Advertisement

Russian Journal of General Chemistry

, Volume 87, Issue 12, pp 2776–2782 | Cite as

Synthesis and Biological Activity of 3,4-Diaryl-5-[4-(acetylsulfamoyl)phenyl]-4,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazol-6(2H)-ones and Their Sodium Salts

 • O. V. Bobrovskaya
 • V. L. Gein
 • G. V. Seliverstov
 • S. V. Chashchina
 • M. V. Dmitriev
Article
 • 18 Downloads

Abstract

3,4-Diaryl-5-[4-(acetylsulfamoyl)phenyl]-4,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazol-6(2H)-ones were synthesized be reaction of 5-aryl-4-aroyl-1-[4-(acetylsulfamoyl)phenyl]-3-hydroxy-1H-pyrrole-2(5H)-ones with hydrazine hydrate in glacial acetic acid, and their sodium salts were obtained by treatment with sodium methoxide in methanol–DMF (1: 1). Analgesic and anti-inflammatory activity and acute toxicity of the synthesized compounds were studied.

Keywords

pyrrolo[3,4-c]pyrazol-6-ones pyrrolo[3,4-c]pyrazol-6-one sodium salts analgesic activity anti-inflammatory activity acute toxicity 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Mallikarjuna Rao, R., Sreeramulu, J., Ravindranath, L.K., Nagaraja, Reddy G., Hanumanthurayudu, K., Nageswara Reddy, G., Jayaraju, A., and Madhusudhan, P., J. Chem. Pharm. Res., 2012, vol. 4, no. 1, p. 272.Google Scholar
 2. 2.
  Sureshkumar, E.V., Mallikarjuna Rao, R., Phebe, P., Spoorthy, Y.N., and Ravindranath, L.K., Pharma Chem., 2012, vol. 4, no. 2, p. 707.Google Scholar
 3. 3.
  Mar’yasov, M.A. and Gein, V.L., Tetragidropirrol-2,3-diony (Tetrahydropyrrole-2,3-diones), Perm: Perm. Gos. Farm. Akad., 2013.Google Scholar
 4. 4.
  Mashkovskii, M.D., Lekarstvennye sredstva (Drugs), Moscow: Novaya Volna, 2008, 15th ed.Google Scholar
 5. 5.
  Gein, V.L., Bobrovskaya, O.V., Tkachenko, K.A., and Gein, L.F., Russ. J. Gen. Chem., 2014, vol. 84, no. 7, p. 1349. doi 10.1134/S1070363214070160CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Gein, V.L., Bobrovskaya, O.V., Valiev, R.T., and Novikova, V.V., Russ. J. Gen. Chem., 2016, vol. 86, no. 8, p. 1964. doi 10.1134/S1070363216080326CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Bobrovskaya, O.V., Kovtonogova, I.V., Gein, V.L., Gein, L.F., and Odegova, T.F., Pharm. Chem. J., 2016, vol. 50, no. 1, p. 16. doi 10.1007/s11094-016-1390-5CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Gein, V.L., Bobrovskaya, O.V., Seliverstov, G.V., Makhmudov, R.R., and Novikova, V.V., Pharm. Chem. J., 2017, vol. 51, no. 3, p. 187. doi 10.1007/s11094-017-1579-2CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Rukovodstvo po provedeniyu doklinicheskikh isledovanii lekarstvennykh sredstv (A Guide to Preclinical Drug Trials), Mironov, A.N., Bunyatyan, N.D., Vasil’-ev, A.N., Verstakova, O.L., Zhuravleva, M.V., Lepakhin, V.K., Korobov, N.V., Merkulov, V.A., Orekhov, S.N., Sakaeva, I.V., Uteshev, D.B., and Yavorskii, A.N., Eds., Moscow: Grif i K, 2013.Google Scholar
 10. 10.
  Winstein, S., Jakobs, T.L., and Levi, E.F., J. Am. Chem. Soc., 1946, vol. 68, p. 2714. doi 10.1021/ja01216a090CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Belen’kii, M.L., Elementy kolichestvennoi otsenki farmakologicheskogo effekta (Elements of Quantitative Assessment of Pharmacological Effect), Leningrad: Medgiz, 1963, p. 81.Google Scholar
 12. 12.
  Prozorovskii, V.B., Prozorovskaya, M.P., and Demchenko, V.M., Farmakol. Toksikol., 1978, vol. 41, no. 4, p. 497.Google Scholar
 13. 13.
  Kolla, V.E. and Syropyatov, B.Ya., Dozy lekarstvennykh sredstv i khimicheskikh soedinenii dlya laboratornykh zhivotnykh (Doses of Drugs and Chemical Compounds for Laboratory Animals), Moscow: Meditsina, 1998, p. 14.Google Scholar
 14. 14.
  http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/name/nimesulide.Google Scholar
 15. 15.
  Sidorov, K.K., Toksikol. Nov. Prom. Khim. Veshchestv, 1973, no. 13, p. 47.Google Scholar
 16. 16.
  CrysAlisPro, Version 1.171.37.33 (release 27-03-2014 CrysAlis171.NET), Agilent Technologies.Google Scholar
 17. 17.
  Sheldrick, G.M., Acta Crystallogr., Sect. A, 2008, vol. 64, p. 112. doi 10.1107/S0108767307043930CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Sheldrick, G.M., Acta Crystallogr., Sect. C, 2015, vol. 71, p. 3. doi 10.1107/S2053229614024218CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Dolomanov, O.V., Bourhis, L.J., Gildea, R.J., Howard, J.A.K., and Puschmann, H., J. Appl. Crystallogr., 2009, vol. 42, p. 339. doi 10.1107/S0021889808042726CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2017

Authors and Affiliations

 • O. V. Bobrovskaya
  • 1
 • V. L. Gein
  • 1
 • G. V. Seliverstov
  • 1
 • S. V. Chashchina
  • 1
 • M. V. Dmitriev
  • 2
 1. 1.Perm State Pharmaceutical AcademyPermRussia
 2. 2.Perm State National Research UniversityPermRussia

Personalised recommendations