Advertisement

Contemporary Problems of Ecology

, Volume 8, Issue 1, pp 65–71 | Cite as

Distribution of cyprinid fish in the reservoirs of the Siberian subarctic region

 • P. A. Popov
Article

Abstract

The species composition of cyprinid fish in the subarctic region of Siberia has been analyzed. It is shown that only 10 out of 20 cyprinid species living in the reservoirs of Siberia have been registered in rivers and lakes of the Siberian subarctic region. The abundance of these species has been relatively low due to the adverse habitat conditions in high latitudes, mainly because of the lack of solar energy absorbed by reservoirs in this geographic zone.

Keywords

Siberian subarctic region ichthyofauna cyprinid fish adaptation 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Alimov, A.F., Elementy teorii funktsionirovaniya vodnykh ekosistem (Elements of the Theory of Functioning of Aquatic Ecosystems), St. Petersburg: Nauka, 2000.Google Scholar
 2. Atlas Arktiki (Atlas of Arctic), Moscow: Glav. Uprav. Geodez. Kartogr. SSSR, 1985.Google Scholar
 3. Atlas presnovodnykh ryb Rossii (Atlas of Freshwater Fishes of Russia), Reshetnikov, Yu.S., Ed., Moscow: Nauka, 2003, vol. 1.Google Scholar
 4. Budyko, M.I., Global’naya ekologiya (Global Environment), Moscow: Mysl’, 1977.Google Scholar
 5. Chereshnev, I.A., Annotated checklist of fishes and fish-like species of Arctic and adjacent territories, Vopr. Ikhtiol., 1996a, vol. 36, no. 5, pp. 597–608.Google Scholar
 6. Chereshnev, I.A., Biologicheskoe raznoobrazie presnovodnoi ikhtiofauny Severo-Vostoka Rossii (Biological Diversity of Freshwater Ichthyofauna of Northeastern Russia), Vladivostok: Dal’nauka, 1996b.Google Scholar
 7. Chetverova, A.V. and Potapova, T.M., Hydrological and hydrochemical peculiarities of Arctic rivers in Western Siberia, in Mater. III reg. konf. molodykh uchenykh “Vodnaya sreda i prirodno-territorial’nye kompleksy: issledovanie, ispol’zovanie, okhrana” (Proc. III Reg. Conf. of Young Scientists “Water Environment and Natural Territorial Complexes: Study, Use, and Protection”), Petrozavodsk, 2008, pp. 51–56.Google Scholar
 8. Dolgikh, P.M. and Skoptsov, V.G., Role of fishes naturalized in ichthyocene of Krasnoyarsk reservoir, in Chuzherodnye vidy v Golarktike (Alien Species in Holarctic), Borok, 2005, pp. 142–143.Google Scholar
 9. Ekologiya ryb Ob’-Irtyshskogo basseina (Ecology of Fishes of Ob-Irtysh Basin), Pavlov, D.S. and Mochek, A.D., Eds., Moscow: KMK, 2006.Google Scholar
 10. Faktory i printsypy fiziko-geograficheskogo raionirovaniya polyarnykh oblastei Zemli (Factors and Principles of Physical-Geographical Zoning of Polar Regions of the World), Leningrad: Geogr. O-vo SSSR, 1974.Google Scholar
 11. Golovko, V.I., Fishes of the Turukhan River, in Problemy ekologii (Environmental Problems), Tomsk: Tomsk. Gos. Univ., 1973a, vol. 3, pp. 219–228.Google Scholar
 12. Golovko, V.I., Biological fishery study of the Bol’shaya Kheta River basin, in Vodoemy Sibiri i perpektivy ikh rybokhozyaistvennogo ispol’zovaniya (Reservoirs of Siberia and Their Prospective Use for Fishery), Tomsk: Tomsk. Gos. Univ., 1973b, pp. 24–25.Google Scholar
 13. Gvozdetskii, N.A. and Mikhailov, N.I., Fizicheskaya geografiya SSSR. Aziatskaya chast’ (Physical Geography of the Soviet Union: Asian Part), Moscow: Izd. Geogr. Liter., 1963.Google Scholar
 14. Ivanov, V.V. and Kurzhunov, A.N., Warm inflow of rivers into Ob’-Tazovskaya Inlet, Tr. Arkt. Antarkt. Nauchno-Issled. Inst., 1980, vol. 358, pp. 102–111.Google Scholar
 15. Kirillov, A.F., Domestic ichthyofauna of the lakes of the Lena River delta, in Voprosy resursovedeniya, resursopol’zovaniya, ekologii i okhrany (Problems of Study, Utilization, Ecology, and Protection of Resources), Yakutsk, 2000, part 5, pp. 53–56.Google Scholar
 16. Kirillov, A.F., Promyslovye ryby Yakutii (Commercial Fishery in Yakutia), Moscow: Nauchnyi Mir, 2002.Google Scholar
