Advertisement

Coke and Chemistry

, Volume 60, Issue 1, pp 23–27 | Cite as

New gas exhaust system for use in the dry quenching of coke

Coke
 • 24 Downloads

Abstract

A new design is proposed for the dry-quenching chamber in coke production. As shown by research on a cold physical model, the new gas distributor and gas-exhaust system ensure that the motion of the cooling gas resembles ideal displacement. The total volume of the dead zones and zones with reduced cooling rate is no more than 15% of the dry-quenching chamber.

Keywords

coke dry quenching physical model flow structure gas distributor gas-exhaust system 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Davidzon, R.I., Master ustanovki sukhogo tusheniya koksa (The Installation Master of Dry Slaking of Coke), Moscow: Metallurgiya, 1980.Google Scholar
 2. 2.
  Gural, V.V., Krivonos, V.V., Rudyka, V.I., and Taruta, A.A., Metallurgical-coke production on the basis of rammed batch and dry slaking: an efficient, ecologically sound, and energy-saving technology, Coke Chem., 2008, vol. 51, no. 8, pp. 309–316.Google Scholar
 3. 3.
  Kurunov, I.F., Lizogub, P.V., and Golubev, O.V., Coal preparation, coking, and slaking in China and Japan, Coke Chem., 2010, vol. 53, no. 9, pp. 339–344.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Kovalev, E.T., Vasil’ev, Yu.S., Kuznichenko, V.M., et al., Theory and practice of production of high quality metallurgical coke from low caking rammed batches, Uglekhim. Zh., 2009, nos. 3–4, pp. 24–30.Google Scholar
 5. 5.
  Starovoit, A.G., Anisimov, V.A., and Goncharov, V.F., Kinetics and cooling of coke in a dry-slaking chamber, Koks Khim., 1990, no. 3, pp. 9–10.Google Scholar
 6. 6.
  Grebenyuk, A.V. and Golubev, A.V., UA Patent 31141, Byull. Izobret., 2008, no. 6.Google Scholar
 7. 7.
  Golubev, A.V. and Grebenyuk, A.V., Development of the distribution unit for of coke and gas flows in the dry-slaking chamber of coke, Uglekhim. Zh., 2009, nos. 5–6, pp. 48–54.Google Scholar
 8. 8.
  Zbykovskii, E.I., Golubev, A.V., and Shul’ga, I.V., Structure of the cooling-gas flow in the dry-slaking chamber with a new gas-distributor design, Coke Chem., 2013, vol. 56, no. 7, pp. 258–261.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Zbykovskii, E.I. and Golubev, A.V., UA Patent 47484, Byull. Izobret., 2010, no. 3.Google Scholar
 10. 10.
  Dytnerskii, Yu.I., Protsessy i apparaty khimicheskoi tekhnologii. Chast 1. Teoreticheskie osnovy protsessov khimicheskoi tekhnologii. Gidromekhanicheskie i teplovye protsessy i apparaty (Processes and Devices for Chemical Technologies, Part 1: Theoretical Principles of Chemical Technological Processes. Hydromechanical and Thermal Processes and Devices), Moscow: Khimiya, 2002, 3d ed.Google Scholar
 11. 11.
  Grechko, A.V., Nesterenko, R.D., and Kudinov, Yu.A., Praktika fizicheskogo modelirovaniya na metallurgicheskom zavode (Physical Modeling at Metallurgical Plant), Moscow: Metallurgiya, 1976.Google Scholar
 12. 12.
  Khanin, I.M., Izuchenie dvizheniya gazov v koksovykh pechakh metodom podobiya (Analysis of Gas Motion in Coke Ovens by Similarity Method), Kharkov: Gos. Nauchno-Tekh. Izd. Lit. Chern. Tsvetn. Metall., 1957.Google Scholar
 13. 13.
  Mikheev, M.A. and Mikheeva, I.M., Osnovy teploperedachi (Principles of Heat Transfer), Moscow: Energiya,1977, 2nd ed.Google Scholar
 14. 14.
  Gorlin, S.M., Eksperimental’naya aeromekhanika: uchebnik dlya vuzov (Experimental Aeromechanics: Manual for Higher Education Institutions), Moscow: Vysshaya Shkola, 1970.Google Scholar
 15. 15.
  Kulakov, M.V., Tekhnologicheskie izmereniya i pribory dlya khimicheskikh proizvodstv: uchebnik dlya vuzov (Technological Measurements and Devices for Chemical Industry: Manual for Higher Education Institutions), Moscow: Mashinostroenie, 1983, 3d ed.Google Scholar
 16. 16.
  GOST (State Standard) 8.586.2:2009 (ISO 5167- 2:2003): Metrology. Measurement of Consumption and Amount of Liquid and Gas Using the Standard Narrowing Devices. Part 2. Diaphragms. Technical Requirements, Kiev, 2013.Google Scholar
 17. 17.
  Teplitskii, M.G., Gordon, I.Z., Kudryavaya, N.A., et al., Sukhoe tushenie koksa (Dry Slaking of Coke), Moscow: Metallurgiya, 1971.Google Scholar
 18. 18.
  Utkin, N.I., Metallurgiya tsvetnykh metallov (Non-Ferrous Metallurgy), Moscow: Metallurgiya, 1985.Google Scholar
 19. 19.
  Bol’shakova, N.V., Borisanova, K.S., Burtsev, V.I., et al., Materialy dlya elektrotekhnicheskikh ustanovok: spravochnoe posobie (Materials for Electrotechnical Devices: Handbook), Gutman, M.B., Ed., Moscow: Energoatomizdat, 1987.Google Scholar
 20. 20.
  Balkevich, V.L., Tekhnicheskaya keramika (Technical Ceramics), Moscow: Stroiizdat, 1984.Google Scholar
 21. 21.
  Shevchenko, V.Ya., Vvedenie v tekhnicheskuyu keramiku (Introduction to the Technical Ceramics), Moscow: Nauka, 1993.Google Scholar
 22. 22.
  Pierson, H.O., Handbook of Carbon, Graphite, Diamond, and Fullerenes: Properties, Processing and Applications, New Jersey: Noyes, 1993.Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2017

Authors and Affiliations

 • A. V. Golubev
  • 1
 • E. I. Zbykovsky
  • 1
 • I. V. Shulga
  • 2
 1. 1.Donetsk National Technical UniversityPokrovskUkraine
 2. 2.Ukrainian State Coal-Chemistry Institute (UKhIN)KharkovUkraine

Personalised recommendations