Advertisement

Arid Ecosystems

, Volume 5, Issue 1, pp 37–43 | Cite as

Transformation of meadow phytocenoses under the influence of anthropogenic and natural factors

 • P. M. -S. Muratchaeva
 • R. M. Zagidova
 • P. A. Batyrmurzaeva
Applied Problems of Arid Lands Development
 • 24 Downloads

Abstract

The results from study of the meadow associations in the Sulak Depression based on the analysis of phytocenotic indicators are presented.

Keywords

structure of phytocenoses floristic composition species diversity species abundance aboveground phytomass 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Andreev, N.G., Lugovodstvo (The Grass Farming), Moscow: Kolos, 1981.Google Scholar
 2. Fisyunov, A.V., Sornye rasteniya (The Weeds), Moscow: Kolos, 1984.Google Scholar
 3. Ibragimov, K.G., Field weeds from interfluve of Terek-Sulan, Dagestan ASSR, in Botanika, fiziologiya rastenii i rastenievodstvo (Botany, Plant Physiology, and Plant Culitivation), Makhachkala: Dagest. Knizhn. Izd., 1965, pp. 3–14.Google Scholar
 4. Ibragimov, K.G., Weed cereals of Dagestan ASSR, in Produktivnost’ i flora bobovykh i zlakovykh rastenii v Dagestane (Productivity and Flora of Legumes and Cereals in Dagestan), Makhachkala: Dagest. Fil., Akad. Nauk SSR, 1990, pp. 12–21.Google Scholar
 5. Larin, I.V., Kormovye rasteniya senokosov i pastbishch SSSR (Forage Plants on Hayfields and Pastures of the Soviet Union), 1956, vol. 3.Google Scholar
 6. Muratchaeva, P.M.-S. and Khabibov, A.D., Forage resources of winter pastures of Dagestan and their development in modern conditions, in Pochvennye i biologicheskie resursy yuzhnykh regionov Rossii (Soil and Biological Resources of Southern Russian Regions), Makhachkala: Dagest. Nauchn. Tsentr, Ross. Akad. Nauk, 2004, pp. 26–30.Google Scholar
 7. Muratchaeva, P.M.-S. and Khabibov, A.D., On the regularities of the development stages of digression in ephemeral wormwood associations in Terek-Kuma Lowland, Arid. Ecosyst., 2013, vol. 3, no. 1, pp. 45–52.CrossRefGoogle Scholar
 8. Ramenskii, L.G., Izbrannye raboty. Problemy i metody izucheniya rastitel’nogo pokrova (Selected Works: Problems and Analysis Methods of Vegetation Cover), Leningrad: Nauka, 1971.Google Scholar
 9. Rodin, L.E., Remezov, N.P., and Bazilevich, N.I., Metodicheskie ukazaniya k izucheniyu dinamiki biologicheskogo krugovorota v fitotsenozakh (Methodological Recommendations to Investigation of Biological Cycle in Phytocenosises), Leningrad: Nauka, 1968.Google Scholar
 10. Shiffers, E.V., Rastitel’nost’ Severnogo Kavkaza i ego prirodnye ugod’ya (Vegetation of Northern Caucasus and Its Natural Forage Resources), Moscow: Biol. Inst., Akad. Nauk SSSR, 1953.Google Scholar
 11. Tsatsenkin, I.A., Savchenko, I.V., and Dmitrieva, S.I., Metodicheskie ukazaniya po ekologicheskoi otsenke kormovykh ugodii tundrovoi i lesnoi zon Sibiri i Dal’nego Vostoka po rastitel’nomu pokrovu (Methodological Recommendations for Environmental Assessment of Forage Resources of Tundra and Forest Regions of Siberia and Far East Analyzing Vegetation Cover), Moscow: Vses. Nauchno-Issled. Inst. Kormov, 1978.Google Scholar
 12. Vinogradov, B.V., Analysis of indicators at monitoring of desertification of Southern Russia, Arid. Ekosist., 1996, vol. 2, no. 4, pp. 38–54.Google Scholar
 13. Yarullina, N.A., Pervichnaya biologicheskaya produktivnost’ pochv del’ty Tereka (Primary Biological Production of Soils of the Terek River Delta), Moscow: Nauka, 1983.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2015

Authors and Affiliations

 • P. M. -S. Muratchaeva
  • 1
 • R. M. Zagidova
  • 1
 • P. A. Batyrmurzaeva
  • 1
 1. 1.Caspian Institute of Biological Resources, Dagestan Scientific CenterRussian Academy of SciencesMakhachkalaRussia

Personalised recommendations