Advertisement

Arid Ecosystems

, Volume 5, Issue 3, pp 188–193 | Cite as

Reclamation stages and modern use of arid lands in the northern Caspian region

 • M. K. Sapanov
 • M. L. Sizemskaya
 • K. M. Akhmedenov
Applied Problems of Arid Lands Development

Abstract

This article describes the main reclamation stages of arid lands in the northern Caspian region and modern methods of adaptive environmental engineering. It also proves the importance of the correct proportion of human and biological resources, which is maintained, in particular, by means of a new method of ameliorative afforestation.

Keywords

arid lands adaptive land management ameliorative afforestation 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Akhmedenov, K.M., Modern status of land resources of West Kazakhstan region (Volga-Ural interfluve), Vestn. Kazakh. Nats. Tekhn. Univ. im. K.I. Satbaeva, 2010, no. 2 (78), pp. 3–8.Google Scholar
 2. Akhmedenov, K.M., Ekologo-geograficheskie aspekty optimizatsii zemlepol’zovaniya Zapadno-Kazakhstanskoi oblasti (Ecological and Geographical Aspects of Land Use Optimization in West Kazakhstan Region), Uralsk: Zap.-Kazakh. Agrar.-Tekh. Univ. im. Zhangir Khana, 2013.Google Scholar
 3. Belyakova, Yu.V. and Barmin, A.N., Use of land resources by peasant farms, Zemledelie, 2008, no. 3, pp. 10–12.Google Scholar
 4. Biogeotsenoticheskie osnovy osvoeniya polupustyni Severnogo Prikaspiya (Biogeocenotic Principles of Exploration of North Cis-Caspian Semidesert), Moscow: Nauka, 1974.Google Scholar
 5. Bol’shakov, A.F., Erpert, S.D., and Sheinin, L.B., Puti sel’skokhozyaistvennogo osvoeniya polupustyni (The Types of Agricultural Use of Semidesert), Moscow: Nauka, 1983.Google Scholar
 6. Borodin, N.A., Ural’skoe kazach’e voisko: statisticheskoe opisanie (Ural Cossack Army: Statistical Description), Uralsk: Tipogr. Ural. Kazach’ego Voiska, 1891, vol. 1.Google Scholar
 7. Braga, E.A., Role of migration in formation of rural population of southern Russia in 20th century, Gumanit. Sots.-Ekon. Nauki, 2011, no. 2, pp. 151–155.Google Scholar
 8. Buyankin, V.I., Kucherov, V.S., and Izimkulov, K.A., Improvement of high quality grain production in Ural region, Vestn. S-kh. Nauki Kazakh., 1991, no. 6, pp. 35–37.Google Scholar
 9. Dmitrieva, M.V., Barmin, A.N., and Buzyakova, I.V., Modern status and use of land resources in Lower Volga region, Geol., Geogr., Global. Energiya, 2011, no. 3, pp. 130–138.Google Scholar
 10. Eleshev, R.E., Kucherov, V.S., and Nasiev, B.N., Zemledelie zony sukhoi stepi Zapadnogo Kazakhstana (Land Farming in Arid Steppe in Western Kazakhstan), Uralsk: Zap. Kazakh. Tsentr. Nauch.-Tekhn. Izd., 2007.Google Scholar
 11. Gordeeva, T.K. and Larin, I.V., Estestvennaya rastitel’nost’ polupustyni Prikaspiya kak kormovaya baza zhivotnovodstva (Natural Vegetation of Cis-Caspian Semidesert as the Fodder Basis for Animal Farming), Moscow: Nauka, 1965.Google Scholar
 12. Kopyl, I.V., Nikolaev, V.A., and Senkevich, N.G., Landscape-ecological extrapolation of forest amelioration in Cis-Caspian semidesert, Vestn. Mosk. Gos. Univ., Ser. 5: Geogr., 1990, no. 2, pp. 53–61.Google Scholar
 13. Onaev, M.K., Ekologicheskie problemy limanov ZapadnoKazakhstanskoi oblasti (Environmental Problems of the Estuaries in West Kazakhstan Region), Uralsk: Zap.Kazakh. Agrar.-Tekh. Univ. im. Zhangir Khana, 2008.Google Scholar
