Russian Journal of Organic Chemistry

, Volume 51, Issue 4, pp 599–600 | Cite as

9-(Anthracen-9-ylmethyl)-2-phenylimidazo[1,2-a]benzimidazol. Synthesis and chemosensory properties

 • I. E. Tolpygin
 • K. S. Tikhomirova
 • O. S. Popova
 • Yu. V. Revinskii
 • A. D. Dubonosov
 • V. A. Bren’
Short Communications
 • 47 Downloads

Keywords

Benzimidazole Chloromethyl Cence Spectrum Phenacyl Bromide Benzimidazole Fragment 

References

 1. 1.
  Ghosh, K., Sen, T., and Patra, A., New J. Chem., 2010, vol. 34, p. 1387.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Yanga, Y., Lia, B., Zhanga, L., and Guana, Y., J. Lumin., 2014, vol. 145, p. 895.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Ishida, M., Kim, P., Choi, J., Yoon, J., Kim, D., and Sessler, J.L., Chem. Commun., 2013, vol. 49, p. 6950.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Hranjec, M., Horak, E., Tireli, M., Pavlovi, G., and Karminski-Zamola, G., Dyes Pigm., 2012, vol. 95, p. 644.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Welterlich, I. and Tieke, B., Macromolecules, 2011, vol. 44, p. 4194.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Tolpygin, I.E., Revinskii, Yu.V., Starikov, A.G., Dubonosov, A.D., Bren, V.A., and Minkin, V.I., Chem. Heterocycl. Compd., 2011, vol. 47, no. 10, p. 1230.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Tolpygin, I.E., Kuz’menko, T.A., Fedyanina, A.Yu., Pluzhnikova, S.Yu., Popova, O.S., Revinskii, Yu.V., Dubonosov, A.D., and Bren’, V.A., Russ. J. Org. Chem., 2014, vol. 50, p. 911.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Ogura, H., Takayanagi, H., Yamazaki, Y., Yonezawa, S., Takagi, H., Kobayashi, S., Kamioka, T., and Kamoshita, K., J. Med. Chem., 1972, vol. 15, p. 923.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2015

Authors and Affiliations

 • I. E. Tolpygin
  • 1
 • K. S. Tikhomirova
  • 1
 • O. S. Popova
  • 1
 • Yu. V. Revinskii
  • 2
 • A. D. Dubonosov
  • 2
 • V. A. Bren’
  • 1
 1. 1.Institute of Physical and Organic ChemistrySouthern Federal UniversityRostov-on-DonRussia
 2. 2.Southern Scientific CenterRussian Academy of SciencesRostov-on-DonRussia

Personalised recommendations