Advertisement

Arid Ecosystems

, Volume 4, Issue 3, pp 178–186 | Cite as

Steppe plant communities on the chestnut soils of Western Transbaikalia: Biological diversity and productivity

 • M. G. Merkusheva
 • O. A. Anenkhonov
 • N. K. Badmaeva
 • S. B. Sosorova
Article

Abstract

The current state of biological diversity and productivity of steppe communities on the chestnut soils of Western Transbaikalia is studied. The communities include plant species of 17 to 20 families. The bases of the communities and their productivity are built by six or seven species, and community diversity is determined by occasional and rare species, which contribute substantially. The biological productivity of steppe communities scores as little as 3–4 points. The ratio between the above- and belowground phytomasses varies from 1: 12 to 1: 36. The distribution of belowground mass is superficial. It is concentrated largely in the 0–20 cm soil layer.

Keywords

steppe plant communities brown soil diversity biological productivity 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Anenkhonov, O.A., Badmaeva, N.K., and Merkusheva, M.G., General features of vegetation cover of the Tugnui and Sukhara river basins (Western Transbaikalia), Biol. Nauki Kazakh., 2012, no. 2, pp. 6–15.Google Scholar
 2. Anenkhonov, O.A., Pykhalova, T.D., and Sekulich, I.R., Pasture resources in Barguzin hallow: condition and use, in Khozyaistvo, kul’tura, i okruzhaushchaya sreda v raionakh Vnutrennei Azii (Economy, Culture, and Environment of Central Asia), Novosibirsk: Nauka, 2001, pp. 154–163.Google Scholar
 3. Bazha, S.N., Bayasgalan, D., Gunin, P.D., Danzhalova, E.V., Drobyshev, Yu.I., Kazantseva, T.I., Prishchepa, A.V., and Khadbaatar, S., Pastoral digression of steppe ecosystems in the Central Mongolia, Bot. Zh. (S.-Petersburg, Russ. Fed.), 2008, vol. 93, no. 5, pp. 657–681.Google Scholar
 4. Bazilevich, N.I., Biologicheskaya produktivnost’ ekosistem Severnoi Evrazii (Biological Productivity of Ecosystems of Northern Eurasia), Moscow: Nauka, 1993.Google Scholar
 5. Boitov, T.G., Kharitonov, Yu.D., and Rupyshev, Yu.A., Stepi Zabaikal’ya: Produktivnost’, kormovaya tsennost’, ratsional’noe ispol’zovanie i okhrana (Steppes of Transbaikalia: Productivity, Feeding Value, Rational Use, and Protection), Ulan-Ude: Bashkir. Nauchn. Tsentr, Sib. Otd., Ross. Akad. Nauk, 2002.Google Scholar
 6. Burdukovaskaya, G.V. and Anenkhonov, O.A., Flora basseina reki Ivolgi i ee antropogennye izmeneniya (Zapadnoe Zabaikal’e) (Flora of the Ivolga River Basin and Its Anthropogenic Changes (Western Transbaikalia), Ulan-Ude: Buryat. Nauchn. Tsentr, Sib. Otd., Ross. Akad. Nauk, 2009.Google Scholar
 7. Gorshkova, A.A., Biologiya stepnykh pastbishchnykh rastenii Zabaikal’ya (Biology of Steppe Pastoral Plants in Transbaikalia), Moscow: Nauka, 1966.Google Scholar
 8. Gorshkova, A.A., Pastbishcha Zabaikal’ya (Pastures of Transbaikalia), Irkutsk: Vost.-Sib. Knizh. Izd., 1973.Google Scholar
 9. Gunin, P.D., Miklyaeva, I.M., Bazha, S.N., Slemnev, N.N., and Cherdonova, V.A., Peculiarities of degradation and desertification of the plant communities of forest steppe and steppe ecosystems of Southern Transbaikalia, Arid. Ekosist., 2003, vol. 9, no. 19–20, pp. 7–21.Google Scholar
 10. Kharitonov, Yu.D., Kormovaya tsennost’ stepnykh pastbishch Yugo-Zapadnogo Zabaikal’ya (Feeding Value of Steppe Pastures of Southwestern Transbaikalia), Novosibirsk: Nauka, 1980.Google Scholar
 11. Merkusheva, M.G., The humus state and structure of microbial cenoses in deflated chestnut soils of Barguzin Depression (Western Transbaikalia), Arid Ecosyst., 2012, vol. 2, no. 2, pp. 98–104.CrossRefGoogle Scholar
 12. Merkusheva, M.G., Ubugunov, L.L., and Korsunov, V.M., Bioproduktivnost’ pochv senokosov i pastbishch sukhostepnoi zony Zabaikal’ya (Soil Bioproductivity of Hayfields and Pastures of the Dry Steppe Zone of Transbaikalia), Ulan-Ude: Bashkir. Nauchn. Tsentr, Sib. Otd., Ross. Akad. Nauk, 2006.Google Scholar
