Advertisement

Arid Ecosystems

, Volume 1, Issue 4, pp 251–259 | Cite as

The effect of grazing intensity on the transformation of arid-steppe ecosystems in the Manych Valley

 • N. V. Lebedeva
 • L. P. Ilyina
 • A. V. Ponomarev
 • R. M. Savitsky
Applied Problems of Arid Lands Development

Abstract

The influence of grazing intensity on the state of soils, vegetation, composition of arachnids, and land-nesting birds in arid-steppe ecosystems of the Manych Valley is discussed. It is shown that, with an increase in grazing intensity, the height of plants, projective cover, land phytomass, humus content, and soil humidity decrease, whereas the soil density increases in the surface layer, which entails a change in the structure of arachnid and bird communities.

Keywords

grazing intensity arid-steppe ecosystem soil vegetation arachnid fauna avifauna Kuma-Manych Depression 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Abaturov, B.D., Bioproduktsionnyi protsess v nazemnykh ekosistemakh (na primere ekosistem pastbishchnykh tipov) (Bioproduction Process in Land Ecosystems (by Example of Ecosystems of Pasture Types)), Moscow: Nauka, 1979, 130 p.Google Scholar
 2. Abaturov, B.D., Pasture Activity Type of Steppe and Semi-Desert Ecosystems, Uspekhi Sovremennoi Biologii, 2006, vol. 125, no. 5, pp. 435–447.Google Scholar
 3. Abaturov, B.D. and Kulakova, N.Yu., A Role of Pasture of Animals and Steppe Redbucks in Nitrogen and Ash Constituents Circulation in Steppe Pasture Ecosystems, Aridnye Ekosistemy, 2010, vol. 16, no. 2 (42), pp. 54–64.Google Scholar
 4. Agrokhimicheskie metody issledovaniya pochv (Agrochemical Methods of Soil Studies), Moscow: Nauka, 1975, 655 p.Google Scholar
 5. Arinushkina, E.V., Rukovodstvo po khimicheskomu analizu pochv (Manual for Chemical Analysis of Soils), Moscow: Izd. MGU, 1970, 487 p.Google Scholar
 6. Dinesman, L.G., Izmenenie prirody severo-zapada Prikaspiiskoi nizmennosti (Change of the Nature of North-Western Caspian Lowland), Moscow: AN SSSR, 1960, 160 p.Google Scholar
 7. Dzhapova, R.R., Sankueva, Z.M., and Trofimov, I.A., Seasonal and Annual Dynamics of Species Composition, Productivity and Reserves of Forage of White Absinth Postures of North-Western Caspian Region (Kalmykia ASSR), Rastitel’nye Resursy, 1991, vol. 27, no. 4, pp. 1–10.Google Scholar
 8. Formozov, A.N., Alteration of Nature Conditions of Steppe South of European Part of USSR Over Last 100 Years and Some Features of Present Steppe Fauna, in Issledovanie geografii prirodnykh resursov zhivotnogo i rastitel’nogo mira (Investigation of Geography of Nature Resources of Animals and Plant World), Moscow, Leningrad: AN SSSR, 1962, pp. 114–161.Google Scholar
 9. Gorbachev, B.N., Rastitel’nost’ i estestvennye kormovye ugod’ya Rostovskoi oblasti (Vegetation and Natural Forage Resources of Rostov Oblast), Rostov-on-Don: Rostovskoe Knizhnoe Izd., 1974, 152 p.Google Scholar
