Advertisement

Chinese Computational Linguistics

18th China National Conference, CCL 2019, Kunming, China, October 18–20, 2019, Proceedings

 • Maosong Sun
 • Xuanjing Huang
 • Heng Ji
 • Zhiyuan Liu
 • Yang Liu
Conference proceedings CCL 2019

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11856)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 11856)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xvi
 2. Linguistics and Cognitive Science

 3. Fundamental Theory and Methods of Computational Linguistics

  1. Front Matter
   Pages 53-53
  2. Huayong Li, Zizhuo Shen, DianQing Liu, Yanqiu Shao
   Pages 55-66
 4. Information Retrieval and Question Answering

  1. Front Matter
   Pages 67-67
  2. Zhengwen Xie, Xiao Yuan, Jiawei Wang, Shenggen Ju
   Pages 69-80
  3. Aiting Liu, Ziqi Huang, Hengtong Lu, Xiaojie Wang, Caixia Yuan
   Pages 81-92
  4. Delai Qiu, Liang Bao, Zhixing Tian, Yuanzhe Zhang, Kang Liu, Jun Zhao et al.
   Pages 93-104
  5. Zhenghao Liu, Chenyan Xiong, Maosong Sun, Zhiyuan Liu
   Pages 105-116
 5. Text Classification and Summarization

  1. Front Matter
   Pages 117-117
  2. Mingtong Liu, Yasong Wang, Yujie Zhang, Jinan Xu, Yufeng Chen
   Pages 156-168
  3. Ran Wei, Heyan Huang, Yang Gao
   Pages 169-180
  4. Chuhan Wu, Fangzhao Wu, Tao Qi, Yongfeng Huang, Xing Xie
   Pages 181-193
  5. Chi Sun, Xipeng Qiu, Yige Xu, Xuanjing Huang
   Pages 194-206
  6. Xiuyuan Yang, Liang Yang, Ran Bi, Hongfei Lin
   Pages 207-218
 6. Knowledge Graph and Information Extraction

  1. Front Matter
   Pages 219-219
  2. Qianfeng Chu, Gongshen Liu, Huanrong Sun, Cheng Zhou
   Pages 221-232
  3. Qian Yi, Guixuan Zhang, Shuwu Zhang, Jie Liu
   Pages 233-245
  4. Bo Zhou, Yubo Chen, Kang Liu, Jun Zhao
   Pages 258-267
  5. Meihan Tong, Bin Xu, Lei Hou, Juanzi Li, Shuai Wang
   Pages 268-280
  6. Bo Yan, Dongmei Zhang, Huadong Wang, Chunhua Wu
   Pages 306-317
 7. Machine Translation and Multilingual Information Processing

  1. Front Matter
   Pages 319-319
  2. Ziyu Wu, Hongxu Hou, Ziyue Guo, Xuejiao Wang, Shuo Sun
   Pages 334-345
  3. Shuai Wang, Lei Hou, Juanzi Li, Meihan Tong, Jiabo Jiang
   Pages 346-357
 8. Minority Language Processing

  1. Front Matter
   Pages 369-369
  2. Yaofei Yang, Shuqin Li, Yangsen Zhang, Hua-Ping Zhang
   Pages 371-381
  3. Kahaerjiang Abiderexiti, Maosong Sun
   Pages 382-393
  4. Chongchong Yu, Meng Kang, Yunbing Chen, Mengxiong Li, Tong Dai
   Pages 394-404
  5. Chong Shao, Peng Sun, Xiaobing Zhao, Zhijuan Wang
   Pages 405-413
  6. Sangjie Duanzhu, Cizhen Jiacuo, Rou Te, Sanzhi Jia, Cairang Jia
   Pages 414-423
  7. Mingyan Tan, Feilong Bao, Guanglai Gao, Weihua Wang
   Pages 424-435
 9. Language Resources and Evaluation

  1. Front Matter
   Pages 437-437
  2. Xingyi Duan, Baoxin Wang, Ziyue Wang, Wentao Ma, Yiming Cui, Dayong Wu et al.
   Pages 439-451
  3. Yang Li, Cheng Qian, Haoyang Che, Rui Wang, Zhichun Wang, Jiacai Zhang
   Pages 452-464
 10. Social Computing and Sentiment Analysis

  1. Front Matter
   Pages 465-465
  2. Zixuan Cao, Yongmei Zhou, Aimin Yang, Jiahui Fu
   Pages 467-478
  3. Hanqian Wu, Shangbin Zhang, Jingjing Wang, Mumu Liu, Shoushan Li
   Pages 479-491
 11. NLP Applications

  1. Front Matter
   Pages 493-493

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the proceedings of the 18th China National Conference on Computational Linguistics, CCL 2019, held in Kunming, China, in October 2019. The 56 full papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 134 submissions. They were organized in topical sections named: linguistics and cognitive science, fundamental theory and methods of computational linguistics, information retrieval and question answering, text classification and summarization, knowledge graph and information extraction, machine translation and multilingual information processing, minority language processing, language resource and evaluation, social computing and sentiment analysis, NLP applications.


Keywords

artificial intelligence classification information extraction language resources machine translations named entities Natural Language Processing neural networks ontologies semantic information semantics text processing web mining machine translation text classification and summarization

Editors and affiliations

 • Maosong Sun
  • 1
 • Xuanjing Huang
  • 2
 • Heng Ji
  • 3
 • Zhiyuan Liu
  • 4
 • Yang Liu
  • 5
 1. 1.Tsinghua UniversityBeijingChina
 2. 2.Fudan UniversityShanghaiChina
 3. 3.University of Illinois at Urbana ChampaignIllinoisUSA
 4. 4.Tsinghua UniversityBeijingChina
 5. 5.Tsinghua UniversityBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Engineering