Advertisement

Contemporary Problems of Ecology

, Volume 7, Issue 1, pp 26–31 | Cite as

Specifics of developement of high-mountain flora in the Badzhal Range (Khabarovsk Krai)

 • S. D. Shlotgauer
Article

Abstract

The development patterns of the Badzhal Range flora related to the specifics of environmental and climate conditions and the history of the region have been revealed.

Keywords

flora mountain tundras Pleistocene glaciations xerophytes 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Chemekov, Yu.F., Zapadnoe Priokhot’e. Istoriya razvitiya rel’efa Sibiri i Dal’nego Vostoka (Western Area of Sea of Okhotsk: Evolution of the Relief of Siberia and Far East), Moscow: Nauka, 1975, pp. 5–122.Google Scholar
 2. Gotvanskii, V.I., Quaternary glaciation of southwestern part of Dzhugdzhur Ridge, in Geomorfologiya i paleogeografiya Dal’nego Vostoka (Geomorphology and Paleogeography of Far East), Khabarovsk: Dal’nevost. Nauchn. Tsentr, Akad. Nauk SSSR, 1975, pp. 55–69.Google Scholar
 3. Grichuk, M.P., Osnovnye cherty razvitiya rastitel’nosti v chetvertichnyi period na territorii SSSR (General Features of Development of Vegetation during Quaternary Period on the USSR Territory), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1964.Google Scholar
 4. Kolesnikov, B.P., Ocherk rastitel’nosti Dal’nego Vostoka (Description of Vegetation in Far East), Khabarovsk, 1955.Google Scholar
 5. Korotkii, A.M., Mokhova, L.V., and Pushkarev, V.S., Climatic shifts in Holocene and development of landscapes of bald zone of the Central Yam-Alin, in Paleogeograficheskie issledovaniya na Dal’nem Vostoke (Paleogeographic Studies in the Far East), Vladivostok: Dal’nevost. Otd. Akad. Nauk SSSR, 1987, pp. 4–19.Google Scholar
 6. Krasheninnikov, I.M., Role and significance of Angara floristic center in phylogenetic development of general Eurasian groups of sagebrushes of subgenus Euartemisia, in Mater. po istorii flory i rastitel’nosti SSSR (The Data on Development of Flora and Vegetation in USSR), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1956, no. 3, pp. 62–128.Google Scholar
 7. Krishtofovich, A.N., Origin of flora of Angara territory, in Mater. po istorii flory i rastitel’nosti SSSR (The Data on Development of Flora and Vegetation in USSR), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1956, no. 3, pp. 7–41.Google Scholar
 8. Man’ko, Yu.I. and Rozenberg, V.A., Description of vegetation in Amur-Amgun interfluve, in Komarovskie chteniya: Rastitel’nost’ severnykh raionov Dal’nego Vostoka (Komarov’s Readings: Vegetation of Northern Far East), Vladivostok: Dal’nevost. Nauchn. Tsentr, Akad. Nauk SSSR, 1967, no. 14, pp. 1–34.Google Scholar
 9. Osipov, S.V., Rastitel’nyi pokrov taezhno-gol’tsovykh landshaftov Bureinskogo nagor’ya (Vegetation Cover of Taiga and Mountainous Tundra Landscapes in Bureinskoe Plateau), Vladivostok: Dal’nauka, 2002.Google Scholar
 10. Petrov, E.S., Novorotskii, P.V., and Lenshin, V.T., Klimat Khabarovskogo kraya i Evreiskoi avtonomnoi oblasti (Climate of Khabarovsk Krai and the Jewish Autonomous Region), Vladivostok: Dal’nauka, 2000.Google Scholar
 11. Sazykin, A.M., Development of ancient glacial morphological structure of Badzhal’skii Ridge, Geogr. Prirod. Resur., 1985, no. 3, pp. 171–172.Google Scholar
 12. Siplivinskii, V.N., Florogenetic description of Barguzin high-altitude mountains (to the history of flora in Baikal region), in Istoriya flory i rastitel’nosti Evrazii (Evolution of Flora and Vegetation in Eurasia), Leningrad: Nauka, 1972, pp. 113–115.Google Scholar
 13. Sochava, V.B., Geograficheskie aspekty sibirskoi taigi (Geographical Aspects of Siberian Taiga), Novosibirsk: Nauka, 1980.Google Scholar
 14. Tolmachev, A.I., Origin of some general elements of highaltitude flora in Northern hemisphere, in Materialy po istorii flory i rastitel’nosti SSSR (The Data on Evolution of Flora and Vegetation of USSR), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1956, no. 3, pp. 370–360.Google Scholar
 15. Shlotgauer, S.D., Rastitel’nyi mir subokeanichekikh vysokogorii (Flora of Suboceanic High-Altitude Mountains), Moscow: Nauka, 1990.Google Scholar
 16. Yurtsev, B.A., Problemy botanicheskoi geografii Severo-Vostochnoi Azii (Problems of Botanical Geography of Northeastern Asia), Leningrad: Nauka, 1974.Google Scholar
 17. Yurtsev, B.A., Flora of Suntar-Khayat, in Problemy istorii vysokogornykh landshaftov severo-vostoka Sibiri (Evolutionary Problems of High-Altitude Landscapes of Northeastern Siberia), Leningrad: Nauka, 1968.Google Scholar
 18. Vasil’ev, V.N., Origin of flora and vegetation of Far East and Eastern Siberia, in Materialy po istorii flory i rastitel’nosti SSSR (The Data on Evolution of Flora and Vegetation of USSR), Moscow: Nauka, 1956, pp. 361–457.Google Scholar
 19. Velichko, A.A., Prirodnyi protsess v pleistotsene (Natural Process in Pleistocene), Moscow: Nauka, 1973.Google Scholar
 20. Voroshilov, V.N. and Ignatov, M.S., Spiraea schlotgauerae Ignatov et Worosch. is a new endemic of Badzhal’skii Ridge, Byull. Mosk. O-va. Ispyt. Prir., Otd. Biol., 1987, vol. 92, no. 1, pp. 132–134.Google Scholar
 21. Voroshilov, V.N. and Shlotgauer, S.A., New species of dandelion from Badzhal’skii Ridge, Byull. Mosk. O-va. Ispyt. Prir., Otd. Biol., 1986, vol. 91, no. 3, p. 115.Google Scholar
 22. Voroshilov, V.N. and Shlotgauer, S.A., Seven new taxons of the Far East flora, Byull. Mosk. O-va. Ispyt. Prir., Otd. Biol., 1984, vol. 89, no. 4, pp. 117–120.Google Scholar
 23. Zdorov’eva, E.N. and Shapoval, I.I., New species of aster from Badzhal’skii Ridge (Khabarovskii krai), Byull. Gl. Bot. Sada, Akad. Nauk SSSR, 1975, no. 98, pp. 53–55.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2014

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of Water and Ecological Problems, Far East BranchRussian Academy of SciencesKhabarovskRussia

Personalised recommendations