Advertisement

Solid Fuel Chemistry

, Volume 51, Issue 2, pp 78–82 | Cite as

Determination of the vitrinite reflectance anisotropy of anthracites

 • V. I. Vyalov
 • G. M. Volkova
Article
 • 24 Downloads

Abstract

Recommendations on the optimization of the calculation of anisotropy factors are given.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Ammosov, I.I., Sov. Geologiya, 1961, no. 4, p. 7.Google Scholar
 2. 2.
  Volkova, I.B. and Bogdanova, M.V., Issledovanie antratsitov i vysokometamorfizovannogo organicheskogo veshchestva porod uglenosnykh formatsii. Metodicheskie rekomendatsii (Characterization of Anthracites and Highly Metamorphized Organic Matter of Coal-Bearing Rock Formations), Leningrad: VSEGEI, 1989.Google Scholar
 3. 3.
  Vyrvich, G.P. and Lapo, A.V., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1970, vol. 190, no. 3, p. 672.Google Scholar
 4. 4.
  Dobronravov, V.F., Khim. Tverd. Topl. (Moscow), 1981, no. 4, p. 25.Google Scholar
 5. 5.
  Dobronravov, V.F., Khim. Tverd. Topl. (Moscow), 1981, no. 5, p. 11.Google Scholar
 6. 6.
  Eremin, I.V. and Kler, D.V., Geologiya, metody poiskov i razvedki mestorozhdenii tverdykh goryuchikh iskopaemykh (Geology and Survey of Fossil Solid Fuel Deposits), Moscow: EI VIEMS, 1984, no. 1, p. 1.Google Scholar
 7. 7.
  Kalmykov, G.S., Petrograficheskii sostav i metamorfizm uglei Kizelovskogo kamennougol’nogo basseina (Petrographic Composition and Metamorphism of Coals from the Kizelovsk Coal Basin), Moscow: Izd. Akad. Nauk SSSR, 1960.Google Scholar
 8. 8.
  Kalmykov, G.S., Materialy IX soveshch. rabotnikov lab. geol. organizatsii (Proc. IX Conf. Geological Laboratory Personnel), Leningrad: Nedra, 1965, no. 8, p. 176.Google Scholar
 9. 9.
  Kalmykov, G.S., Petrologiya uglei i paragenez goryuchikh iskopaemykh (Petrology of Coals and Paragenesis of Fossil Fuels), Moscow: Nauka, 1967, p. 81.Google Scholar
 10. 10.
  Sarbeeva, L.I., Khim. Tverd. Topl. (Moscow), 1936, vol. 7, no. 5, p. 455.Google Scholar
 11. 11.
  Sarbeeva, L.I. and Krylova, N.M., Voprosy metamorfizma uglei i epigeneza vmeshchayushchikh porod (Problems of Coal Metamorphism and Epigenesis of Enclosing Rocks), Leningrad: Nauka, 1968, p. 87.Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Karpinskii All-Russia Research Institute of GeologySt. PetersburgRussia

Personalised recommendations