 17. Kirillov, A.F., Taxonomic composition of freshwater ichthyofauna in Yakutian reservoirs, Vestn. Yakut. Gos. Univ., 2007, vol. 4, no. 1, pp. 5–8.Google Scholar
 18. Kirillov, A.F., Zhivoe serebro Yakutii (Living Silver of Yakutia), Yakutsk: Uraankhai, 2010.Google Scholar
 19. Kirillov, A.F., Khodulov, V.V., Sobakina, I.G., et al., Biologiya reki Anabar (Biology of the Anabar River), Yakutsk: Yakut. Nauchn. Tsentr, Sib. Otd., Ross. Akad. Nauk, 2007.Google Scholar
 20. Kirillov, F.N., Ryby Yakutii (Fishes of Yakutia), Moscow: Nauka, 1972.Google Scholar
 21. Kirpichnikov, V.S., Genetika i selektsiya ryb (Genetics and Selection of Fishes), Moscow: Nauka, 1987.Google Scholar
 22. Kitaev, S.P., Osnovy limnologii dlya gidrobiologov i ikhtiologov (Basic Limnology for Hydrobiologists and Ichthyologists), Petrozavodsk: Karel. Nauchn. Tsentr., Ross. Akad. Nauk, 2007.Google Scholar
 23. Korotkevich, E.S., Geographical borders of the Arctic ecological systems, in Problemy ekologii polyarnykh oblastei (Environmental Problems of Polar Territories), Moscow: Nauka, 1983, pp. 11–14.Google Scholar
 24. Krinitsyn, V.S., Peculiarities of biology and distribution of commercial fish species in Yenisei Bay, Tr. Gos. Nauchno-Issled. Inst. Ozern. Rechn. Rybn. Khoz., 1989, no. 296, pp. 130–141.Google Scholar
 25. Kuznetsova, E.N., Growth of fishes and differences in their life cycles, Doctoral ((Biol.) Dissertation, Moscow: Mosk. Gos. Univ., 2003.Google Scholar
 26. Luk’yanchikov, F.V., The results and future studies of fishes and their food resources in the Khatanga River basin, Izv. Biol.-Geogr. Nauchno-Issled. Inst., Irkut. Gos. Univ., 1971, vol. 24, pp. 127–134.Google Scholar
 27. Magritskii, D.V., Changes in warm inflow of rivers to the Russian Arctic seas, Vestn. Mosk. Univ., Ser. 5: Geogr., 2009, no. 5, pp. 69–77.Google Scholar
 28. Malinin, L.K., Poddubnyi, A.G., Permitin, I.E., et al., Struktura populyatsii, pitanie i prostranstvennoe raspredelenie ryb v ozere Taimyr (Structure of Populations, Feeding, and Spatial Distribution of Fishes in the Taimyr Lake), Available from VINITI, 1988, Moscow, no. 1147-I88.Google Scholar
 29. Moiseenko, T.I., Change in the life cycle strategy of fish under the effect of chronic water pollution, Russ. J. Ecol., 2002, vol. 33, no. 1, pp. 45–55.CrossRefGoogle Scholar
 30. Nikanorov, A.M. and Bryzgalo, V.A., Reki Rossii. Chast’ 2: Reki Evropeiskogo Severa i Sibiri (gidrokhimiya i gidroekologiya) (Rivers of Russia, Part 2: Rivers of European North and Siberia (Hydrochemistry and Hydroecology)), Rostov-on-Don: NOK, 2010.Google Scholar
 31. Nikanorov, A.M., Ivanov, V.V., and Bryzgalo, V.A., Reki Rossiiskoi Arktiki v sovremennykh usloviyakh antropogennogo vozdeistviya (Current Conditions of the Rivers of Russian Arctic Affected by Anthropogenic Factors), Rostov-on-Don: NOK, 2007.Google Scholar
 32. Nikanorov, A.M. and Khoruzhaya, T.A., Global’naya ekologiya (Global Environment), Moscow: PRIOR, 2001.Google Scholar
 33. Nikol’skii, G.V., Struktura vida i zakonomernosti izmenchivosti ryb (Structure of Species and the Pattern of Fish Variability), Moscow, 1980.Google Scholar
 34. Novikov, A.S., Ryby reki Kolyma (Fishes of the Kolyma River), Moscow: Nauka, 1966.Google Scholar
 35. Novomodnyi, G.V., Zolotukhin, S.F., and Sharov, P.O., Ryby Amura: bogatstvo i krizis (Fishes off Amur River: Abundance and Crisis), Vladivostok: Apel’sin, 2004.Google Scholar
 36. Podlesnyi, A.V., Fishes of the Yenisei River: habitat conditions and use, Izv. Vseros. Nauchno-Issled. Inst. Ozern. Rechn. Rybn. Khoz., 1958, vol. 44, pp. 97–178.Google Scholar
 37. Popov, P.A., Analysis of ichthyofauna of the left bank tributaries of Lower Yenisei, Izv. Sib. Otd. Akad. Nauk SSSR, Ser. Biol. Nauk, 1986, no. 1, pp. 62–66.Google Scholar
