Russian Journal of Organic Chemistry

, Volume 50, Issue 7, pp 1073–1074 | Cite as

Conformational behavior of methanethiol in fullerenes

Short Communications
 • 41 Downloads

Keywords

Fullerene MeSH Methanethiol Conformational Behavior Hessian Matrice 

References

 1. 1.
  D’yachkov, P.N., Uglerodnye nanotrubki: stroenie, svoistva, primenenie (Carbon Nanotubes. Structure, Properties, and Application), Moscow: BINOM, Laboratoriya znanii, 2006; Tsirel’son, V.G., Kvantovaya khimiya. Molekuly, molekulyarnye sistemy i tverdye tela (Quantum Chemistry. Molecules, Molecular Systems, and Solids), Moscow: BINOM, Laboratoriya znanii, 2010.Google Scholar
 2. 2.
  Kuznetsov, V.V., Russ. J. Gen. Chem., 2013, vol. 83, no. 6, p. 1163.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Laikov, D.N. and Ustynyuk, Yu.A., Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2005, vol. 54, no. 3, p. 820.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Dashevskii, V.G., Konformatsii organicheskikh molekul (Conformations of Organic Molecules), Moscow: Khimiya, 1974, p. 55; Korol’kov, D.V., Teoreticheskaya khimiya (Theoretical Chemistry), Moscow: IKTs Akademkniga, 2007, vol. 1, p. 226.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2014

Authors and Affiliations

 1. 1.Ufa State Aviation Technical UniversityUfaBashkortostan, Russia
 2. 2.Ufa State Petroleum Technological UniversityUfa, BashkortostanRussia

Personalised recommendations