Advertisement

Pattern Recognition and Computer Vision

First Chinese Conference, PRCV 2018, Guangzhou, China, November 23-26, 2018, Proceedings, Part IV

 • Jian-Huang Lai
 • Cheng-Lin Liu
 • Xilin Chen
 • Jie Zhou
 • Tieniu Tan
 • Nanning Zheng
 • Hongbin Zha
Conference proceedings PRCV 2018

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11259)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 11259)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XV
 2. Object Detection and Tracking

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Ruizhi Lu, Jianhuang Lai, Xiaohua Xie
   Pages 3-15
  3. Weixiong He, Huicheng Zheng, Jianhuang Lai
   Pages 27-39
  4. Quan Zhang, Jianhuang Lai, Xiaohua Xie, Junyong Zhu
   Pages 40-52
  5. Jinyan Gao, Yulan Guo, Zaiping Lin, Wei An
   Pages 53-64
  6. Shihua Huang, Lu Wang, Peiyu Yang, Qingxu Deng
   Pages 65-77
  7. Canlong Zhang, Dongcheng He, Zhixin Li, Zhiwen Wang
   Pages 78-89
  8. Wenqing Zhao, Hai Yan
   Pages 90-102
  9. Daohui Ge, Jianfeng Song, Yutao Qi, Chongxiao Wang, Qiguang Miao
   Pages 103-114
  10. Jinyu Yang, Wenrui Ding, Chunlei Liu, Zechen Ha
   Pages 115-125
  11. Wei Yang, Ji Zhang, Zhongbao Zhang, Hongyuan Wang
   Pages 126-137
  12. Enze Yang, Linlin Huang, Jian Hu
   Pages 138-149
  13. Weijie Hong, Yiguang Liu, Yunan Zheng, Ying Wang, Xuelei Shi
   Pages 174-185
  14. Le Han, Xuelong Li, Yongsheng Dong
   Pages 186-198
  15. Xuemei Xie, Quan Liao, Lihua Ma, Xing Jin
   Pages 199-208
  16. Peng Zhang, Zengfu Wang
   Pages 209-220
  17. Penggen Zheng, Jin Zhan, Huimin Zhao, Jujian Lv
   Pages 221-232
  18. Juan Peng, Zhicheng Wang, Xuan Lv, Gang Wei, Jingjing Fei, Hongwei Zhang
   Pages 245-259
  19. Lei Qu, Kuixiang Liu, Qi He, Jun Tang, Dong Liang
   Pages 260-271
  20. Ye Huang, Chaochen Gu, Kaijie Wu, Xinping Guan
   Pages 272-283
  21. Huanlong Zhang, Xiujiao Zhang, Xiaoliang Qian, Yibin Chen, Fang Wang
   Pages 284-294
  22. Yulong Wang, Chenglong Li, Jin Tang
   Pages 295-306
 3. Performance Evaluation and Database

  1. Front Matter
   Pages 307-307
  2. Zhewei Xu, Jiajun Zhuang, Qiong Liu, Jingkai Zhou, Shaowu Peng
   Pages 322-333
  3. Changhao Wu, Shugong Xu, Guocong Song, Shunqing Zhang
   Pages 334-346
  4. Weiya Chen, Yulin Wan, Shiqi Ou, Zhidong Xue
   Pages 347-358
  5. Lifang Wu, Mingchao Qi, Heng Zhang, Meng Jian, Bowen Yang, Dai Zhang
   Pages 359-370
 4. Remote Sensing

  1. Front Matter
   Pages 371-371
  2. Fei Li, Xiuwei Zhang, Lei Zhang, Yanning Zhang, Dongmei Jiang, Genping Zhao
   Pages 384-395
  3. Rui Cai, Yuan Yuan, Xiaoqiang Lu
   Pages 396-408
  4. Pengbo Zhang, Xinzhu Ma, Zhihui Wang, Haojie Li, Zhongxuan Luo
   Pages 421-431
 5. Back Matter
  Pages 433-434

Other volumes

 1. First Chinese Conference, PRCV 2018, Guangzhou, China, November 23-26, 2018, Proceedings, Part I
 2. First Chinese Conference, PRCV 2018, Guangzhou, China, November 23-26, 2018, Proceedings, Part II
 3. First Chinese Conference, PRCV 2018, Guangzhou, China, November 23-26, 2018, Proceedings, Part III
 4. Pattern Recognition and Computer Vision
  First Chinese Conference, PRCV 2018, Guangzhou, China, November 23-26, 2018, Proceedings, Part IV

About these proceedings

Introduction

The four-volume set LNCS 11056, 110257, 11258, and 11073 constitutes the refereed proceedings of the First Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision, PRCV 2018, held in Guangzhou, China, in November 2018.

The 179 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from 399 submissions. The papers have been organized in the following topical sections:
Part I: Biometrics, Computer Vision Application. Part II: Deep Learning. Part III: Document Analysis, Face Recognition and Analysis, Feature Extraction and Selection, Machine Learning. Part IV: Object Detection and Tracking, Performance Evaluation and Database, Remote Sensing.

Keywords

Artificial intelligence Character recognition Classification Computer vision Data security Estimation Face recognition Feature selection Image coding Image enhancement Image processing Image quality Image reconstruction Imaging systems Information retrieval Motion estimation Neural networks Remote sensing Semantics Support Vector Machines (SVM)

Editors and affiliations

 • Jian-Huang Lai
  • 1
 • Cheng-Lin Liu
  • 2
 • Xilin Chen
  • 3
 • Jie Zhou
  • 4
 • Tieniu Tan
  • 5
 • Nanning Zheng
  • 6
 • Hongbin Zha
  • 7
 1. 1.Sun Yat-sen UniversityGuangzhouChina
 2. 2.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 3. 3.Institute of Computing TechnologyChinese Academy of SciencesBeijingChina
 4. 4.Tsinghua UniversityBeijingChina
 5. 5.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina
 6. 6.Xi’an Jiaotong UniversityXi’anChina
 7. 7.Peking UniversityBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Health & Hospitals
Biotechnology
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering