Russian Journal of Organic Chemistry

, Volume 43, Issue 10, pp 1577–1578 | Cite as

Spiro-heterocyclization of pyrrolobenzoxazinetriones effected by thiourea

 • A. V. Babenysheva
 • V. A. Maslivets
 • A. N. Maslivets
Short Communications

Keywords

Pyrrole Thiourea Spiro Triones Oxazine 

References

 1. 1.
  Mashevskaya, I.V., Kol’tsova, S.V., Voronina, E.V., Odegova, T.F., and Maslivets, A.N., Khim.-Farm. Zh., 2001, vol. 35, p. 19.Google Scholar
 2. 2.
  Mashevskaya, I.V., Duvalov, A.V., Tolmacheva, I.A., Ali.ev, Z.G., and Maslivets, A.N., Zh. Org. Khim., 2004, vol. 400., p. 1405.Google Scholar
 3. 3.
  Racheva, N.L., Shurov, S.N., Aliev, Z.G., and Maslivets, A.N., Zh. Org. Khim., 2007, vol. 43, p. 103.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2007

Authors and Affiliations

 • A. V. Babenysheva
  • 1
 • V. A. Maslivets
  • 1
 • A. N. Maslivets
  • 1
 1. 1.Perm State UniversityPermRussia

Personalised recommendations