 10. Gorshokova, A.A. and Grineva, N.F., Alteration of Ecology and Structure of Steppe Communities Affected by Pasture Regime, in Ekologiya i pastbishchnaya digressiya stepnykh soobshchestv Zabaikal’ya (Ecology and Pasture Digression of Steppe Communities of Transbaikalia), Novosibirsk: Nauka, 1977, pp.153–182.Google Scholar
 11. Ilyina, L.P. and Nevidomskaya, D.G., Salt Regime of Brown-Saline Complexes of the Manych River Valley, Vestnik Yuzhnogo Nauchnogo Tsentra RAN, 2007, vol. 3, no. 4, pp. 47–52.Google Scholar
 12. Kantrud, H.A., Grazing Intensity Effects on the Breeding Avifauna of North Dakota Native Grassland, Canadian Field-Naturalist, 1981, vol. 95, pp. 404–417.Google Scholar
 13. Klasifikatsiya i diagnostika pochv SSSR (Classification and Diagnostic of Soils in USSR), Moscow: Kolos, 1977, 289 p.Google Scholar
 14. Lebedeva, N.V., Ponomarev, A.V., Savitsky, R.M., Arzanov, Yu.G., and Il’ina, L.P., Terrestrial Fauna as Indicator of Pasture Load, Vestnik Yuzhnogo Nauchnogo Tsentra RAN, 2010, vol. 6, no. 4, pp. 84–95.Google Scholar
 15. Maevskii, P.F., Flora srednei polosy evropeiskoi chasti Rossii (Flora of Central Part of European Russia), Moscow: Tovarishchestvo Nauchnykh Izdanii KMK, 2006, 600 p.Google Scholar
 16. Minkin, M.B., Kalinichenko, V.P., and Sadimenko, P.A., Regulirovanie gidrologicheskogo rezhima kompleksnykh solontsovykh pochv (Regulation of Hydrological Regime of Complex Saline Soils), Rostov-on-Don: Izd. RGU, 1986, 232 p.Google Scholar
 17. Myalo, E.G. and Levin, O.V., Contemporary Status and Tendencies of Development of Vegetation in Chernye Zemli, Aridnye Ekosistemy, 1996, vol. 2, nos. 2–3, pp. 145–152.Google Scholar
 18. Novikova, N.M., Vyshivkin, A.A., Shadrina, M.B., and Bukhareva, O.A., Alteration of Vegetation of Saline Complex of Dzhanybek Reserve and Its Neighborhood at Difference Intense of Pasture, Aridnye Ekosistemy, 2010, vol. 16, no. 5 (45), pp. 98–110.Google Scholar
 19. Oparin, M.L., Oparina, O.S., and Tsvetkova, A.A., Pasture as Transformation Factor of Land Ecosystems of Semiarid Regions, Povolzhskii Ekologicheskii Zhurn., 2004, no. 2, pp. 183–199.Google Scholar
 20. Orlov, D.S. and Grishin, L.A., Praktikum po khimii gumusa (Practical Work on Humus Chemistry), Moscow: Izd. MGU, 1981, 271 p.Google Scholar
 21. Panov, V.D., Lur’e, P.M., and Larionov, Yu.A., Klimat Rostovskoi oblasti vchera, segodnya, zavtra (Climate of Rostov Oblast: Yesterday, Today, Tomorrow), Rostov-on-Don: Donskoi Izdatel’kii Dom, 2006, 488 p.Google Scholar
 22. Ponomarev, A.V. and Tsvetkov, A.S., Combined Data on Spiders (Aranei) from Rostov Reserve, in Trudy Gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika Rostovskii (Transactions of State Nature Reserve Rostovskii), Rostov-on-Don: Donskoi Izdatel’kii Dom, 2004, issue 3, pp. 84–104.Google Scholar
 23. Prirodnye usloviya i estestvennye resursy Rostovskoi oblasti (Nature Conditions and Natural Resources of Rostov Oblast), Rostov-on-Don, 2002, 432 p.Google Scholar
 24. Programs of Floristic Studies with Different Degree of Detalization, in Problemy sravnitel’noi floristiki (Problems of Comparative Floristics), Leningrad: Nauka, 1987, pp. 219–233.Google Scholar
