Advertisement

Russian Engineering Research

, Volume 37, Issue 3, pp 218–223 | Cite as

Molybdenum-coated blanks for reliable frictional disks in oil-filled transmissions

 • Yu. I. Krykhtin
 • V. I. Karlov
Article
 • 16 Downloads

Abstract

Molybdenum-coated blanks for frictional disks in vehicle transmissions permit improvement in their performance. The coating is applied by plasma spraying.

Keywords

blanks frictional disks molybdenum coating plasma spraying transmissions oil immersion 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Trukhanov, V.M., Zubkov, V.F., Krykhtin, Yu.I., and Zheltobryukhov, V.F., Transmissii gusenichnykh i kolesnykh mashin (Transmission of Tracked and Wheeled Vehicles), Moscow: Mashinostroenie, 2001.Google Scholar
 2. 2.
  Fedorchenko, I.M., Frantsevich, I.N., and Radomysel’skii, I.D., Poroshkovaya Metallurgiya, materially, tekhnologii, svoistva, oblasti primeneniya. Spravochnik (Powder Metallurgy: Materials, Technologies, Properties, and Application Fields: Handbook), Kiev: Naukova Dumka, 1985.Google Scholar
 3. 3.
  J. Lubr. Technol., Trans. ASME, 1988, no. 4.Google Scholar
 4. 4.
  Hasun, A. and Morigaki, O., Naplavka i napylenie (Surfacing and Spraying), Moscow: Mashinostroenie, 1985.Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Volgograd State Technical UniversityVolgogradRussia

Personalised recommendations