Advertisement

Arid Ecosystems

, Volume 4, Issue 2, pp 75–84 | Cite as

Rodent communities of the Western Kazakhstan oblast of the Republic of Kazakhstan. Message 1. Maps of rodent communities and zoogeographic regionalization

 • N. M. Okulova
 • L. A. Khlyap
 • F. G. Bidashko
 • A. A. Warshavskyi
 • A. K. Grazhdanov
 • V. V. Neronov
Systematic Study of Arid Territories

Abstract

On the basis of almost 100 years of zoological research in Western Kazakhstan, a map and GIS of the rodent community have been created. A hierarchical zoogeographic regionalization has been carried out using cluster analysis.

Keywords

rodent communities Western Kazakhstan map GIS zoogeography hierarchic regionalization 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Akzhigitova, N.I., Brekle, Z.-V., and Vinkler, G., Botanicheskaya geografiya Kazakhstana i Srednei Azii (v predelakh pustynnoi oblasti) (Botanical Geography of the Desert Region of Kazakhstan and Central Asia), Rachkovskaya, E.I., Volkova, E.A., and Khramtsova, V.N., Eds., St. Petersburg, 2003.Google Scholar
 2. Bykov, A.V., The significance of arboreal vegetation for vertebrates of the clay semidesert of Trans-Volga region, Arid. Ekosist., 2010, vol. 16, no. 45, pp. 90–97.Google Scholar
 3. Doskach, A.G., Prirodnoe raionirovanie Prikaspiiskoi polupustyni (Natural Zoning of Pre-Caspian Semidesert), Moscow: Nauka, 1979.Google Scholar
 4. Gribova, S.F., Isachenko, T.I., Lipatova, V.V., and Yurkovskaya, T.K., Karta Rastitel’nosti Evropeiskoi chasti SSSR i Kavkaza. Masshtab 1: 2000000 (A Map of Vegetation of European Part of USSR and Caucasus, Scale 1: 2000000), Moscow: Glav. Uprav. Geodez. Kartogr., 1986.Google Scholar
 5. Ivanov, V.V., Steppes of Western Kazakhstan related with development of their vegetation, in Zapiski geograficheskogo o-va. Novaya seriya (The Notes of Geographical Society: New Series), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1958, vol. 17.Google Scholar
 6. Karaseva, E.V., Telitsyna, A.Yu., and Zhigal’skii, O.A., Metody izucheniya gryzunov v polevykh usloviyakh (Field Study Methods of Rodents), Moscow: LKI, 2008.Google Scholar
 7. Khlyap, L.A., Mountainous faunistic complexes and communities of rodents and pikas on small-scale zoogeographic map of Russia, in Mater. mezhd. konf. “Mlekopitayushchie gornykh territorii”, 13–18 avgusta 2007 g. (Proc. Int. Conf. “Mammals of Mountainous Territories”, August 13–18, 2007), Moscow: KMK, 2007, pp. 350–353.Google Scholar
 8. Koval’skaya, Yu.M., Distribution of common vole of group arvalis (Rodentia, Mammalia) in Kazakhstan, Zool. Zh., 1994, vol. 73, no. 3, pp. 120–125.Google Scholar
 9. Kucheruk, V.V., Quantitative registration of important species of deleterious rodents and shrews, in Metody ucheta chislennosti i geograficheskogo raspredeleniya nazemnykh pozvonochnykh (Methods of Registration of Population Number and Geographical Distribution of Terrestrial Vertebrates), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1952, pp. 9–46.Google Scholar
 10. Kucheruk, V.V., Steppe faunistic complex of mammals and its significance for fauna of Palaearctic, in Geografiya naseleniya nazemnykh zhivotnykh i metody ego izucheniya (Geography and Study Methods of the Population of Terrestrial Animals), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1959, pp. 45–87.Google Scholar
