Advertisement

Solid Fuel Chemistry

, Volume 52, Issue 2, pp 62–69 | Cite as

Complex Processing of Oil Shale from the Volga Basin

 • A. L. Lapidus
 • N. Yu. Beilina
 • D. S. Khudyakov
 • F. G. Zhagfarov
 • V. N. Ilyasov
Article

Abstract

The currently available thermal methods of the processing of oil shale were analyzed. The composition and properties of Volga shale and prospects for their complex processing were considered for the purpose of obtaining a wide range of valuable products.

Keywords

oil shale thermal processing crude shale oil gasification pyrolysis semicoking rhenium thiophene 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Lapidus, A.L., Golubeva, I.A., and Zhagfarov, F.G., Gazokhimiya (Gas Chemistry), Moscow: Ros. Gos. Univ. Nefti Gaza im. I.M. Gubkina, 2013, p. 45.Google Scholar
 2. 2.
  Blokhin, A.I., Zaretskii, M.I., Onufrienko, S.V., and Petrov, M.S., Sb. mater. Mezhdunar. nauch. konf. “Goryuchie slantsy–al’ternativnyi istochnik topliva i syr’ya” (Proc. Int. Sci. Conf. “Oil Shale as an Alternative Source of Fuel and Raw Materials), Saratov: SGTU, 2007, p. 33.Google Scholar
 3. 3.
  Ilyasov, V.N., Gorn. Inform.-Anal. Byull., 2011, no. 3, p. 76.Google Scholar
 4. 4.
  Kashirskii, V.G. and Koval’, A.A., Goryuchie slantsy Povolzh’ya: proshloe, nastoyashchee, budushchee (Oil Shale of the Volga Region: The Past, Present, and Future), Saratov: SGTU, 2007.Google Scholar
 5. 5.
  Kashirskii, V.G. and Atoyan, E.M., Sb. mater. Mezhdunar. nauch. konf. “Goryuchie slantsy–al’ternativnyi istochnik topliva i syr’ya” (Proc. Int. Sci. Conf. “Oil Shale as an Alternative Source of Fuel and Raw Materials), Saratov: SGTU, 2007, p. 86.Google Scholar
 6. 6.
  Ilyasov, V.S., Staroverov, V.N., Vorob’eva, E.V., and Reshetnikov, M.V., Izv. Saratov. Univ. Nov. Ser., Ser. Nauki Zemle, 2017, vol. 17, no. 3, p. 168.Google Scholar
 7. 7.
  Naumov, B.E., Sb. Tr. Inst. Ekon. Upravl., 2006, no. 4, p. 125.Google Scholar
 8. 8.
  Spedden, H., US Patent 3723595, 1973.Google Scholar
 9. 9.
  Platzke, R. and Spedden, H., US Patent 3783158, 1974.Google Scholar
 10. 10.
  https://www.nkj.ru/archive/articles/5340/Google Scholar
 11. 11.
  Shaderman, F.I., Kremenetskii, A.A., and Shteinberg, G.S., RF Patent no. 2159296, Byull. Izobret., 2000, no. 32, p. 8.Google Scholar
 12. 12.
  Ilyasov, V.N., RF Patent no. 2236537, Byull. Izobret., 2004, no. 26, p. 6.Google Scholar
 13. 13.
  Ilyasov, V.N., RF Patent no. 2244795, Byull. Izobret., 2005, no. 2, p. 6.Google Scholar
 14. 14.
  Ilyasov, V.N., RF Patent no. 2310731, Byull. Izobret., 2007, no. 32, p. 8.Google Scholar
 15. 15.
  Zyuba, O.A. and Glushchenko, O.N. http://www.ngtp. ru/rub/9/52_2012.pdf. Cited April 3, 2017.Google Scholar
 16. 16.
  Spravochnik slantsepererabotchika (Shale Processor’s. Handbook), Rudin, M.G, Serebryannikov, N.D, Eds., Leningrad: Khimiya, 1988.Google Scholar
 17. 17.
  Iorudas, K.A., Blokhin, A.I., Petrov, M.S., and Polutin, Yu.N., RF Patent no. 2128680, Byull. Izobret., 1999, no. 10, p. 8.Google Scholar
 18. 18.
  Termicheskaya pererabotka slantsa-kukersita (Thermal Processing of the Kukersite Shale), Gubergrits, M.Ya., Ed., Tallin: Valgus, 1966.Google Scholar
 19. 19.
  Iorudas, K.A., Mamai, V.I., and Stel’makh, G.P., Goryuch. Slantsy, 1984. nos. 1–2, p. 17.Google Scholar
 20. 20.
  Simonov, V.F. and Prelatov, V.G., Kompleksnoe ispol’zovanie tepla i topliva v promyshlennosti (Multipurpose Use of Heat and Fuel in Industry), Saratov: SGTU, 2000, p. 26.Google Scholar
 21. 21.
  Kashirskii, V.G., Prelatov, V.G., and Vasil’ev, Yu.A., RF Patent no. 1645286, Byull. Izobret., 1991, no. 16, p. 7.Google Scholar
 22. 22.
  Simonov, V.F. and Prelatov, V.G., RF Patent no. 2094447, Byull. Izobret., 1997, no. 30, p. 8.Google Scholar
 23. 23.
  Beilina, N.Yu., Petrovich, N.I., Seleznev, A.N., and Sviridov, A.A., Khim. Tverd. Topl. (Moscow), 2005, no. 4, p. 54.Google Scholar
 24. 24.
  Eliseev, O.L., Zh. Ros. Khim. O–va im. D.I. Mendeleeva, 2008, vol. 52, no. 6, p. 53.Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2018

Authors and Affiliations

 • A. L. Lapidus
  • 1
  • 2
 • N. Yu. Beilina
  • 3
 • D. S. Khudyakov
  • 1
 • F. G. Zhagfarov
  • 1
 • V. N. Ilyasov
  • 4
 1. 1.Gubkin State University of Oil and GasMoscowRussia
 2. 2.Zelinsky Institute of Organic ChemistryRussian Academy of SciencesMoscowRussia
 3. 3.AO NIIgrafitMoscowRussia
 4. 4.OOO Perelyubskaya Gornaya KompaniyaSaratov oblastRussia

Personalised recommendations