Advertisement

Contemporary Problems of Ecology

, Volume 5, Issue 3, pp 323–331 | Cite as

Change in the structure of the hydrological cycle in connection with the age and recovery dynamics of forest ecosystems

 • T. A. Burenina
 • E. V. Fedotova
 • N. F. Ovchinnikova
Article

Abstract

On the basis of the concept of the effect of landscape structure on the water regime of a territory and on the remote sensing data for the basins of rivers on the northern macroslope of West Sayan, the land-scape hydrogeological classification of natural complexes was made and evaluation of their hydrological functions was carried out. Against the background of general altitudinal belt regularities, local features of the distribution of water balance characteristics were revealed.

Keywords

West Sayan virgin dark coniferous forests secondary stands forest logging remote sensing data landscape-hydrological complexes transpiration water balance 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Krestovskii, O.I., Vliyanie vyrubok i vosstanovleniya lesov na vodnost’ rek (Effect of Forest Logging and Reforestation on Water Content), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1986.Google Scholar
 2. 2.
  Fedorov, S.V., O vliyanii vyrubki lesa na izmenenie elementov ego vodnogo balansa (Influence of Forest Logging on Element Change of its Water Balance), Proceedings of the State Hydrological Institute, 1979, no. 258.Google Scholar
 3. 3.
  Fedorov, V.N., Landscape-Hydrological Analysis of Areas, Otsenka gidrologicheskikh funktsii landshaftov na osnove indikatsionnykh mnogoparametricheskikh modelyei vodosbora (Evaluation of Hydrological Functions of Landscapes Based on Indicator Multivariate Models of Watershed), Novosibirsk: Nauka, 1992.Google Scholar
 4. 4.
  Polikarpov, N.P., Problems of Forestry, Kompleksnye issledovaniya v gornykh lesakh Zapadnogo Sayana (Complex Studies in the Mountain Forests of Western Sayan), Krasnoyarsk: Sukachev Institute of Forest SB RAS USSR, 1970, vol. 1.Google Scholar
 5. 5.
  Polikarpov, N.P., Chebakova, N.M., and Nazimova, D.I., Klimat i gornye lesa Yuzhnoi Sibiri (Climate and Mountain Forests of South Siberia), Novosibirsk: Nauka, 1986.Google Scholar
 6. 6.
  Smagin, V.N., Il’inskaya, S.A., Nazimova, D.I., et al., Tipy lesov gor Yuzhnoi Sibiri (Forest Types of the south Siberia Mountains), Novosibirsk: Nauka, 1980.Google Scholar
 7. 7.
  Yermolenko, P.M., Formation and Productivity of Forest Stands, Formirovanie sostava khvoinolistvennykh molodnyakov na vyrubkakh kedrovnikov v chernevom poyase Zapadnogo Sayana (Structure Formation of Coniferous-Deciduous Saplings in Siberian Pine Forest Logging in Chern Taiga Zone of Western Sayan), Novosibirsk: Nauka, 1981.Google Scholar
 8. 8.
  Distancionnoe zondirovanie: kolichestvennyi podhod (Remote Sensing: the Quantitative Approach), Svein, F. and Davis, Sh., Ed., Moscow: Nedra, 1983.Google Scholar
 9. 9.
  Shver, Ts.A., Zakonomernosti raspredeleniya kolichestva osadkov na kontinentakh (Distribution Regularities of Precipitation on the Continents), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1984.Google Scholar
 10. 10.
  Lebedev, A.V., Gidrologicheskaya rol’ gornykh lesov Sibiri (Hydrologic Role of Mountain Forests in Siberia), Novosibirsk: Nauka, 1982.Google Scholar
 11. 11.
  Antipov, N.D., and Antipova, A.N., Vegetation Transpiration of Taiga Biogeocenoses of the Western Sayan Foothills, Reports of the Institute of Geography of Siberia and the Far East, Novosibirsk: Nauka, 1975, no. 46, pp. 55–62.Google Scholar
 12. 12.
  Burenina, T.A., Current Research Issues of Siberian Forests, Dinamika struktury vodnogo balansa na vyrubke srednegornogo poyasa Zapadnogo Sayana (Structure Dynamics of Water Balance on the Logging of Middle Zone of the Western Sayan), Krasnoyarsk: ISP Sukachev Institute of Forest SB RAS USSR, 1981.Google Scholar
 13. 13.
  Burenina, T.A., Environment-Forming Role of Forest Ecosystems in Siberia, Dinamika vosstanovleniya lesogidrologicheskikh uslovii na eksperimental’noi vyrubke Zapadnogo Sayana (Restoration Dynamics of Forest and Hydrological Conditions on the Experimental Logging of the Western Sayan), Krasnoyarsk: ISP Sukachev Institute of Forest SB RAS USSR, 1982.Google Scholar
 14. 14.
  Zamolodchikov, D.G., Utkin, A.I., and Korovin, G.N., Forestery, Konversionnye koeffitsienty fitomassa/zapas v svyazi s dendrometricheskimi pokazatelyami i sostavom drevostoev (Conversion Coefficients Phytomass/Stem volume in Connection with Dendrometer Figures and Stand Composition), 2005, no. 6.Google Scholar
