Russian Journal of Organic Chemistry

, Volume 46, Issue 12, pp 1883–1884 | Cite as

Synthesis of epoxidated benzylidene derivatives of malononitrile dimer

 • R. V. Golubev
 • M. Yu. Belikov
 • I. N. Bardasov
 • O. V. Ershov
 • O. E. Nasakin
Short Communications

Keywords

Acetic Anhydride Malononitrile Oxirane Methylidene Peroxyacetic Acid 

References

 1. 1.
  Dryuk, V.G., Kartsev, V.G., and Voitsekhovskaya, M.A., Oksirany — sintez i biologicheskaya aktivnost’ (Oxiranes: Synthesis and Biological Activity), Moscow: Bogorodskii Pechatnik, 1999, p. 529.Google Scholar
 2. 2.
  Rosenblatt, D. and Brooue, G., J. Org. Chem., 1963, vol. 28, p. 1290.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Baudy, M., Robert, A., and Foucaud, A., J. Org. Chem., 1978, vol. 43, p. 3732.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Fischer, U., Mohler, H., Schneider, F., and Widmer, U., Helv. Chim. Acta, 1990, vol. 73, p. 763.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Jaguelin, S., Robert, A., Genetet, N., and Gayral, P., Eur. J. Med. Chem., 1991, vol. 26, p. 313.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2010

Authors and Affiliations

 • R. V. Golubev
  • 1
 • M. Yu. Belikov
  • 1
 • I. N. Bardasov
  • 1
 • O. V. Ershov
  • 1
 • O. E. Nasakin
  • 1
 1. 1.I.N. Ul’yanov Chuvash State UniversityCheboksaryRussia

Personalised recommendations