 25. Ramenskii, L.G., Problemy i metody izucheniya rastitel’nogo pokrova (Problems and Methods of Study of Vegetation), Leningrad: Nauka, 1971, 334 p.Google Scholar
 26. Status of Environment and Nature Resources of Rostov Oblast in 2009, Ekologicheskii vestnik Dona (Ecological Bulletin of Don), Kurdyumov, S.G., Skripka, G.I., and Parashchennko, M.V., Eds., Rostov-on-Don: Izd. Al’tair, 2010, 371 p.Google Scholar
 27. Vadyunina, A.F. and Korchagina, Z.A., Metody issledovaniya fizicheskikh svoistv pochv i gruntov (Investigation Methods of Physical Properties of Soils and Grounds), Moscow: Vysshaya Shkola, 1973, 399 p.Google Scholar
 28. Zimmerman, J.L., The Birds of Kansas: The Avian Ecology of the Tall Grass Prairie, Lawrence: Kansas University Press, 1993, 184 p.Google Scholar
 29. Zotov, A.A., Shamsutdinov, N.Z., Khamidov, A.A., Shamsutdinov, Z.Sh., Orlovskii, N.S., Methods of Complex Evaluation of Nature Pasture Ecosystems, Aridnye Ekosistemy, 2009, vol. 15, no. 2 (18), pp. 39–51.Google Scholar
 30. tel’nogo mira (Investigation of Geography of Nature Resources of Animals and Plant World), Moscow, Leningrad: AN SSSR, 1962, pp. 114–161.Google Scholar
 31. Gorbachev, B.N., Rastitel’nost’ i estestvennye kormovye ugod’ya Rostovskoi oblasti (Vegetation and Natural Forage Resources of Rostov Oblast), Rostov-on-Don: Rostovskoe Knizhnoe Izd., 1974, 152 p.Google Scholar
 32. Gorshokova, A.A. and Grineva, N.F., Alteration of Ecology and Structure of Steppe Communities Affected by Pasture Regime, in Ekologiya i pastbishchnaya digressiya stepnykh soobshchestv Zabaikal’ya (Ecology and Pasture Digression of Steppe Communities of Transbaikalia), Novosibirsk: Nauka, 1977, pp.153–182.Google Scholar
 33. Ilyina, L.P. and Nevidomskaya, D.G., Salt Regime of Brown-Saline Complexes of the Manych River Valley, Vestnik Yuzhnogo Nauchnogo Tsentra RAN, 2007, vol. 3, no. 4, pp. 47–52.Google Scholar
 34. Kantrud, H.A., Grazing Intensity Effects on the Breeding Avifauna of North Dakota Native Grassland, Canadian Field-Naturalist, 1981, vol. 95, pp. 404–417.Google Scholar
 35. Klasifikatsiya i diagnostika pochv SSSR (Classification and Diagnostic of Soils in USSR), Moscow: Kolos, 1977, 289 p.Google Scholar
 36. Lebedeva, N.V., Ponomarev, A.V., Savitsky, R.M., Arzanov, Yu.G., and Il’ina, L.P., Terrestrial Fauna as Indicator of Pasture Load, Vestnik Yuzhnogo Nauchnogo Tsentra RAN, 2010, vol. 6, no. 4, pp. 84–95.Google Scholar
 37. Maevskii, P.F., Flora srednei polosy evropeiskoi chasti Rossii (Flora of Central Part of European Russia), Moscow: Tovarishchestvo Nauchnykh Izdanii KMK, 2006, 600 p.Google Scholar
 38. Minkin, M.B., Kalinichenko, V.P., and Sadimenko, P.A., Regulirovanie gidrologicheskogo rezhima kompleksnykh solontsovykh pochv (Regulation of Hydrological Regime of Complex Saline Soils), Rostov-on-Don: Izd. RGU, 1986, 232 p.Google Scholar
 39. Myalo, E.G. and Levin, O.V., Contemporary Status and Tendencies of Development of Vegetation in Chernye Zemli, Aridnye Ekosistemy, 1996, vol. 2, nos. 2–3, pp. 145–152.Google Scholar
