Advertisement

Journal of Mining Science

, Volume 53, Issue 1, pp 65–70 | Cite as

Geodynamic and Seismic Events under Rockburst-Hazardous Block Caving in Gornaya Shoria

 • A. A. Eremenko
 • I. V. Mashukov
 • V. A. Eremenko
Rock Failure
 • 11 Downloads

Abstract

The authors give an assessment of the effect exerted by blasting on the intensity of geodynamic and seismic events. The key regularities of distribution of shocks under blasting of rock blocks are found. The scope of the experimental research embraces determination of seismic velocities on the ground surface in mining area in Gornaya Shoria.

Keywords

Stresses seismic events rock mass geodynamic events blast velocity rockburst hazard energy class 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Sidorov, D.V., Estimation Methods of Stress State and Rockburst Hazard of Ore Bodies, Proc. Sci. Conf. Geodynamics and Modern Technologies for Rockburst-Hazardous Mineral Mining, Norilsk, 2012.Google Scholar
 2. 2.
  Miletenko, I.V., Miletenko, N.A., and Odintsev, V.N., Estimation of Mining-Induced Damage of Separation Pillar, GIAB, 2012, no. 6, pp. 41–47.Google Scholar
 3. 3.
  Babkin, E.A., Kakoshina, L.V., Rodionova, E.V., and Mulev, S.N., Geomechanical Monitoring and Control in Mines of the Polar Division of Norilsk Nickel, Proc. Sci. Conf. Geodynamics and Modern Technologies for Rockburst-Hazardous Mineral Mining, Norilsk, 2012, pp. 15–25.Google Scholar
 4. 4.
  Shabarov, A.N., Zvezdkin, V.A., Galaov, R.B., and Nagovitsyn, Yu.N., Studying and Detecting Tectonically Hazardous Areas in the Talnakh Ore Province, Proc. Sci. Conf. Geodynamics and Modern Technologies for Rockburst-Hazardous Mineral Mining, Norilsk, 2012, pp. 140–148.Google Scholar
 5. 5.
  Eremenko, A.A., Eremenko, V.A., and Gaidin, A.P., Gorno-geologicheskie i geomekhanicheskie usloviya razrabotki zhelezorudnykh mestorozhdenii v Altae-Sayanskoi skladchatoi oblasti (Geological and Geomechanical Conditions of Iron Ore Mining in the Altai–Sayan Folded Area), Novosibirsk: Nauka, 2009.Google Scholar
 6. 6.
  Eremenko, A.A., Eremenko, V.A., and Gaidin, A.P., Sovershenstvovanie geotekhnologii osvoeniya zhelezorudnykh udaroopasnykh mestorozhdenii v usloviyakh deistviya prirodnykh i tekhnogennykh faktorov (Improvement of Geotechnology for Rockburst-Hazardous Iron Ore Bodies under Natural and Mining-Induced Factors), Novosibirsk: Nauka, 2008.Google Scholar
 7. 7.
  Eremenko, A.A., Sovershenstvovanie tekhnologii burovzryvnykh rabot na zhelezorudnykh mestorozhdeniyakh Sibiri (Improvement of Drilling Technologies for Rockburst-Hazardous Iron-Ore Deposits in Siberia), Novosibirsk: Nauka, 2013.Google Scholar
 8. 8.
  Kurlenya, M.V., Eremenko, A.A., and Bashkov, V.I., Effect of Blasting on Seismic Activity and Dynamic Events in Rockburst Hazardous Underground Mines in Siberia, Gorny Zh., 2015, no. 8, pp. 69–71.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Ukazaniya po bezopasnomu vedeniyu gornykh rabot na mestorozhdeniyakh Gornoi Shorii, sklonnykh i opasnykh po gornym udaram (Guidelines on Safe Mining under Rockburst Hazard Conditions in Gornaya Shoria), Novosibirsk–Novokuznetsk, 2015.Google Scholar
 10. 10.
  Yakovlev, D.V., Tsirel’, S.V., and Mulev, S.N., Laws of Spreading and Operational Evaluation Procedure for Induced Seismicity in Mines and in Mining Areas, J. Min. Sci., 2016, vol. 52, no. 2, pp. 233–244.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Eremenko, A.A., Filippov, V.N., Kulikov, V.I., Mashukov, I.V. et al., Seismic Effect of Process Blasts at Rockburst-Hazardous Deposits, Vestn. RAEN, 2005, issue 7, pp. 148–158.Google Scholar
 12. 12.
  Mashukov, I.V., Recording of Seismic Vibrations Induced by Large-Scale Underground Blasts, GIAB, 2014, no. 4, pp. 216–221.Google Scholar
 13. 13.
  Bashkov, V.I., Eremenko, A.A., Mashukov, I.V., Estimate of Seismic Effect of Production Blasting on Built Structures in the Area of Tashtagol Mine, GIAB, 2016, no. 2, pp. 160–171.Google Scholar
 14. 14.
  Glozman, L.M., Makovskaya, N.A., Izofov, V.O. et al., RTM 36.22.91. Opredelenie kriticheskikh parametrov kolebanii okhranyaemykh ob’ektov pri vzryvnom droblenii fundamentov i obrsuhenii zdanii pri rekonstruktsii (Determination of Critical Vibrations during Crushing and Caving of Foundations and Buildings by Blasting in Reconstruction), Moscow: Nedra, 1982.Google Scholar
 15. 15.
  Construction Norm and Regulations SNiP 2.01.07-85. Loads and Effects. Approved by the USSR Gosstroy, 1985, no. 135.Google Scholar
 16. 16.
  State Standards GOST 25100-95. Soils. Classification. Approved by RF Minstroy, 1996, no. 18–10.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2017

Authors and Affiliations

 • A. A. Eremenko
  • 1
 • I. V. Mashukov
  • 2
 • V. A. Eremenko
  • 3
 1. 1.Chinakal Institute of Mining, Siberian BranchRussian Academy of SciencesNovosibirskRussia
 2. 2.Siberian State Industrial UniversityNovokuznetskRussia
 3. 3.Academician Melnikov Institute of Integrated Mineral Development—IPKONRussian Academy of SciencesMoscowRussia

Personalised recommendations