Advertisement

Russian Journal of General Chemistry

, Volume 88, Issue 2, pp 334–337 | Cite as

Synthesis of 4-Aryl-2-hydroxy-4-oxo-N-{4-[(1,3-thiazol-2-yl)- sulfamoyl]phenyl}but-2-eneamides

 • V. L. Gein
 • O. V. Bobrovskaya
 • A. A. Russkikh
 • N. N. Petukhova
Letters to the Editor
 • 33 Downloads

Abstract

The reaction of methyl aroylpyruvates with 2-(4-aminobenzenesulfamido)thiazole (norsulfazole) in glacial acetic acid in the presence of anhydrous sodium acetate furnished 4-aryl-2-hydroxy-4-oxo-N-{4-[(1,3-thiazol-2-yl)sulfamoyl]phenyl}but-2-eneamides.

Keywords

4-aryl-2-hydroxy-4-oxo-N-{4-[(1,3-thiazol-2-yl)sulfamoyl]phenyl}but-2-eneamides 2-(4-aminobenzenesulfamido) thiazole norsulfazole 

References

 1. 1.
  Andreichykov, Yu.S., Milyutin, A.V., Krylova, I.V., Saraeva, R.F., Dormidontova, E.V., Drovosekova, L.P., Nazmetdinov, F.Ya., and Kolla, V.E., Pharm. Chem. J., 1990, vol. 24, no. 7, p. 473. doi 10.1007/BF00764994CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Pulina, N.A., Mokin, P.A., Yushkov, V.V., Zalesov, V.V., Odegova, T.F., Tomilov, M.V., and Yatsenko, K.V., Pharm. Chem. J., 2008, vol. 42, no. 7, p. 389. doi 10.1007/s11094-008-0147-1CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Pulina, N.A., Sobin, F.V., Kozhukhar’, V.Yu., Makhmudov, R.R., Rubtsov, A.E., and Naugol’nykh, E.A., Pharm. Chem. J., 2014, vol. 48, no. 1, p. 11. doi 10.1007/s11094-014-1034-6CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Milyutin, A.V., Candidate Dissert. (Pharm.), Perm, 1998.Google Scholar
 5. 5.
  Sobin, F.V., Candidate Dissert. (Pharm.), Perm, 2011.Google Scholar
 6. 6.
  Pulina, N.A., Yushkov, V.V., Sobin, F.V., Odegova, T.F., Yatsenko, K.V., and Fedorenko, E.N., RU Patent 239662, 2010.Google Scholar
 7. 7.
  Andreichikov, Yu.S., Nalimova, Yu.A., Tendryakova, S.P., and Vilenchik, Ya.M., Zh. Org. Khim., 1978, vol. 14, no. 1, p. 160.Google Scholar
 8. 8.
  Kozlov, A.P., Sazhnev, S.S., Kozlova, G.A., and Andreichikov, Yu.S., Russ. J. Org. Chem., 1996, vol. 32, no. 10, p. 1523.Google Scholar
 9. 9.
  Tendryakova, S.P., Candidate Dissert. (Chem.), Perm, 1981.Google Scholar
 10. 10.
  Gein, V.L., Bobrovskaya, O.V., and Gein, L.F., Russ. J. Org. Chem., 2014, vol. 50, no. 11, p. 1692. doi 10.1134/S1070428014110268CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Gein, V.L., Bobrovskaya, O.V., and Odegova, T.F., RU Patent 2624226, 2017.Google Scholar
 12. 12.
  Gein, V.L., Bobrovskaya, O.V., Kovtonogova, I.V., and Novikova, V.V., Russ. J. Gen. Chem., 2015, vol. 85, no. 4, p. 833. doi 10.1134/S1070363215040106CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Mashkovskii, M.D., Lekarstvennye sredstva (Drugs), Moscow: RIA Novaya Volna, 2008.Google Scholar
 14. 14.
  Gein, V.L., Bobrovskaya, O.V., and Sitnikova, A.A., Russ. J. Gen. Chem., 2014, vol. 84, no. 4, p. 629. doi 10.1134/S1070363214040045CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 • V. L. Gein
  • 1
 • O. V. Bobrovskaya
  • 1
 • A. A. Russkikh
  • 1
 • N. N. Petukhova
  • 1
 1. 1.Perm State Pharmaceutical AcademyPermRussia

Personalised recommendations