Derong Liu
 • Shengli Xie
 • Yuanqing Li
 • Dongbin Zhao
 • El-Sayed M. El-Alfy
Conference proceedings ICONIP 2017

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10638)

Also part of the Theoretical Computer Science and General Issues book sub series (LNTCS, volume 10638)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XVIII
 2. Data Mining

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Zhi-Lin Zhao, Ling Huang, Chang-Dong Wang, Jian-Huang Lai, Philip S. Yu
   Pages 3-13
  3. Yongshan Zhang, Jia Wu, Zhihua Cai, Siwei Jiang
   Pages 14-23
  4. Lijun Cai, Tao Meng, Tingqin He, Lei Chen, Ziyun Deng
   Pages 24-34
  5. Yi-Ning Xu, Lei Xu, Ling Huang, Chang-Dong Wang
   Pages 46-56
  6. Spyros Boukoros, Anupiya Nugaliyadde, Angelos Marnerides, Costas Vassilakis, Polychronis Koutsakis, Kok Wai Wong
   Pages 57-66
  7. Cheng Liu, Wen-Ming Cao, Chu-Tao Zheng, Hau-San Wong
   Pages 95-104
  8. Xiaoya Ren, Guotao Hui, Yanhong Luo, Yingchun Wang, Dongsheng Yang, Ge Qi
   Pages 105-114
  9. Wang Chen, Hai-Tao Zheng, Xiao-Xi Mao
   Pages 134-144
  10. Mohamed E. Abd Elaziz, Ahmed A. Ewees, Diego Oliva, Pengfei Duan, Shengwu Xiong
   Pages 145-155
  11. Rehab Ali Ibrahim, Diego Oliva, Ahmed A. Ewees, Songfeng Lu
   Pages 156-166
  12. Dong Huang, Chang-Dong Wang, Jian-Huang Lai
   Pages 167-176
  13. Yuqi Song, Min Gao, Junliang Yu, Wentao Li, Junhao Wen, Qingyu Xiong
   Pages 177-185
  14. Mingming Li, Jiao Dai, Wei Liu, Jizhong Han
   Pages 206-215
  15. Lingfeng Li, Yuanping Nie, Weihong Han, Jiuming Huang
   Pages 216-227
  16. Hong Cai, Cuiting Yan, Airu Yin, Xuesong Zhao
   Pages 228-236
  17. Younjin Chung, Joachim Gudmundsson, Masahiro Takatsuka
   Pages 237-246
  18. Md. Mamunur Rashid, Joarder Kamruzzaman, Iqbal Gondal, Rafiul Hassan
   Pages 247-255
  19. Sang Ho Kang, Han Bin Bae, Rhee Man Kil, Hee Yong Youn
   Pages 267-274
  20. Han Bin Bae, Tae Hyun Kim, Rhee Man Kil, Hee Yong Youn
   Pages 275-284
  21. Fengmao Lv, Guowu Yang, Jinzhao Wu, Chuan Liu, Yuhong Yang
   Pages 285-296
  22. Junliang Yu, Min Gao, Wenge Rong, Yuqi Song, Qianqi Fang, Qingyu Xiong
   Pages 297-305
  23. Xue Jiang, Pengfei Jia, Siqi Qiao, Shukai Duan
   Pages 317-326
  24. Yaolin Zheng, Yulong Wang, Lei Zhang, Jingyu Wang, Qi Qi
   Pages 327-337
  25. Kai Liu, Yi Zhang, Kai Lu, Xiaoping Wang, Xin Wang
   Pages 348-356
  26. Xiang-Rui Peng, Ling Huang, Chang-Dong Wang
   Pages 357-367
  27. Shenglin Zhao, Irwin King, Michael R. Lyu
   Pages 368-377
  28. Ya-dan Liu, Liang Chu, Nan Xu, Yi-fan Jia, Zhe Xu
   Pages 378-386
  29. Xin Song, Ying Guan, Jinkuan Wang, Jing Gao
   Pages 397-406
  30. Omaru Maruatona, Peter Vamplew, Richard Dazeley, Paul A. Watters
   Pages 407-417
  31. Fangzhou Xiong, Zhiyong Liu, Xu Yang, Biao Sun, Charles Chiu, Hong Qiao
   Pages 418-426
  32. Biao Sun, Fangzhou Xiong, Zhiyong Liu, Xu Yang, Hong Qiao
   Pages 434-441
  33. Tao Ban, Lei Zhu, Jumpei Shimamura, Shaoning Pang, Daisuke Inoue, Koji Nakao
   Pages 442-451
 3. Time Series Analysis

  1. Front Matter
   Pages 453-453
  2. Yangtao Xue, Li Zhang, Zhiwei Tao, Bangjun Wang, Fanzhang Li
   Pages 455-465
  3. Ke Wang, Peidong Zhu, Haoyang Zhu, Pengshuai Cui, Zhenyu Zhang
   Pages 466-474

Other volumes

 1. 24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14-18, 2017, Proceedings, Part I
 2. 24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14-18, 2017, Proceedings, Part II
 3. 24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14-18, 2017, Proceedings, Part III
 4. 24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14–18, 2017, Proceedings, Part IV
 5. Neural Information Processing
  24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14–18, 2017, Proceedings, Part V
 6. 24th International Conference, ICONIP 2017, Guangzhou, China, November 14–18, 2017, Proceedings, Part VI

About these proceedings

Introduction

The six volume set LNCS 10634, LNCS 10635, LNCS 10636, LNCS 10637, LNCS 10638, and LNCS 10639 constitues the proceedings of the 24rd International Conference on Neural Information Processing, ICONIP 2017, held in Guangzhou, China, in November 2017. The 563  full papers presented were carefully reviewed and selected from 856 submissions. The 6 volumes are organized in topical sections on Machine Learning, Reinforcement Learning, Big Data Analysis, Deep Learning, Brain-Computer Interface, Computational Finance, Computer Vision, Neurodynamics, Sensory Perception and Decision Making, Computational Intelligence, Neural Data Analysis, Biomedical Engineering, Emotion and Bayesian Networks, Data Mining, Time-Series Analysis, Social Networks, Bioinformatics, Information Security and Social Cognition, Robotics and Control, Pattern Recognition, Neuromorphic Hardware and Speech Processing. 

Keywords

Adaptive dynamic programming Artificial intelligence Biologically inspired computing Brain-computer interface Computational intelligence Computer vision Data mining Deep learning Machine learning Neural networks Neurodynamics Optimization and control Pattern recognition Reinforcement learning Robotics and control Time series analysis Artificial Intelligence machine learning neural networks social networks

Editors and affiliations

 • Derong Liu
  • 1
 • Shengli Xie
  • 2
 • Yuanqing Li
  • 3
 • Dongbin Zhao
  • 4
 • El-Sayed M. El-Alfy
  • 5
 1. 1.Guangdong University of TechnologyGuangzhouChina
 2. 2.Guangdong University of TechnologyGuangzhouChina
 3. 3.South China University of TechnologyGuangzhouChina
 4. 4.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 5. 5.King Fahd University of Petroleum and MineralsDhahranSaudi Arabia

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Energy, Utilities & Environment
Aerospace