Advertisement

Russian Engineering Research

, Volume 38, Issue 12, pp 996–999 | Cite as

Corrosion of Molds in Injection Molding Machines

 • S. A. SorokinaEmail author
 • A. D. Romanov
Article
 • 3 Downloads

Abstract

The high corrosion rates of molds in injection molding machines are analyzed. The causes of such corrosion are considered.

Keywords:

steel chemical composition corrosion mechanical properties injection molding machines mold life 

Notes

REFERENCES

 1. 1.
  Voskresenskii, A.M., Voitsekhovskii, V.B., Kasparov, M.N., and Kougiya, F.A., Osnovy proektirovaniya protsessov lit’ya pod davleniem polimernykh materialov (Principles of Design of Injection Molding of Polymeric Materials), Moscow: Tsentr. Inst. Nauchno-Tekh. Inf. Tekh.-Ekon. Issled. Khim. Neft. Mashinostr., 1992.Google Scholar
 2. 2.
  Vidgof, N.B., Osnovy konstruirovaniya lit’evykh form dlya termoplastov (Principles of Design of Molds for Thermoplastics), Moscow: Mashinostroenie, 1979.Google Scholar
 3. 3.
  Johannaber, F., Injection Molding Machines: A User’s Guide, Munich: Carl Hanser Verlag, 1994.Google Scholar
 4. 4.
  GOST (State Standard) 27358–87. Press Moulds for Manufacturing of Plastic Articles. General Specifications, Moscow: Izd. Standartov, 2004.Google Scholar
 5. 5.
  Chernyshov, E.A., Liteinye splavy i ikh zarubezhnye analogi (Foundry Alloys and Their Foreign Analogues), Moscow: Mashinostroenie, 2006.Google Scholar
 6. 6.
  Palei, M.S., Romanov, A.B., and Braginskii, V.A., Dopuski i posadki (Tolerances and Fittings), in 2 parts, St. Petersburg: Politekhnika, 2001.Google Scholar
 7. 7.
  BEST Company website. http://www.besteels.ru/.Google Scholar
 8. 8.
  Vyaznikovsky Electronic Equipment Plant. http://www.vzrt.ru/.Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Alekseev Nizhny Novgorod State Technical UniversityNizhny NovgorodRussia

Personalised recommendations