 11. Lindeman, G.V., Abaturov, B.D., Bykov, A.V., and Lopushkov, V.A., Dinamika pozvonochnykh zhivotnykh Zvolzhskoi polupustyni (Dynamics of Vertebrate Population in Trans-Volga Semidesert), Moscow: Nauka, 2005.Google Scholar
 12. Medzykhovskii, G.A., Volga-Ural steppe nidus of plague, Extended Abstract of Cand. Sci. (Biol.) Dissertation, Saratov, 1993.Google Scholar
 13. Metodicheskie rekomendatsii po pasportizatsii prirodnykh ochagov chumy (Methodological Recommendations to Certification of Natural Nidi of Plague), Moscow: Glav. Uprav. Karant. Infekts., Minzrava SSSR, 1976.Google Scholar
 14. Neronov, V.M., Zoogeographical analysis of fauna of rodents in Iran, Byull. Mosk. O-va. Ispyt. Prir., Otd. Biol., 1976, vol. 81, no. 2, pp. 35–40.Google Scholar
 15. Neronov, V.M. and Arsen’eva, L.P., Zoogeographical analysis of fauna of rodents in Afghanistan, in Sovremennye problemy zoogeografii (Current Problems of Zoogeography), Moscow: Nauka, 1980, pp. 254–272.Google Scholar
 16. Okulova, N.M., Grazhdanov, A.K., Bidashko, F.G., and Ryabina, S.B., The voles of Microtus arvalis group in Western Kazakhstan, in Mlekopitayushchie kak component aridnykh ekosistem (resursy, fauna, ekologiya, meditsinskoe znachenie i okhrana) (Mammals as a Component of Arid Ecosystems: Resources, Fauna, Ecology, Medical Importance, and Protection), Moscow: Inst. Probl. Ekol. Evol., 2004, pp. 91–92.Google Scholar
 17. Pavlinov, I.Ya. and Lisovskii, A.A., Mlekopitayushchie Rossii: sistematiko-geograficheskii spravochnik (Mammals of Russia: Systematic-Geographic Handbook), Moscow: KMK, 2012.Google Scholar
 18. Ravkin, Y.S., Spatial-typological organization of animal assemblages (results and conclusions), Contemp. Probl. Ecol., 2012, vol. 5, no. 1, pp. 1–16.CrossRefGoogle Scholar
 19. Ravkin, Yu.S. and Livanov, S.G., Faktornaya zoogeografiya (Factorial Zoogeography), Novosibirsk: Nauka, 2008.Google Scholar
 20. Skulin, V.S. and Puzachenko, Yu.G., Zoogeographic computer analysis of fauna of mammals in Mongolia, in Zoogeograficheskoe raionirovanie MNR (Zoogeographic Zoning of the People’s Republic of Mongolia), Moscow: Inst. Evol. Morfol. Ekol. Zhivotnykh, 1986, pp. 28–51.Google Scholar
 21. Tupikova, N.V., Compilation experience of the map of rodent and pika populations on the territory of former USSR: content and principles of legend composition, Usp. Sovrem. Biol., 1996, vol. 116, no. 2, pp. 243–254.Google Scholar
 22. Tupikova, N.V., Khlyap, L.A., and Warshavskyi, A.A., A map “Rodents and Pikas,” scale 1: 15000000, in Natsional’nyi atlas Rossii (National Atlas of Russia), Moscow: Roskartografiya, 2007, vol. 2, pp. 370–372.Google Scholar
 23. Tupikova, N.V., Warshavskyi, A.A., and Khlyap, L.A., A map and geoinformational system “Population of rodents and pikas in the Southern USSR,” Arid. Ekosist., 1998, vol. 4, no. 8, pp. 74–84.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2014

Authors and Affiliations

 • N. M. Okulova
  • 1
 • L. A. Khlyap
  • 1
 • F. G. Bidashko
  • 2
 • A. A. Warshavskyi
  • 1
 • A. K. Grazhdanov
  • 3
 • V. V. Neronov
  • 1
 1. 1.Severtzov Institute of Ecology and EvolutionRussian Academy of SciencesMoscowRussia
 2. 2.Uralsk Anti-Plague StationUral’skRepublic of Kazakhstan
 3. 3.Microbe Russian Research Anti-Plague InstituteSaratovRussia

Personalised recommendations