Advertisement

Journal of Mining Science

, Volume 53, Issue 1, pp 109–116 | Cite as

Evaluation of Layout of Air Drill Hammer with Smooth Adjustment of Impact Impulse Frequency

 • I. V. Tishchenko
 • V. V. Chervov
 • B. N. Smolyanitsky
Science of Mining Machines

Abstract

Design of an air drill hammer with the smooth adjustment of the percussion frequency at the constant blow energy is considered. The proposed and analyzed modifications of air distribution system are based on using a mechanically closing elastic valve. The test data on experimental prototypes of the air drill hammer with the external distributing elements that set blow frequency are presented. The frequency adjustment ranges are determined.

Keywords

Air drill hammer elastic valve drainage line blow frequency impact impulse smooth adjustment 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Smorodinov, M.I. (Ed.), Spravochnik po obshchestroitel’nym rabotam. Osnovaniya i fundamenty (Handbook on Civil Works. Basements and Foundations), Moscow: Stroyizdat, 1974.Google Scholar
 2. 2.
  Shvets, V.B., Feklin, V.I., and Ginzburg, L.K., Usilenie i rekonstruktsiya fundamentov (Reinforcing and Restructuring Foundations), Moscow: Stroyizdat, 1985.Google Scholar
 3. 3.
  Abramenko, E.A. and Gruzin, V.V., Stredstva mekhanizatsii dlya podgotovki osnovanii i ustroistva fundamentov (Mechanical Aids to Make Basements and Foundations), Novosibirsk: NGASU, 1999.Google Scholar
 4. 4.
  Bobrikov, V.B., Stroitel’nye raboty i mashiny v mosto i tonnelestroenii. Ch. 2. Tekhnologiya i mekhanizatiya stroitel’nykh protsessov (Construction Operations and Machines in Bridge Engineering and Tunneling. Part II: Construction Technology and Mechanization), Moscow: UMTS ZHDT, 2008.Google Scholar
 5. 5.
  Kershenbaum, N.Ya. and Minaev, V.I., Prokladka gorizontal’nykh i vertikal’nykh skvazhin udarnym sposobom (Horizontal and Vertical Percussive Drilling), Moscow: Nedra, 1984.Google Scholar
 6. 6.
  Rybakov, A.P., Osnovy bestransheinykh tekhnologii (teoriya i praktika) (Trenchless Pipelaying Technologies: Theory and Practice), Moscow: PressByuro No. 1, 2005.Google Scholar
 7. 7.
  Kostylev, A.D., Grigorashchenko, V.A., Gileta, V.P., et al., Pnevmoproboiniki v stroitel’nom proizvodstve (Pneumatic Drill Hammers in Construction), Novosibirsk: Nauka, 1987.Google Scholar
 8. 8.
  Gurkov, K.S., Klimashko, V.V., Kostylev, A.D., et al., Pnevmoproboiniki (Air-Driven Percussion Machines), Novosibirsk: IGD SO RAN, 1990.Google Scholar
 9. 9.
  Smolyanitsky, B.N., Chervov, V.V., Trubitsyn, V.V. et al., New Pneumatic Impact Machines for Special Civil, Mekhanizats. Stroit-va, 1997, no. 7, pp. 12–17.Google Scholar
 10. 10.
  Chervov, V.V., Smolyanitsky, B.N., Trubitsyn, V.V., Chevov, A.V., and Tishchenko, I.V., RF patent no. 2462575, Byull. Izobret., 2012, no. 27.Google Scholar
 11. 11.
  Kun, G. Scheuble, L., and Schlick, H., Zakrytaya prokladka neprokhodnykh truboprovodov (Trenchless Laying of Blind Pipelines), Moscow: Stroyizdat, 1993.Google Scholar
 12. 12.
  Smolyanitsky, B.N., Tishchenko, I.V., Chervov, V.V., Gileta, V.P., and Vanag, Yu.V., Sources for Productivity Gain in Virbo-Impact Driving of Steel Elements in Soil in Special Construction Technologies, J. Min. Sci., 2008, vol. 44, no. 5, pp. 490–496.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Chervov, V.V., Tishchenko, I.V., and Smolyanitsky, B.N., Effect of Blow Frequency and Additional Static Force on the Vibro-Percussion Pipe Penetration Rate in Soil, J. min. Sci., 2011, vol. 47, no. 1, pp. 85–92.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Chervov, V.V., Tishchenko, I.V., and Chervov, A.V., Influence of the Air Distribution Elements in the Pneumatic Hammer with an Elastic Valve on the Energy Carrier Rate, J. Min. Sci., 2009, vol. 45, no. 1, pp. 32–37.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Smolyanitsky, B.N., Tishchenko, I.V., and Chervov, V.V., Improvement Prospects for Air Hammers in Building and Construction Works, J. Min. Sci., 2009, vol. 45, no. 4, pp. 363–371.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Tishchenko, I.V. and Chervov, V.V., High-Frequency Air Drill Hammer for Special Construction Operations, Stroit. Dor. Mash., 2011, no. 7, pp. 8–13.Google Scholar
 17. 17.
  Tishchenko, I.V., Pneumatic Hammer with the Increased Blow Frequency, Vestn. KuzGTU, 2014, no. 3, pp. 12–16.Google Scholar
 18. 18.
  Chervov, V.V., Smolyanitsky, B.N., and Tishchenko, V.V., Estimate of Blow Frequency Range for an Air Drill Hammer with a Ring-Shaped Elastic Valve in the Backstroke Exhaust Line, J. Min. Sci., 2016, vol. 52, no. 3, pp. 497–501.CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Chervov, V.V., Tishchenko, I.V., and Gorelov, A.I., RF patent no. 2535316, Byull. Izobret., 2014, no. 34.Google Scholar
 20. 20.
  Tishchenko, I.V., Chervov, V.V., and Gorelov, A.I., Effect of Additional Vibration Exciter and Coupled Vibro-Percussion Units on Penetration Rate of Pipe in Soil, J. Min. Sci., 2013, vol. 49, no. 3, pp. 450–458.CrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  Chervov, V.V. and Gorelov, A.I., RF patent no. 2535426, Byull. Izobret., 2014, no. 34.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2017

Authors and Affiliations

 • I. V. Tishchenko
  • 1
 • V. V. Chervov
  • 1
 • B. N. Smolyanitsky
  • 1
 1. 1.Chinakal Institute of Mining, Siberian BranchRussian Academy of SciencesNovosibirskRussia

Personalised recommendations