 15. 15.
  Babintseva, R.M., Renewal in Siberian forests, Dinamika zhivogo napochvennogo pokrova na vyrubkakh kedrovykh drevostoev v severnoi chasti Zapadnogo Sayana (The Dynamics of the Living Ground Cover on Forest Loggings of Siberian Pine Stands in the Northern Part of the Western Sayan), Krasnoyarsk, 1965.Google Scholar
 16. 16.
  Gorbatenko, V.M., Kozlova, L.N., and Onuchin, A.A., Ecological Impact of Forest on Environment, Transformatsiya elementov vodnogo balansa temnokhvoinymi i svetlokhvoinymi lesnymi rastitel’nymi formatsiyami khr. Khamar-Daban pri razlichnoi oblesennosti vodosbornykh bassyeinov (Element Transformation of Water Balance with Dark Coniferous and Light Coniferous Forest Vegetation Formations Hamar-Daban Range at Different Afforestation in Watersheds), Krasnoyarsk: Sukachev Institute of Forest SB RAS USSR, 1977.Google Scholar
 17. 17.
  Ovchinnikova, N.F., Vidovoi sostav i biomassa napochvennogo pokrova v proizvodnykh fitotsenozakh chernevogo poyasa Zapadnogo Sayana (Species Composition and Biomass of Ground Cover in the Secondary Phytocenoses in Chern Taiga Zone of the Western Sayan), Readings in Memory of A. P. Khokhryakova: Materials of All-Russia Scientific. Conference, Berkutenko, A.N., Ed., Magadan: Noosfera, 2008.Google Scholar
 18. 18.
  Onuchin, A.A., Altitude-Zonal Features of Solid Atmospheric Precipitation Transformation by the Mountain Forests Hamar-Daban, Hydrological studies in the forests of the USSR, Frunze: Ilim, 1985, pp. 109–119.Google Scholar
 19. 19.
  Kuz’michev, V.V., Ovchinnikova, N.F., and Yermolenko, P.M., Forestry, Vosstanovitel’naya dinamika temnokhvoinykh lesov na sploshnykh vyrubkakh v Zapadnom Sayane (Restoring Dynamics of Dark Coniferous Forests in Clear Loggings in the Western Sayan), 2002, no. 6.Google Scholar
 20. 20.
  Glushkov, V.G., Voprosy tyeorii i metody gidrologicheskikh issledovanii (Problems of Theory and Methods of Hydrological Studies), Moscow: ISP SB RAS, 1961.Google Scholar
 21. 21.
  Gyeograficheskie issledovaniya Sibiri (Geographical Research of Siberia), Antipova, A.N., Ignatova, A.V., and Kravchenko, V.V., Ed., Novosibirsk, ISP Geo, 2007, vol. 3.Google Scholar
 22. 22.
  Grudinin, G.V., Kovalenko, A.K., Korytnyi, L.M., Study of Nature Economy and Population of Siberia, K voprosu o vysotnykh gradientakh osadkov i temperatury vozdukha v predgor’yakh Zapadnogo Sayana (High-Altitude Gradients of Precipitation and Air Temperature in the Foothills of the Western Sayan), Irkutsk, 1975.Google Scholar
 23. 23.
  Sudachkova, N.Ye., Transpiratsiya podrosta kedra i pikhty v severnykh otrogakh Zapadnogo Sayana (Transpiration of Siberian Pine and Fir in the Northern Spurs of the Western Sayan), Sukachev Institute of Forest SB RAS USSR, 1963, vol. 60.Google Scholar
 24. 24.
  Beideman, I.N. and Pautova, V.N., Water Exchange in the Major Vegetation Types of the USSR, Osnovnye napravleniya v izuchenii vodnogo rezhima u rastenii v prirode (The Main Directions in the Study of the Water Regime of Plants in Nature), Novosibirsk: Nauka, 1975.Google Scholar
 25. 25.
  Pogodaeva, N.N. and Kas’yanova, L.N., Union Conference on Water-Protective Role of Mountain Forests, Gidrologicheskoe znachenie raskhoda vody na transpiratsiyu (Hydrological Role of Flow Rate of Water on Transpiration), Krasnoyarsk, 1975, ch. 1.Google Scholar
 26. 26.
  Onuchin, A.A. and Burenina, T.A., Forest Ecosystems of the Yenisei Ridge, Modelirovanie prostranstvennovremennogo raspredeleniya osadkov (Modeling of Spatial-Temporal Distribution of Precipitation), Novosibirsk: ISP SB RAS, 2002.Google Scholar
 27. 27.
  Rakhmanov, V.V., Gidroklimaticheskaya rol’ lesov (Hydroclimatic Role of Forests), Moskow: Lesnaya promyshlennost’, 1984.Google Scholar
 28. 28.
  Onuchin, A.A. and Burenina, T.A., Trends in Water Research, Hydrological Role of the Forest in Siberia, “NOVA”, 2008.Google Scholar
 29. 29.
  Dyunin, A.K., Isparenie snega (Snow Evaporation), Novosibirsk, 1961.Google Scholar
 30. 30.
  Onuchin, A.A., General Regularities of Snow Accumulation in Boreal Forests, Izv. Akad. Nauk, 2001, no. 2, pp. 80–86.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2012

Authors and Affiliations

 • T. A. Burenina
  • 1
 • E. V. Fedotova
  • 1
 • N. F. Ovchinnikova
  • 1
 1. 1.Sukachev Institute of Forest, Siberian BranchRussian Academy of SciencesKrasnoyarskRussia

Personalised recommendations