Advertisement

Russian Journal of Biological Invasions

, Volume 1, Issue 3, pp 156–158 | Cite as

New finds of topmouth gudgeon Pseudorasbora parva (Temm. et Schl., 1846) in the European part of Russia

 • D. P. Karabanov
 • Yu. V. Kodukhova
 • Yu. V. Slyn’ko
Article

Abstract

Data on new finds of topmouth gudgeon Pseudorasbora parva in the European part of Russia in Don and Manych river basins are presented. A morphological and genetic description of fishes from newly discovered populations is given.

Key words

topmouth gudgeon Pseodorasbora parva Don River delta morphological and genetic description of fishes new find 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Bianco, P.G., Occurrence of the Asiatic Gobionid Pseudorasbora Parva (Temminck and Schlegel) in South-Eastern Europe, J. of Fish Biol., 1988, vol. 32, pp. 973–974.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bogutskaya, N.G., Kuderskii, L.A., Naseka, A.M., and Spodareva, V.V., Presnovodnye ryby Rossii za predelami istoricheskikh arealov: obzor tipov introduktsii i invazii (Freshwater Fish of Russia Outside Their Native Ranges: a Review of Introduction and Invasion Types), in Biologicheskie invazii v vodnykh i nazemnykh ekosistemakh (Biological Invasions in Aquatic and Terrestrial Ecosystems), St. Petersburg: Izd-vo KMK, 2004, pp. 155–171.Google Scholar
 3. Glazko, V.I., Genetika izofermentov sel’skokhozyaistvennykh zhivotnykh (Genetics of agricultural animals’ isoenzymes) / Itogi Nauki I Tekhn. VINITI. Ser. Obshch. Genetika, (Conclusions of Science and technology VINITI ser. General Genetics) 1988, vol. 212.Google Scholar
 4. Gozlan, R.E., Pinder, A.C., and Shelley, J., Occurrence of the Asiatic Cyprinid Pseudorasbora Parva in England, J. of Fish Biol., 2002, vol. 61, pp. 289–300.CrossRefGoogle Scholar
 5. Karabanov, D.P. and Slyn’ko, Yu.V., Nekotorye osobennosti ispol’zovaniya metoda RAGE pri izuchenii populyatsii ryb Yuzhnogo Regiona Rossii (Some peculiarities of RAGE method utilization in studies of Southern Russia fish populations), in Sovremennye tekhnologii monitoringa i osvoeniya prirodnykh resursov yuzhnykh morei Rossii (Modern technologies of monitoring and exploitation of natural resources or Russia’s southern seas), Rostov-on-Don: YuNTs RAN, 2005, pp. 81–82.Google Scholar
 6. Konishi, M., Hosoya, K., and Takata, K., Natural Hybridization Between Endangered and Introduced Species of Pseudorasbora, with Their Genetic Relationships and Characteristics Inferred from Allozyme Analyses, J. of Fish Biol., 2003, vol. 63, pp. 213–231.CrossRefGoogle Scholar
 7. Nikol’skii, G.V., Ryby basseina Amura (Fish of the Amur basin), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1956.Google Scholar
 8. Pashkov, A.N., Plotnikov, G.K., and Shutov, I.V., Novye dannye o sostave i rasprostranenii vidov-akklimatizantov v ikhtiotsenozakh kontinental’nykh vodoemov Severo-Zapadnogo Kavkaza (New data on composition and distribution of acclimatized species in ichtiocenoses of continental waterbodies of the North-West Caucasus), Izv. VUZov. Sev.-Kavkazskii Region, 2004.Google Scholar
 9. Podushka, S.B., Proniknovenie amurskogo chebachka Rseudorasbora rarva v Azovskoe more (Inasion of topmouth gudgeon Pseudorasbora parva in to the Azov Sea), in Nauch.-tekhn. byull. lab. ikhtiol. INENKO (Sci.-tech. bulletin lab. of ichtyologt INENKO), St. Petersburg: Tema, 1999, issue 1, pp. 36–37.Google Scholar
 10. Pravdin, I.F., Rukovodstvo po izucheniyu ryb (preimushchestvenno presnovodnykh) (Guide on fish studies (mostly freshwater)), Moscow: Pishchevaya Promyshlennost’, 1966.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2010

Authors and Affiliations

 • D. P. Karabanov
  • 1
 • Yu. V. Kodukhova
  • 1
 • Yu. V. Slyn’ko
  • 1
 1. 1.Institute of Biology of Inland WatersRussian Academy of SciencesBorok, Yaroslavl oblastRussia

Personalised recommendations