Advertisement

Russian Journal of Organic Chemistry

, Volume 46, Issue 5, pp 771–772 | Cite as

Relative stability of 2-methyl-1,3,2-dioxaborinane complexes with alkoxy anions

Short Communications

Keywords

Boric Acid Relative Stability Boron Atom Ethynyl Borinane 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. 1.
  Gren’, A.I. and Kuznetsov, V.V., Khimiya tsiklicheskikh efirov bornykh kislot (Chemistry of Cyclic Esters of Boric Acids), Kiev: Naukova Dumka, 1988.Google Scholar
 2. 2.
  Kuznetsov, V.V., Panorama sovremennoi khimii Rossii. Uspekhi organicheskogo kataliza i khimii geterotsiklov (Overview of Modern Chemistry. Achievements of Organic Catakysis and Chemistry of Heterocycles), Moscow: Khimiya, 2006, p. 336.Google Scholar
 3. 3.
  Musina, E.I., Balueva, A.S., Nikonov, G.N., Starikova, E.A., Yanovskii, A.I., and Musin, R.Z., Zh. Obshch. Khim., 1997, vol. 67, p. 373.Google Scholar
 4. 4.
  Valiakhmetova, O.Yu., Bochkor, S.A., and Kuznetsov, V.V., VI Regional’naya shkola-konferentsiya dlya studentov aspirantov i molodykh uchenykh po matematike fizike i khimii. Sbornik trudov (Regional Conference-School for Students and Young Researchers on Mathematics, Physics and Chemistry. Proceedings.), Khimiya, Ufa: Bashk. Gos. Univ., 2006, vol. 3, p. 9.Google Scholar
 5. 5.
  Valiakhmetova, O.Yu., Bochkor, S.A., and Kuznetsov, V.V., XIII Vserossiiskaya konf. Struktura i dinamika molekulyarnykh sistem (13th All-Russian Conf. Structure and Dynamics of Molecular Systems), Yal’chik-2006. Ioshkar-Ola, 2006, p. 163.Google Scholar
 6. 6.
  Valiakhmetova, O.Yu., Bochkor, S.A., and Kuznetsov, V.V., Zh. Obshch. Khim., 2009, vol. 79, p. 396.Google Scholar
 7. 7.
  Valiakhmetova, O.Yu., Bochkor, S.A., and Kuznetsov, V.V., Zh. Org. Khim., 2009, vol. 45, p. 796.Google Scholar
 8. 8.
  Finch, A. and Lockhart, J.C., J. Chem. Soc., 1962, p. 3723.Google Scholar
 9. 9.
  Hubert, A.J., Hargitay, B., Dale, J. J. Chem. Soc., 1961, p. 931.Google Scholar
 10. 10.
  HyperChem, 7.01. Trial version. www.hyper.com.
 11. 11.
  Romm, I.P., Noskov, Yu.G., and Mal’kov, A.A., Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 2007, p. 1869.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2010

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of Physics of Molecules and Crystals, Ufa Scientific CenterRussian Academy of SciencesUfaRussia

Personalised recommendations