Russian Journal of Organic Chemistry

, Volume 51, Issue 3, pp 443–444 | Cite as

Synthesis of 2-(vinylselanyl)pyridine

 • V. A. Potapov
 • D. A. Malinovich
 • S. V. Amosova
 • K. K. Bhasin
Short Communications

Keywords

Hydrazine Hydrate Diselenide HMPA Elemental Selenium Sulfur Silicon 

References

 1. 1.
  Perin, G., Lenardao, E.J., Jacob, R.G., and Panatieri, R.B., Chem. Rev., 2009, vol. 109, p. 1277.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Potapov, V.A. and Amosova, S.V., Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 1993, vol. 79, p. 277.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Potapov, V.A., Amosova, S.V., and Kashik, A.S., Tetrahedron Lett., 1989, vol. 30, p. 613.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Gusarova, N.K., Trofimov, B.A., Potapov, V.A., and Amosova, S.V., Zh. Org. Khim., 1984, vol. 20, p. 484.Google Scholar
 5. 5.
  Potapov, V.A., Gusarova, N.K., Amosova, S.V., Kashik, A.S., and Trofimov, B.A., Zh. Org. Khim., 1986, vol. 22, p. 276.Google Scholar
 6. 6.
  Rusakov, Y.Y., Krivdin, L.B., Istomina, N.V., Potapov, V.A., and Amosova, S.V., Magn. Reson. Chem., 2008, vol. 46, p. 979.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Trofimov, B.A., Gusarova, N.K., Tatarinova, A.A., Amosova, S.V., Potapov, V.A., Sinegovskaya, L.M., and Voronkov, M.G., Tetrahedron, 1988, vol. 44, p. 6739.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Gusarova, N.K., Potapov, V.A., Amosova, S.V., Kashik, A.S., and Trofimov, B.A., Zh. Org. Khim., 1983, vol. 19, p. 2477.Google Scholar
 9. 9.
  Nogueira, C.W., Zeni, G., and Rocha, J.B.T., Chem. Rev., 2004, vol. 104, p. 6255.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Potapov, V.A., Amosova, S.V., Volkova, K.A., Penzik, M.V., and Albanov, A.I., Tetrahedron Lett., 2010, vol. 51, p. 89.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2015

Authors and Affiliations

 • V. A. Potapov
  • 1
 • D. A. Malinovich
  • 2
 • S. V. Amosova
  • 1
 • K. K. Bhasin
  • 3
 1. 1.Favorskii Irkutsk Institute of Chemistry, Siberian BranchRussian Academy of SciencesIrkutskRussia
 2. 2.Ezhevskii Irkutsk State Agricultural UniversityMolodezhnyi, Irkutsk oblastRussia
 3. 3.Department of Chemistry and Centre of Advanced Studies in ChemistryPanjab UniversityChandigarhIndia

Personalised recommendations