Advertisement

Inorganic Materials: Applied Research

, Volume 3, Issue 6, pp 497–506 | Cite as

Titanium alloys for shipbuilding and nuclear power engineering

 • A. S. Oryshchenko
 • A. S. Kudryavtsev
 • V. I. Mikhailov
 • V. P. Leonov
Physical Metallurgy, Metallurgy

Abstract

The influence of alloying, hot deformation, and heat treatment on the structure, mechanical properties, and characteristics of the working capacity of titanium alloys and their welded joints is shown. The basic applications of titanium alloys for marine constructions and nuclear power engineering are determined.

Keywords

titanium alloys structure mechanical properties shipbuilding nuclear power engineering 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Gorynin, I.V., Rybin, V.V., Ushkov, S.S., et al., Problems of Titanium Alloy Production for Submarines, in Rol’ rossiiskoi nauki v sozdanii otechestvennogo podvodnogo flota (Role of Russian Science in Creation of Homegrown Undersea Fleet), Sarkisov, A.A., Ed., Moscow: Nauka, 2008, pp. 300–311.Google Scholar
 2. 2.
  Gorynin, I.V. and Chechulin, B.B., Titan v mashinostroenii (Titanium in Engineering Industry), Moscow: Mashinostroenie, 1990.Google Scholar
 3. 3.
  Gorynin, I.V., Ushkov, S.S., Khatuntsev, A.N., and Loshakova, N.I., Titanovye splavy dlya morskoi tekhniki (Titanium Alloys for Sea Technique), St. Petersburg: Politekhnika, 2007.Google Scholar
 4. 4.
  Il’in, A.A., Kolachev, B.A., and Pol’kin, I.S., Titanovye splavy: sostav-struktura-svoistva: Spravochnik (Titanium Alloys: Composition-Structure-Properties. A Handbook), Moscow: VILS-MATI, 2009.Google Scholar
 5. 5.
  Chechulin, B.B., Vapor Generators — Fight for Resource, Po puti sozidaniya: Sb. istoricheskikh ocherkov o nauchnom vklade instituta v razvitie otechestvennoi promyshlennosti (Collection of Historical Essays about Scientific Contribution of Institute to Development of Homegrown Industry ‘On the Way of Creation’), Gorynin, I. V, Ed., St. Petersburg: ’Prometey’, In 2 Vol., 2009, pp. 131–147.Google Scholar
 6. 6.
  Kudryavtsev, A.S., Sorokin, V.P., and Chudakov, E.V., Improvement of Mechanical Properties of Titanium Alloys Destined for Sea Technique Articles by Formation of Regulated Structural State, Voprosy Materialovedeniya, 1999, No. 3 (20), pp. 178–196.Google Scholar
 7. 7.
  Chechulin, B.B. and Khesin, Yu.D., Tsiklicheskaya i korrozionnaya prochnost’ titanovykh splavov (Cyclic and Corrosion Strength of Titanium Alloys), Moscow: Metallurgiya, 1987.Google Scholar
 8. 8.
  Kudryavtsev, A.S. and Panotskii, D.A., RF Patent 2393266. Byull. Izobret., 2010, no. 18.Google Scholar
 9. 9.
  Aleksandrov, V.K., Anoshkin, N.F., Belozerov, A.P., et al., Polufabrikaty iz titanovykh splavov (Half-Finished Products from Titanium Alloys), Anoshkin, N.F. and Ermank, M.Z., Eds., Moscow: VILS, 1996.Google Scholar
 10. 10.
  Mikhailov, V.I., Sakharov, I.Yu., Khatuntsev, A.N., and Sher, V.A., Analytical Estimation of Durability and Operability of Welding Joints from Titanium Alloys, Voprosy Materialovedeniya, 1999, No. 3 (20), pp. 341–351.Google Scholar
 11. 11.
  Al’tovskii, I.V., Gorynin, I.V., Kozhevnikov, O.A., et al., Perspectives of Titanium Alloy Using as Construction Material for First Wall of Arc Chamber of Thermonuclear Reactor, in Issledovaniya i razrabotki materialov dlya reaktorov termoyadernogo sinteza (Studies and Developments of Materials for Thermonuclear Synthesis Reactors), Moscow: Nauka, 1981.Google Scholar
 12. 12.
  Gorynin, I.V., Rybin, V.V., Ushkov, S.S., and Kozhevnikov, O.A., Titanium Alloys as Perspective Materials for Reactors, in Radiatsionnoe materialovedenie i konstruktivnaya prochnost’ reaktornykh materialov: Yubileinyi sbornik, posvyashchennyi 100-letiyu akad. I. V. Kurchatova i A. P. Aleksandrova (Collection of Papers Dedicated to 100th Anniversary of Acad. I.V. Kurchatov and A. P. Aleksandrov ‘Radiation Material Science and Construction Strength of Reactor Materials’), St. Petersburg: Prometey, 2002.Google Scholar
 13. 13.
  Ushkov, S.S. and Kozhevnikov, O.A., Experience of Application and Importance of Titanium Alloys for Development of Russian Nuclear Energetics, Voprosy Materialovedeniya, 2009, No. 3 (59), pp. 172–187.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2012

Authors and Affiliations

 • A. S. Oryshchenko
  • 1
 • A. S. Kudryavtsev
  • 1
 • V. I. Mikhailov
  • 1
 • V. P. Leonov
  • 1
 1. 1.Central Research Institute of Structural Materials PrometeySt. PetersburgRussia

Personalised recommendations