 40. Novikova, N.M., Vyshivkin, A.A., Shadrina, M.B., and Bukhareva, O.A., Alteration of Vegetation of Saline Complex of Dzhanybek Reserve and Its Neighborhood at Difference Intense of Pasture, Aridnye Ekosistemy, 2010, vol. 16, no. 5 (45), pp. 98–110.Google Scholar
 41. Oparin, M.L., Oparina, O.S., and Tsvetkova, A.A., Pasture as Transformation Factor of Land Ecosystems of Semiarid Regions, Povolzhskii Ekologicheskii Zhurn., 2004, no. 2, pp. 183–199.Google Scholar
 42. Orlov, D.S. and Grishin, L.A., Praktikum po khimii gumusa (Practical Work on Humus Chemistry), Moscow: Izd. MGU, 1981, 271 p.Google Scholar
 43. Panov, V.D., Lur’e, P.M., and Larionov, Yu.A., Klimat Rostovskoi oblasti vchera, segodnya, zavtra (Climate of Rostov Oblast: Yesterday, Today, Tomorrow), Rostov-on-Don: Donskoi Izdatel’kii Dom, 2006, 488 p.Google Scholar
 44. Ponomarev, A.V. and Tsvetkov, A.S., Combined Data on Spiders (Aranei) from Rostov Reserve, in Trudy Gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika Rostovskii (Transactions of State Nature Reserve Rostovskii), Rostov-on-Don: Donskoi Izdatel’kii Dom, 2004, issue 3, pp. 84–104.Google Scholar
 45. Prirodnye usloviya i estestvennye resursy Rostovskoi oblasti (Nature Conditions and Natural Resources of Rostov Oblast), Rostov-on-Don, 2002, 432 p.Google Scholar
 46. Programs of Floristic Studies with Different Degree of Detalization, in Problemy sravnitel’noi floristiki (Problems of Comparative Floristics), Leningrad: Nauka, 1987, pp. 219–233.Google Scholar
 47. Ramenskii, L.G., Problemy i metody izucheniya rastitel’nogo pokrova (Problems and Methods of Study of Vegetation), Leningrad: Nauka, 1971, 334 p.Google Scholar
 48. Status of Environment and Nature Resources of Rostov Oblast in 2009, Ekologicheskii vestnik Dona (Ecological Bulletin of Don), Kurdyumov, S.G., Skripka, G.I., and Parashchennko, M.V., Eds., Rostov-on-Don: Izd. Al’tair, 2010, 371 p.Google Scholar
 49. Vadyunina, A.F. and Korchagina, Z.A., Metody issledovaniya fizicheskikh svoistv pochv i gruntov (Investigation Methods of Physical Properties of Soils and Grounds), Moscow: Vysshaya Shkola, 1973, 399 p.Google Scholar
 50. Zimmerman, J.L., The Birds of Kansas: The Avian Ecology of the Tall Grass Prairie, Lawrence: Kansas University Press, 1993, 184 p.Google Scholar
 51. Zotov, A.A., Shamsutdinov, N.Z., Khamidov, A.A., Shamsutdinov, Z.Sh., Orlovskii, N.S., Methods of Complex Evaluation of Nature Pasture Ecosystems, Aridnye Ekosistemy, 2009, vol. 15, no. 2 (18), pp. 39–51.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2011

Authors and Affiliations

 • N. V. Lebedeva
  • 1
  • 2
 • L. P. Ilyina
  • 1
 • A. V. Ponomarev
  • 1
 • R. M. Savitsky
  • 1
  • 2
 1. 1.Institute of Arid Zones, Southern Scientific CenterRussian Academy of SciencesMoscowRussia
 2. 2.Azov Branch, Murmansk Marine Biological Institute, Kola Scientific CenterRussian Academy of SciencesMoscowRussia

Personalised recommendations