Advertisement

Control of the Process of Electrodischarge Synthesis of Nanocarbon from Gaseous Hydrocarbons on Metal Surfaces

 • L. Z. BoguslavskiiEmail author
 • D. V. Vinnichenko
 • N. S. Nazarova
 • Yu. O. Adamchuk
 • S. V. Chushchak
 • S. S. Kozyrev
Article
 • 5 Downloads

Abstract

A system for controlling the process of the high-voltage high-frequency electric discharge synthesis of nanocarbon on metal surfaces in a carbon gas medium has been developed. The criteria that determine the production mode of the synthesis of nanocarbon are defined. The synthesis control is performed according to the minimax optimality criterion. It allows the current value in the range of the production mode of the synthesis of carbon nanomaterials with an onion-like structure to be maintained. The control of the movement of the metal surface sample with respect to the electrode in the course of synthesis ensures the uniformity of coating the surface with a layer of a synthesized nanocarbon material.

Keywords:

electric discharge synthesis of nanocarbon gaseous hydrocarbons high-voltage high-frequency discharge control system criterion of optimality 

Notes

REFERENCES

 1. 1.
  Novikov, L. and Voronina, E., Perspektivy primeneniya nanomaterialov v kosmicheskoi tekhnike. Uchebnoe posobie (Prospective Use of Nanomaterials in Space Engineering: Manual), Moscow: Universitetskaya Kniga, 2008.Google Scholar
 2. 2.
  Gul’bin, V., Kolpakov, N., and Polivkin, V., Izv. Volgograd. Gos. Tekh. Univ., 2014, no. 23, pp. 43–51.Google Scholar
 3. 3.
  Kochanov, D., RITM: Remont. Innovatsii. Tekhnol. Modernizatsiya, 2010, no. 8 (56), pp. 16–21.Google Scholar
 4. 4.
  Eshmanova, G.B., Shamel’khanova, N.A., and Uskenbaeva, A.M., in Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii posvyashchennoi 85-letnemu yubileyu akademika Omarova A.K. “Nanotekhnologii v materialovedenii—novyi vector industrializatsii Kazakhstana,” 26–27 sentyabrya 2014 g. (Proc. Int. Sci.-Pract. Conf. Dedicated to the 85th Anniversary of Academician A.K. Omarov “Nanotechnology and Material Science—A New Vector of Kazakhstan’s Industrialization,” September 26–27, 2014), Almaty, 2014, pp. 137–143.Google Scholar
 5. 5.
  Panin, V.E., Sergeev, V.P., and Panin, A.V., Nanostrukturirovanie poverkhnostnykh sloev konstruktsionnykh materialov i nanesenie nanostrukturnykh pokrytii. Uchebnoe posobie (Nanostructuring of Surface Layers of Construction Materials and Surfacing of Nanostructured Coatings: Manual), Tomsk: Tomsk. Gos. Politekh. Univ., 2010.Google Scholar
 6. 6.
  Tkachev, A.G. and Zolotukhin, I.V., Apparatura i metody sinteza tverdotel’nykh nanostruktur (Equipment and Synthesis Methods of Solid Nanostructures), Moscow: Mashinostroenie, 2007.Google Scholar
 7. 7.
  Cabioc’h, T., Jaouen, M., Thune, E., Guérin, P., et al., Surf. Coat. Technol., 2000, vols. 128–129, pp. 43–50.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Boguslavskii, L.Z., Vinnichenko, D.V., and Nazarova, N.S., UA Patent 95543, Byull. Izobret., 2011, no. 15.Google Scholar
 9. 9.
  Boguslavskii, L., Vinnichenko, D., Nazarova, N., and Ovchinnikova, L., Visn. Nats. Tekh. Univ. KhPI, 2012, no. 52, pp. 25–31.Google Scholar
 10. 10.
  Ovchinnikova, L.E. and Kozyrev, S.S., Surf. Eng. Appl. Electrochem., 2012, vol. 48, no. 4, pp. 332–338.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Nazarova, N., Vinnichenko, D., Kozyrev, S., Ovchinnikova, L., et al., Visn. Nats. Tekh. Univ. KhPI, 2016, no. 36, pp. 66–69.Google Scholar
 12. 12.
  Shcherba, A.A. and Vinnichenko, D.V., Visn. Nats. Tekh. Univ. KhPI, 2014, no. 21, pp. 141–151.Google Scholar
 13. 13.
  Vinnichenko, D.V., Tekh. Elektrodin., 2014, no. 4, pp. 129–131.Google Scholar
 14. 14.
  Osnovy avtomaticheskogo upravleniya (Principles of Automatic Control), Pugacheva, V.S., Ed., Moscow: Nauka, 1974.Google Scholar
 15. 15.
  Pontryagin, L.S., Boltyanskii, V.G., Gamkrelidze, R.V., and Mishchenko, E.F., Matematicheskaya teoriya optimal’nykh protsessov (Mathematical Theory of Optimal Processes), Moscow: Nauka, 1976.Google Scholar
 16. 16.
  Boguslavskii, L.Z., Vinnichenko, D.V., and Nazarova, N.S., UA Patent 113323, Byull. Izobret., 2017, no. 1.Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2019

Authors and Affiliations

 • L. Z. Boguslavskii
  • 1
  Email author
 • D. V. Vinnichenko
  • 1
 • N. S. Nazarova
  • 1
 • Yu. O. Adamchuk
  • 1
 • S. V. Chushchak
  • 1
 • S. S. Kozyrev
  • 2
 1. 1.Institute of Pulse Processes and Technologies, National Academy of Sciences of UkraineNikolaevUkraine
 2. 2.Admiral Makarov National University of ShipbuildingNikolaevUkraine

Personalised recommendations