Steel in Translation

, Volume 41, Issue 12, pp 992–995 | Cite as

Utilizing heat from the hot casting-ladle lining in argon injection

 • P. S. Kharlashin
 • A. N. Yatsenko
 • V. Ya. Bakst
 • V. G. Gavrilova
 • O. I. Romanov
Article
 • 35 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Boichenko, B.M., Okhots’kii, V.B., and Kharlashin, P.S., Konverterne virobnitstvo stali (teoriya, tekhnologiya, yakist’ stali, konstruktsiya agregativ, retsirkulyatsiya materialiv i ekologiya) (Converter Smelting of Steel: Theory, Technology, Purity of Steel, Equipment Design, Recycling of Materials, and Environmental Impact), Kiev: Dnipro-VAL, 2004.Google Scholar
 2. 2.
  Kharlashin, P.S. and Yatsenko, A.N., Vestn. Priazovsk. Gos. Tekhn. Univ., 2010, no. 20, pp. 57–61.Google Scholar
 3. 3.
  Kharlashin, P.S., Yatsenko, A.N., and Bakst, V.Ya., in Naukovi pratsi Donets’kogo natsional’nogo tekhnichnogo universitetu. Seriya: metalurgiina (Proceedings of Donetsk National Technical University: Metallurgy Series), Donetsk: Izd DonNTU, 2010, issue 12(160), pp. 99–104.Google Scholar
 4. 4.
  Lykov, A.V., Teoriya teploprovodnosti (Theory of Heat Conduction), Moscow: Vysshaya Shkola, 1967.Google Scholar
 5. 5.
  Frank-Kamenetskii, D.A., Diffuziya i teploperedacha v khimicheskoi kinetike (Diffusion and Heat Transfer in Chemical Kinetics), Moscow: Nauka, 1967.Google Scholar
 6. 6.
  Levich, V.G., Fiziko-khimicheskaya gidrodinamika (Physicochemical Hydrodynamics), Moscow: AN SSSR, 1952.Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2011

Authors and Affiliations

 • P. S. Kharlashin
  • 1
 • A. N. Yatsenko
  • 1
 • V. Ya. Bakst
  • 1
 • V. G. Gavrilova
  • 1
 • O. I. Romanov
  • 1
 1. 1.Priazovsk State Technical UniversityPriazovskUkraine

Personalised recommendations