A nonlinear relation between adsorption enthalpy and a chromatographic retention index

Physicochemical Processes at the Interfaces

Abstract

A simple ab initio analytical expression connecting adsorption energy and a Kováts index is deduced on the basis of the theory of generalized charges.

Keywords

Versus Versus Versus Generalize Charge Adsorption Enthalpy Henry Constant Methylcyclopentane 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Dolgonosov, A.M., Model’ elektronnogo gaza i teoretiya obobshchennykh zaryadov dlya opisaniya mezhatomnykh vzaimodeistvii i adsorbtsii (The Model of the Electron Gas and the Theory of Generalized Charges for Description the Interatomic Interactions and Adsorption), Moscow: Librokom, 2009.Google Scholar
 2. 2.
  Dolgonosov, A.M., Nespetsificheskaya selektivnost’ v probleme modelirovaniya vysokoeffektivnoi khromatografii (Nonspecific Selectivity in Modeling of High-Performance Chromatography), Moscow: Krasand, 2012.Google Scholar
 3. 3.
  Dolgonosov, A.M., Rudakov, O.B., Surovtsev, I.S., et al., Kolonochnaya analiticheskaya khromatografiya kak ob”ekt matematicheskogo modelirovaniya (Column Analytical Chromatography as the Object of Mathematical Modeling), Voronezh: Inst. Geokhim. Anal. Khim., Ross. Akad. Nauk, 2013.Google Scholar
 4. 4.
  Dolgonosov, A.M., Russ. J. Phys. Chem. A, 2001, vol. 75, no. 10, p. 1659.Google Scholar
 5. 5.
  Dolgonosov, A.M., Russ. J. Phys. Chem. A, 2002, vol. 76, no. 6, p. 993.Google Scholar
 6. 6.
  Dolgonosov, A.M., Russ. J. Inorg. Chem., 2015, vol. 60, no. 2, p 194.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Dolgonosov, A.M., Russ. J. Phys. Chem. A, 2002, vol. 76, no. 12, p. 2015.Google Scholar
 8. 8.
  Dolgonosov, A.M. and Prudkovskii, A.G., Russ. J. Phys. Chem. A, 2008, vol. 82, no. 5, p. 812.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Dolgonosov, A.M., Dokl. Chem., 2001, vol. 377, nos. 4–6, p. 89.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Dolgonosov, A.M., Zh. Fiz. Khim., 1994, vol. 68, p. 2187.Google Scholar
 11. 11.
  ChemOffice, CambridgeSoft. http://www.cambridgesoft.com/Google Scholar
 12. 12.
  Dolgonosov, A.M., J. Phys. Chem. B, 1998, vol. 102, p. 4715.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Avgul’, N.N., Kiselev, A.V., and Poshkus, D.P., Adsorbtsiya gazov i parov na odnorodnykh poverkhnostyakh (Adsorption of Gases and Vapors on Homogeneous Surfaces), Moscow: Khimiya, 1975.Google Scholar
 14. 14.
  Bogoslovskii, Yu.N., Anvaer, B.I., and Vigdergauz, M.S., Khromatograficheskie postoyannye v gazovoi khromatografii (Chromatographic Constants in Gas Chromatography), Moscow: Izd. Standartov, 1978.Google Scholar
 15. 15.
  Guan, Y., Kiraly, J., and Rijks, J., J. Chromatogr., 1989, vol. 472, p. 129.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Dolgonosov, A.M. and Prudkovskii, A.G., Russ. J. Phys. Chem. A, 2006, vol. 80, no. 6, p. 964.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Dolgonosov, A.M. and Zaitseva, E.A., Sorbtsionnye Khromatogr. Protsessy, 2014, vol. 14, no. 4, p. 578.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2015

Authors and Affiliations

 1. 1.Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical ChemistryRussian Academy of SciencesMoscowRussia

Personalised recommendations