 13. Merkusheva, M.G., Ubugunov, L.L., and Lavrent’eva, I.N., Bioproductivity and chemical composition of the above-ground and below-ground phytomass of the plants on steppe pastures of Western Transbaikalia, Agrokhimiya, 2000, no. 12, pp. 36–44.Google Scholar
 14. Miklyaeva, I.M., Gunin, P.D., Slemnev, N.N., Bazha, S.N., and Fakkhire, A., Destroyed plant steppe ecosystems, Arid. Ekosist., 2004, vol. 10, nos. 24–25, pp. 35–47.Google Scholar
 15. Mirkin, B.M. and Rozenberg, G.S., Tolkovyi slovar’ sovremennoi fitotsenologii (Explanatory Dictionary of Modern Phytocenology), Moscow: Nauka, 1983.Google Scholar
 16. Natsional’naya strategiya sokhraneniya bioraznoobraziya Rossii (proekt) (National Program on Preservation of Biodiversity in Russia (a Draft)), Moscow: Ross. Akad. Nauk, 2001.Google Scholar
 17. Novak, L.B. and Fomina, E.M., Comparative characteristics of flora of Dzhidinskaya and Selenginskaya steppes, in Kormovye ugod’ya i lesa Srednei Sibiri i Zabaikal’ya (Feeding Reserves and Forests of Central Siberia and Transbaikalia), Irkutsk: Irkut. Techn. Univ., 1979, pp. 85–89.Google Scholar
 18. Opredelitel’ rastenii Buryatii (Key to Identification of the Plants of Buryatia), Anenkhonova, O.A., Ed., Ulan-Ude: Respo-Tipogr., 2001.Google Scholar
 19. Peshkova, G.A., Stepnaya flora Baikal’skoi Sibiri (Steppe Flora of Baikal Siberia), Moscow: Nauka, 1972.Google Scholar
 20. Peshkova, G.A., Rastitel’nost’ Sibiri (Predbaikal’e i Zabaikal’e) (Siberian Vegetation: Pre-Baikal and Transbaikalia Areas), Novosibirsk: Nauka, 1985.Google Scholar
 21. Reshchikov, M.A., Stepi Zapadnogo Zabaikal’ya (Steppes of Western Transbaikalia), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1961.Google Scholar
 22. Savchenko, I.V., Influence of pasture on vegetation of steppe pasture fields of Transbaikalia, Extended Abstract of Cand. Sci. (Biol.) Dissertation, Moscow, 1972.Google Scholar
 23. Savchenko, I.V., Effect of economic human activity on steppe pastures of Transbaikalia, in Estestvennye kormovye resursy Sovetskogo Soyuza i perspektivy ikh ratsional’nogo ispol’zovaniya (Natural Feeding Resources of Soviet Union and Their Prospective Use), Moscow, 1976, vol. 2, pp. 133–140.Google Scholar
 24. Shalyt, M.S., A method for study of morphology of belowground parts of the plants and plant communities, in Polevaya geobotanika (Field Geobotany), Moscow, 1960, vol. 11, p. 369.Google Scholar
 25. Snytko, V.A. and Nefed’eva, L.G., Natural steppes of Transbaikalia, Chita oblast, in Biologicheskaya produktivnost’ travyanykh ekosistem (Biological Productivity of Herbaceous Ecosystems), Novosibirsk: Nauka, 1988, pp. 49–58.Google Scholar
 26. Tsyrenkov, G.B., Sukhostepnye pastbishcha Buryatii (Dry Steppe Pastures of Buryatia), Ulan-Ude: Buryat. Knizhn. Izd., 1976.Google Scholar
 27. Tytlyanova, A.A., Kosych, N.P., Mironycheva-Tokareva, N.P., and Romanova, Y.P., Pattern and process in aboveground and below-ground components of grassland ecosystems, J. Veg. Sci., 1999, no. 10, pp. 307–320.Google Scholar
 28. Ubugunov, L.L., Ral’din, B.B., and Ubugunova, V.I., Pochvennyi pokrov Buryatii kak bazovyi komponent prirodnykh resursov Baikal’skogo regiona (Soils of Buryatia as a Basic Element of Natural Resources of Baikal Region), Ulan-Ude: Bashkir. Nauchn. Tsentr, Sib. Otd., Ross. Akad. Nauk, 2002.Google Scholar
 29. Zhargalsaikhan, L., Dynamics of pastoral vegetation of steppe ecosystems of eastern Mongolia, Extended Abstract of Cand. Sci. (Biol.) Dissertation, Moscow, 2008.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2014

Authors and Affiliations

 • M. G. Merkusheva
  • 1
 • O. A. Anenkhonov
  • 1
 • N. K. Badmaeva
  • 1
 • S. B. Sosorova
  • 1
 1. 1.Institute of General and Experimental Biology, Siberian BranchRussian Academy of SciencesUlan-UdeRepublic of Buryatia, Russia

Personalised recommendations