Violation of Environmental Standards for Inorganic Nitrogen Compounds in Glacial Rivers of the Central Caucasus in 2017‒2019

Abstract

The results of monitoring of the concentrations of nitrates, nitrites, and ammonium nitrogen in glacial rivers of the Central Caucasus during the winter low-water and summer high water in 2017‒2019 are discussed. High concentrations were revealed, which changed the component proportion toward accumulation of nitrites and ammonia nitrogen. Analysis of the annual variations of pollutant concentration showed a tendency for their decrease in 2019. The actual water quality was assessed with respect to ecological classes and maximum permissible concentrations.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

REFERENCES

 1. 1

  Efremov, Yu.V., Panov, V.D., Lur’e, P.M., Il’ichev, Yu.G., Panova, S.V., and Lutkov, D.A., Orografiya, oledenenie, klimat Bol’shogo Kavkaza: opyt kompleksnoi kharakteristiki i vzaimosvyazei (Orography, Glaciation, and Climate of Greater Caucasus: Experience of Complex Characterization and Interrelations), Krasnodar, 2007.

 2. 2

  Razumov, V.V., Kurdanov, Kh.A., Razumova, L.A., Krakhmal’, A.G., and Batyrbekova, L.M., Ekosistemy gor Tsentral’nogo Kavkaza i zdorov’e cheloveka (Ecosystems of Mountains of the Central Caucasus and Human Health), Moscow: Ileksa, 2003.

 3. 3

  Adzhieva, A.A. and Kondrat’eva, N.V., Ustoich. Razvit. Gorn. Territ., 2009, p. 68.

 4. 4

  Vorob’eva, T.I., Reutova, T.V., Zhinzhakova, L.Z., Gushchina, L.P., and Cherednik, E.A., Pavodkovye potoki i vodnye basseiny: Problemy regulirovaniya vodotokov, bezopasnost’ i nadezhnost’ GTS, monitoring vodnykh obʼʼektov i zashchita vodookhrannykh zon (Flood Flows and Water Basins: Problems of Water Flow Regulation, Safety and Reliability of Waterworks, Monitoring of Water Bodies, and Protection of Water Protection Zones), Makhachkala, 2007, p.183.

 5. 5

  Vorob’eva, T.I., Gushchina, L.P., Cherednik, E.A., and Zhinzhakova, L.Z., Materialy III Mezhdunarodnoi konferentsii. Sbornik: Modelirovanie ustoichivogo regional’nogo razvitiya (Proc. III Int. Conf. “Sustainable Regional Development Modeling“), Nal’chik, 2009, p. 172.

 6. 6

  Vorob’eva, T.I., Gushchina, L.P., Zhinzhakova, L.Z., Reutova, T.V., Cherednik, E.A., and Mashukov, Kh.Kh., Materialy nauchnoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. Sbornik: Sovremennye problemy gidrokhimii i formirovaniya kachestva vod Rostov-na-Donu (Proc. Scientific Conf. with International Participation: Current Problems of Hydrochemistry and Water Quality in Rostov-on-Don), Rostov-on-Don, 2010, p. 93.

 7. 7

  Vorob’eva, T.I., Gushchina, L.P., Zhinzhakova, L.Z., Reutova, T.V., and Cherednik, E.A., Tr. Vysokogorn. Geofiz. Inst., 2013, no. 97, p. 103.

  Google Scholar 

 8. 8

  Vorob’eva, T.I., Zhinzhakova, L.Z., Cherednik, E.A., and Otarova, A.S., Geologogeofizicheskie issledovaniya glubinnogo stroeniya Kavkaza: Geologiya i geofizika Kavkaza; Sovremennye vyzovy i metody issledovanii (Geological and Geophysical Studies of the Deep Structure of the Caucasus: Geology and Geophysics of the Caucasus; Modern Challenges and Research Methods), Vladikavkaz, 2017, p. 535.

 9. 9

  RD 52.24.353-2012. Rekomendatsii. Otbor prob poverkhnostnykh vod sushi i ochishchennykh stochnykh vod (Recommendations. Terrestrial Surface Water and Treated Wastewater Sampling), 2012.

 10. 10

  FR1.31.2005.01724.(MVI) Metodika vypolneniya izmerenii massovoi concentratsii anionov metodom ionnoi chromatographii (Procedure for Measuring Weight Concentration of Anions by Ion Chromatography), 2008.

 11. 11

  RD 52.24.367-2010. Rukovodyashchii dokument. Massovaya contsentratsiya nitratov v vodakh. Metodika vypolneniya izmerenii potentsiometricheskim metodom s ISE (Management Directive. Weight Concentration of Nitrates in Water. Procedure for Potentiometric Measurements Using a Ion-Selective Electrode), 2010.

 12. 12

  Perechen’ rybokhozyaistvennykh normativov PDK i orientirovochno bezopasnyi uroven’ vozdeistviya (OBUV) vrednykh veshchestv vodnykh ob"ektov, imeyushchikh rybokhozyaistvennoe znachenie (List of Fishery Maximum Permissible Concentration Standards and Tentatively Safe Exposure Levels of Harmful Substances in Water Bodies for Fishery Purposes), Moscow: VNIRO, 1999.

 13. 13

  Nezhikhovskii, R.A., Gidrologo-ekologicheskie osnovy vodnogo khozyaistva (Hydrological and Ecological Grounds of Water Industry), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1990.

 14. 14

  SanPiN 2.1.4.1175-02. Gigienicheskie trebovaniya k kachestvu vody netsentralizovannogo vodosnabzheniya. Sanitarnaya okhrana istochnikov (Hygienic Requirements for Water Quality in Decentralized Water Supply. Sanitary Protection of Water Sources), 2002.

 15. 15

  GN 2.1.5.1315-03. PDK khimicheskikh veshchestv v vode vodnykh ob"ektov khozyaistvenno-pit’evogo i kul’turno-bytovogo naznacheniya (Maximum Permissible Concentrations of Chemicals in Water Bodies for Household, Drinking, and Cultural Purposes), 2003.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to L. Z. Zhinzhakova.

Ethics declarations

No conflict of interest was declared by the author.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Zhinzhakova, L.Z. Violation of Environmental Standards for Inorganic Nitrogen Compounds in Glacial Rivers of the Central Caucasus in 2017‒2019. Russ J Gen Chem 90, 2593–2597 (2020). https://doi.org/10.1134/S1070363220130101

Download citation

Keywords:

 • ecology
 • glacial rivers
 • concentration
 • ammonia nitrogen
 • nitrates
 • nitrites
 • monitoring