 38. Popov, P.A., Fish diversity and resources of the right bank tributaries of Lower Yenisei, in Resursy zhivotnogo mira Sibiri. Ryby (Resources of Siberian Fauna: Fishes), Novosibirsk: Nauka, 1990, pp. 66–69.Google Scholar
 39. Popov, P.A., Ryby Sibiri (Fishes of Siberia), Novosibirsk: Novosib. Gos. Univ., 2007.Google Scholar
 40. Popov, P.A., Species composition and pattern of fish distribution in Siberia, J. Ichthyol., 2009, vol. 49, no. 7, pp. 483–495.CrossRefGoogle Scholar
 41. Raznoobrazie ryb Taimyra (Fish Diversity of Taimyr Peninsula), Pavlov, D.S. and Savvaitova, K.A., Eds., Moscow: Nauka, 1999.Google Scholar
 42. Reshetnikov, Yu.S., Ekologiya i sistematika sigovykh ryb (Ecology and Systematics of the Whitefishes), Moscow: Nauka, 1980.Google Scholar
 43. Reshetnikov, Yu.S., Adaptive features of aquatic organisms from high altitudes by example of fishes, in Adaptatsiya organizmov k usloviyam Krainego Severa (Adaptation of Organisms to the Extreme North Conditions), Tallinn, 1984, pp. 160–165.Google Scholar
 44. Reshetnikov, Yu.S., Arctic ichthyofauna, in Sovremennye issledovaniya ikhtiofauny arkticheskikh i yuzhnykh morei evropeiskoi chasti Rossii (Modern Studies of Ichthyofauna of Arctic and Southern Seas in European Part of Russia), Apatity: Karel. Nauchn. Tsentr., Ross. Akad. Nauk, 2007, pp. 7–33.Google Scholar
 45. Romanov, N.S. and Tyul’panov, M.A., Lake ichthyofauna of Taimyr Peninsula, in Geografiya ozer Taimyra (Geography of the Lakes of Taimyr Peninsula), 1985, pp. 139–181.Google Scholar
 46. Ryby Kazakhstana. Karpovye (Fishes of Kazakhstan: Cyprinidae), Alma-Ata: Nauka, 1987, vol. 2.Google Scholar
 47. Savvaitova, K.A., Pichugin, M.Yu., Maksimov, V.A., et al., Changes in composition of ichthyofauna of the reservoirs of Norilsk-Pyasninskaya water system in conditions of heavy anthropogenic influence, Vopr. Ikhtiol., 1994, vol. 34, no. 4, pp. 566–569.Google Scholar
 48. Sokolov, V.E. and Chernov, Yu.I., Arctic ecosystems: peculiarities of structure, development and the problem of protection, Prir. Resur., 1983, vol. 19, no. 3, pp. 2–5.Google Scholar
 49. Sovremennye global’nye izmeneniya prirodnoi sredy (Modern Global Changes of Environment), Moscow: Naychnyi Mir, 2006, vol. 1. Taimyro-Severozemel’skaya oblast’ (fiziko-geograficheskaya kharakteristika) (Taimyr Northern Territories: Physical and Geographical Characteristics), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1970.Google Scholar
 50. Tyaptirgyanov, M.M., Antropogennaya suktsessiya vodnoi ekosistemy reki Khromy (Anthropogenic Succession of Aquatic Ecosystem of the Khroma River), Yakutsk: Yakut. Fil., Sib. Otd., Akad. Nauk SSSR, 1988.Google Scholar
 51. Venglinskii, D.L., Fishes of the Lena River delta, in Biologicheskoe raznoobrazie zhivotnykh Sibiri (Biological Diversity of Animals in Siberia), Tomsk: Tomsk. Gos. Univ., 1998, pp. 38–39.Google Scholar
 52. Venglinskii, D.L., Labutina, T.M., Ogai, R.I., et al., Osobennosti ekologii gidrobiontov Nizhnei Leny (Ecological Peculiarities of Hydrobionts of Lower Lena River), Yakutsk: Yakut. Fil., Sib. Otd., Akad. Nauk SSSR, 1987.Google Scholar
 53. Vodnye resursy Rossii i ikh ispol’zovanie (Water Resources of Russia and Their Use), St. Petersburg: Gos. Gidrol. Inst., 2008.Google Scholar
 54. Yamalo-Gydanskaya oblast. Fiziko-geograficheskaya kharakteristika (Yamal-Gydansk Oblast: Physical and Geographic Characteristic), Sisko, R.K., Ed., Leningrad: Gidrometeoizdat, 1977.Google Scholar
 55. Zalogin, B.S. and Rodionov, N.A., Ust’evye oblasti rek SSSR (River Estuarine Areas in the Soviet Union), Moscow: Mysl’, 1969.Google Scholar
 56. Zapadnaya Sibir’ (Western Siberia), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1963.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2015

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of Aquatic and Ecological Problems, Siberian BranchRussian Academy of SciencesNovosibirskRussia

Personalised recommendations