Advertisement

Acylation of 2′,5′,5′-trimethyl-4′,5′-dihydro-4H-spiro-[naphthalene-1,3′-pyrrol]-4-one with 5-arylfuran-2,3-diones

 • V. V. Konovalova
 • Yu. V. Shklyaev
 • A. N. Maslivets
Short Communications

Keywords

Pyrrol Spiro Dene Pyrrolidin Enamine 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. 1.
  Boronenkova, E.S., Syropyatov, B.Ya., Gorbunov, A.A., Shklyaev, V.S., and Shklyaev, Yu.V., Khim.-Farm. Zh., 1994, vol. 28, no. 8, p. 18.Google Scholar
 2. 2.
  Tyutin, V.Yu., Chkanikov, N.D., Shklyaev, Yu.V., Shklyaev, V.S., Kolomiets, A.F., and Fokin, A.V., Izv. Ross. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1992, p. 1888.Google Scholar
 3. 3.
  Korotaev, V.Yu., Sosnovskikh, V.Ya., Kutyashev, I.V., Barkov, A.Yu., and Shklyaev, Yu.V., Tetrahedron Lett., 2008, vol. 49, p. 5376.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Khalturina, V.V., Shklyaev, Yu.V., Aliev, Z.G., and Maslivets, A.N., Russ. J. Org. Chem., 2009, vol. 45, p. 728.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Nifontov, Yu.V., Glushkov, V.A., and Shklyaev, Yu.V., Izv. Ross. Akad. Nauk, Ser. Khim., 2003, p. 418.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2011

Authors and Affiliations

 • V. V. Konovalova
  • 1
 • Yu. V. Shklyaev
  • 1
 • A. N. Maslivets
  • 2
 1. 1.Institute of Technical Chemistry, Ural DivisionRussian Academy of SciencesPermRussia
 2. 2.Perm State UniversityPermRussia

Personalised recommendations