 14. Onaev, M.K., Meliorativnaya otsenka vodnykh i zemel’nykh resursov Priural’ya (Meliorative Analysis of Water and Land Resources of Cis-Ural Region), Uralsk: Zap.Kazakh. Agrar.-Tekh. Univ. im. Zhangir Khana, 2014.Google Scholar
 15. Povyshenie produktivnosti polupustynnykh zemel’ Severnogo Prikaspiya (Productivity Improvement of Semidesert Lands in North Cis-Caspian Region), Moscow: Nauka, 1989.Google Scholar
 16. Rode, A.A. and Pol’skii, M.N., Soils of Dzhanybek stationer, their morphological structure, mechanical and chemical composition, and physical properties, Tr. Pochv. Inst. im. V.V. Dokuchaeva, 1961, vol. 56, pp. 3–214.Google Scholar
 17. Sapanov, M.K., Ekologiya lesnykh nasazhdenii v aridnykh regionakh (Ecology of Forest Plantations in Arid Regions), Tula: Grif i K, 2003.Google Scholar
 18. Sapanov, M.K., Sizemskaya, M.L., and Olovyannikova, I.N., Agro-forest meliorative system of adaptive nature management under dry semidesert conditions in the Northern Caspian Lowland, Eurasian Soil Sci., 2005, vol. 38, no. 3, pp. 230–236.Google Scholar
 19. Sizemskaya, M.L., Sovremennaya prirodno-antropogennaya transformatsiya pochv polupustyni Severnogo Prikaspiya (Modern Natural and Anthropogenic Transformation of Semidesert Soils in Northern Cis-Caspian Region), Moscow: KMK, 2013.Google Scholar
 20. Sizemskaya, M.L. and Sapanov, M.K., Modern status of ecosystems and the strategy of adaptive nature management in semidesert of Northern Cis-Caspian region, Arid. Ekosist., 2010, vol. 16, no. 5, special issue, pp. 15–24.Google Scholar
 21. Sotneva, N.I., Agricultural use of the lands in Northern Cis-Caspian region, Byul. Pochv. Inst. im. V.V. Dokuchaeva, 2006, no. 58, pp. 45–57.Google Scholar
 22. Tolpeshta, I.I., Sokolova, T.A., and Sizemskaya, M.L., Comparison of the effect of irrigation and agricultural afforestation on salinization of soils of solonetz complexes in the Northern Cis-Caspian region, Vestn. Mosk. Gos. Univ., Ser. 17: Pochvoved., 1997, no. 1, pp. 15–23.Google Scholar
 23. Volkov, S.G., Peasant farms of southern Russia: status and prospects, Ekon. Sel’sk, Khoz., 2009, no. 3, pp. 544–544.Google Scholar
 24. Voronin, B.A., The right of rural population for worth life conditions is the constitutional right of the rural residents, Agrar. Zemel. Pravo, 2011, no. 2, pp. 77–84.Google Scholar
 25. Yuzhakova, T.P., Dynamics, composition, and resettlement of Russian rural population in steppe region in the second half of 19th–beginning of 20th century, Vestn. Orenb. Gos. Univ., 2006, no. 9, pp. 151–158.Google Scholar
 26. Zavodov, V.G. and Imshenetskaya, T.V., Governmental support of farms in conditions of implementation of national project “Development of agroindustrial complex” in southern Russia, Agrar. Ross., 2007, no. 4, pp. 20–21.Google Scholar
 27. Zimanov, S.Z., Rossiiskoe i Bukeevskoe khanstvo (Russian and Bukeevskoe Khanate), Alma-Ata: Nauka Kazakh. SSSR, 1982.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2015

Authors and Affiliations

 • M. K. Sapanov
  • 1
 • M. L. Sizemskaya
  • 1
 • K. M. Akhmedenov
  • 2
 1. 1.Institute of Forest ScienceRussian Academy of SciencesUspenskoe, Moscow oblastRussia
 2. 2.Institute of Biotechnology and Environmental managementWestern Kazakhstan Agrarian Technical UniversityUralskKazakhstan

Personalised recommendations