Russian Journal of Organic Chemistry

, Volume 48, Issue 4, pp 607–609 | Cite as

Synthesis of N-[1-(1H-Benzimidazol-2-ylsulfanyl)-2,2,2-trichloroethyl]arenesulfonamides by Reaction of N-(2,2,2-Trichloroethylidene)arenesulfonamides with 1H-benzimidazole-2-thiol

 • I. B. Rozentsveig
 • V. Yu. Serykh
 • G. G. Levkovskaya
Short Communications

Keywords

Chloroethyl Benzenesulfonamide Sulfonamide Derivative Anhydrous Diethyl Ether Centered Nucleophile 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Levkovskaya, G.G., Drozdova, T.I., Rozentsveig, I.B., and Mirskova, A.N., Usp. Khim., 1999, vol. 68, p. 638.Google Scholar
 2. 2.
  Rozentsveig, G.N., Popov, A.V., Rozentsveig, I.B., and Levkovskaya, G.G., Russ. J. Org. Chem., 2008, vol. 44, p. 1486.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Rozentsveig, I.B., Ushakova, I.V., Kondrashov, E.V., Rozentsveig, G.N., Levkovskaya, G.G., and Mirskova, A.N., Russ. J. Org. Chem., 2005, vol. 41, p. 1558.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Rozentsveig, G.N., Aizina, Yu.A., Rozentsveig, I.B., Levkovskaya, G.G., Sarapulova, G.I., Mirskova, A.N., and Drozdova, T.I., Russ. J. Org. Chem., 2003, vol. 39, p. 554.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Sarapulova, G.I., Rozentsveig, G.N., Rozentsveig, I.B., and Levkovskaya, G.G., Russ. J. Gen. Chem., 2003, vol. 73, p. 996.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Sarapulova, G.I., Rozentsveig, G.N., Aizina, Yu.A., Rozentsveig, I.B., and Levkovskaya, G.G., Russ. J. Gen. Chem., 2004, vol. 74, p. 610.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Chernyshev, K.A., Krivdin, L.B., Rozentsveig, G.N., Ushakova, I.V., Rozentsveig, I.B., and Levkovskaya, G.G., Russ. J. Org. Chem., 2008, vol. 44, p. 76.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Shainyan, B.A., Chipanina, N.N., Aksamentova, T.N., Oznobikhina, L.P., Rosentsveig, G.N., and Rosentsveig, I.B., Tetrahedron, 2010, vol. 66, p. 8551.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Rozentsveig, G.N., Rozentsveig, I.B., Levkovskaya, G.G., and Mirskova, A.N., Russ. J. Org. Chem., 2003, vol. 39, p. 1804.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Rozentsveig, I.B., Evstaf’eva, I.T., Sarapulova, G.I., Levkovskaya, G.G., and Aizina, J.A., Arkivoc, 2003, part (xiii), p. 45.Google Scholar
 11. 11.
  Rozentsveig, I.B., Rozentsveig, G.N., Serykh, V.Yu., Chernyshev, K.A., and Levkovskaya, G.G., Eur. J. Org. Chem., 2011, p. 4415.Google Scholar
 12. 12.
  Rassukana, Yu.V., Onys’ko, P.P., Davydova, K.O., and Sinitsa, A.D., Eur. J. Org. Chem., 2004, p. 3643.Google Scholar
 13. 13.
  Levkovskaya, G.G., Drozdova, T.I., Mirskova, A.N., and Voronkov, M.G., USSR Inventor’s Certificate no. 908 012, 1996; Byull. Izobret., 1997, no. 7, p. 292.Google Scholar
 14. 14.
  Bryuzgin, A.A., Levkovskaya, G.G., Mirskova, A.N., and Kalikhman, I.D., Zh. Org. Khim., 1990, vol. 26, p. 1296.Google Scholar
 15. 15.
  Mirskova, A.N., Drozdova, T.I., Levkovskaya, G.G., Bannikova, O.B., Kalikhman, I.D., and Voronkov, M.G., Zh. Org. Khim., 1982, vol. 18, p. 1407.Google Scholar
 16. 16.
  Evstaf’eva, I.T., Levkovskaya, G.G., Bannikova, O.B., and Mirskova, A.N., Zh. Org. Khim., 1993, vol. 29, p. 794.Google Scholar
 17. 17.
  Mirskova, A.N., Levkovskaya, G.G., Drozdova, T.I., Kalikhman, I.D., and Voronkov, M.G., Zh. Org. Khim., 1982, vol. 18, p. 452.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2012

Authors and Affiliations

 • I. B. Rozentsveig
  • 1
 • V. Yu. Serykh
  • 1
 • G. G. Levkovskaya
  • 1
 1. 1.Favorskii Irkutsk Institute of Chemistry, Siberian DivisionRussian Academy of SciencesIrkutsRussia

Personalised recommendations