Advertisement

Russian Engineering Research

, Volume 37, Issue 3, pp 206–210 | Cite as

Self-lubricating bearings based on compound epoxy fluoroplastics

Article
 • 22 Downloads

Abstract

The use of self-lubricating antifrictional materials based on compound epoxy fluoroplastics is considered. Their operation in different frictional conditions is analyzed.

Keywords

bearings frictional components compound epoxy fluoroplastics polymer composites self-lubrication carrying capacity wear resistance 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Polimery v uzlakh treniya mashin i priborov: spravochnik (Polymers in Friction Units of Machines and Devices: Handbook), Chichinadze, A.V., Ed., Moscow: Mashinostroenie, 1988.Google Scholar
 2. 2.
  Semenov, A.P. and Savinskii, Yu.E., Metalloftoroplastovye podshipniki (Metal-Fluoroplastic Bearings), Moscow: Mashinostroenie, 1976.Google Scholar
 3. 3.
  Ivanov, V.A., and Hosen, R., Progressivnye samosmazyvayushchiesya materialy na osnove epoksidoftorplastov dlya tribotekhnicheskikh sistem (Modern Self-Lubricating Materials Based on Epoxy Fluoropolymers for Tribological Systems), Vladivostok: Dal’nevost. Otd., Ross. Akad. Nauk, 2000.Google Scholar
 4. 4.
  Zakharychev, S.P. and Ivanov, V.A., Osnovy tekhnologii epoksidoftorplastov dlya samosmazyvayushchikhsya podshipnikov skol’zheniya (Basic Technology of Epoxy Fluoropolymers for Self-Lubricating Sliding Bearings), Khabarovsk: Tikhookean. Gos. Univ., 2012.Google Scholar
 5. 5.
  Ivanov, V.A., Combined self-lubricating bearings based on reinforced epoxy fluoropolymers, Vestn. Mashinostr., 1987, no. 5, pp. 17–20.Google Scholar
 6. 6.
  Goncharov, S.V., Tarasenko, A.T., and Ivanov, V.A., Dependence of the frictional coefficient on the antifrictional-component concentration in the working layer of a slip bearing, Russ. Eng. Res., 2009, vol. 2, no. 11, p. 1113.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Zakharychev, S.P. and Otmakhov, D.V., Manufacture of reinforced antifrictional epoxy fluoroplastics by winding, Russ. Eng. Res., 2010, vol. 30, no. 6, pp. 564–568.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Goncharov, S.V. and Ivanov, V.A., Production of antifriction gradient polymer composites based on epoxy resins by centrifugal formation, Uprochnyayushchie Tekhnol. Pokrytiya, 2011, no. 3 (75), pp. 3–7.Google Scholar
 9. 9.
  Ivanov, V.A., Sistemnyi podkhod k sozdaniyu antifriktsionnykh materialov i uzlov treniya (System Approach to the Creation of Antifriction Materials and Friction Units), Khabarovsk: Tikhookean. Gos. Univ., 2015.Google Scholar
 10. 10.
  Ivanov, V.A., Zakharychev, S.P., and Shamaev, A.S., Reparation of friction units of hydraulic manipulators, Remont, Vosstanovlenie, Modernizatsiya, 2002, no. 2, pp. 42–45.Google Scholar
 11. 11.
  Goncharov, S.V., Ivanov, V.A., and Yakimenko, N.A., Tribological testing of MAS-4UG antifriction material, Trenie Smazka Mash. Mekh., 2013, no. 4, pp. 9–13.Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Pacific National UniversityKhabarovskRussia

Personalised recommendations