Advertisement

© 2005

Mobile Ad-hoc and Sensor Networks

First International Conference, MSN 2005, Wuhan, China, December 13-15, 2005. Proceedings

 • Xiaohua Jia
 • Jie Wu
 • Yanxiang He
Conference proceedings MSN 2005

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 3794)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Seung Hyong Rhee, Wangjong Lee, WoongChul Choi, Kwangsue Chung, Jang-Yeon Lee, Jin-Woong Cho
  Pages 11-20
 3. Jinbao Li, Jianzhong Li
  Pages 42-51
 4. Bang Wang, Kee Chaing Chua, Wei Wang, Vikram Srinivasan
  Pages 52-62
 5. RuiJun Yang, Qi Xia, QunHua Pan, WeiNong Wang, MingLu Li
  Pages 63-72
 6. Kee-Won Kim, Jun-Cheol Jeon, Kee-Young Yoo
  Pages 73-82
 7. Sufen Zhao, Liansheng Tan, Jie Li
  Pages 103-112
 8. Jieying Zhou, Simeng Wang, Jing Deng, Hongda Feng
  Pages 113-122
 9. Xiaohua Dai, Feng Xia, Zhi Wang, Youxian Sun
  Pages 123-132
 10. Xujin Chen, Xiaodong Hu, Jianming Zhu
  Pages 133-142
 11. Hongli Xu, Liusheng Huang, Yingyu Wan, Ben Xu
  Pages 153-163

About these proceedings

Keywords

Routing ad-hoc network development information modeling organization tools

Editors and affiliations

 • Xiaohua Jia
  • 1
 • Jie Wu
  • 2
 • Yanxiang He
  • 3
 1. 1.Department of Computer ScienceCity University of Hong Kong 
 2. 2.College of Optoelectric and Electric Information EngineeringUniversity of Shanghai for Science and TechnologyShanghaiP.R. China
 3. 3.School of ComputerWuhan UniversityWuhanChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Law
Aerospace
Engineering
Finance, Business & Banking
Electronics