Advertisement

© 2019

Computer and Computing Technologies in Agriculture XI

11th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2017, Jilin, China, August 12-15, 2017, Proceedings, Part I

 • Daoliang Li
 • Chunjiang Zhao
Conference proceedings CCTA 2017

Part of the IFIP Advances in Information and Communication Technology book series (IFIPAICT, volume 545)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXI
 2. Guowei Wang, Yu Sun, Jing Chen, Yang Jiao, Chuanhong Zhang, Haijiao Yu et al.
  Pages 1-8
 3. Quan Wu, Min Liu, Juanying Sun, Weijie Jiao, Shuanghua Tao, Xiaochen Li et al.
  Pages 24-30
 4. Meng Shao, Ying Zhang, Jianjun Du, Xiaodi Pan, Liming Ma, Jinglu Wang et al.
  Pages 31-39
 5. Wenyong Li, Meixiang Chen, Ming Li, Chuanheng Sun, Lin Wang
  Pages 40-53
 6. Yun-peng Cui, Jian Wang, Shi-hong Liu, En-ping Liu, Hai-qing Liu
  Pages 54-64
 7. Xiaodong Yang, Chenwei Nie, Jingcheng Zhang, Haikuan Feng, Guijun Yang
  Pages 65-75
 8. Wenwen Gong, Zhuqing Wang, Yong Liang, Xin Fan, Junmeng Hao
  Pages 87-97
 9. Chao Zhou, Kai Lin, Daming Xu, Chuanheng Sun, Lan Chen, Song Zhang et al.
  Pages 98-107
 10. Weiliang Wen, Xinyu Guo, Xianju Lu, Yongjian Wang, Zetao Yu
  Pages 108-115
 11. Shouzhen Liang, Tao Liu, Zhen Chen, Xueyan Sui, Xuehui Hou, Meng Wang et al.
  Pages 116-125
 12. Huifang Wang, Xiaoyi Fang, Wei Guo, Yonghong Liu, Qingzu Luan, Shuo Zhang et al.
  Pages 143-151
 13. Hui Guo, Di Wu, Lei Fa, Shunxiang Pei, Xuebing Xin, Shumin Ma et al.
  Pages 159-169
 14. Zhiqiang Zhang, Hongwen Li, Allen D. McHugh, Jin He, Qingjie Wang, Caiyun Lu et al.
  Pages 170-193
 15. Yinchi Ma, Wen Ding, Yonghua Qu, Xiande Zhao
  Pages 194-205

Other volumes

 1. Computer and Computing Technologies in Agriculture XI
  11th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2017, Jilin, China, August 12-15, 2017, Proceedings, Part I
 2. 11th IFIP WG 5.14 International Conference, CCTA 2017, Jilin, China, August 12-15, 2017, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

The two volumes IFIP AICT 545 and 546 constitute the refereed post-conference proceedings of the 11th IFIP WG 5.14 International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture, CCTA 2017, held in Jilin, China, in August 2017.

The 100 revised papers included in the two volumes were carefully reviewed and selected from 282 submissions. They cover a wide range of interesting theories and applications of information technology in agriculture. The papers focus on four topics: Internet of Things and big data in agriculture, precision agriculture and agricultural robots, agricultural information services, and animal and plant phenotyping for agriculture.

Keywords

artificial intelligence crops cross-validation hyperspectral image processing image reconstruction image segmentation internet Internet of Things (IoT) least squares approximations remote sensing sensor networks Support Vector Machines (SVM) ubiquitous computing user interfaces

Editors and affiliations

 • Daoliang Li
  • 1
 • Chunjiang Zhao
  • 2
 1. 1.China Agricultural University (CAU)BeijingChina
 2. 2.National Research Center of Intelligent Equipment for Agriculture (NRCIEA)BeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Engineering
Finance, Business & Banking
Electronics