Advertisement

Journal of Mining Science

, Volume 53, Issue 1, pp 34–42 | Cite as

Geomechanical Monitoring of Open-Pit Bottom Reserves in Mir Mine, ALROSA: Results

 • V. D. Baryshnikov
 • A. S. Fedyanin
 • E. K. Pul’
 • D. V. Baryshnikov
Geomechanics

Abstract

The authors propose methods and means to monitor deformation and subsidence of ore crown under mining of open-pit bottom reserves by room-and-pillar system with cemented backfill in Mir Mine, ALROSA. The article describes layout and data of geomechanical monitoring. The mechanism of ore subsidence at the lower boundary of the safety pillar is determined.

Keywords

Safety pillar ore crown pillar geomechanical monitoring aquifer subsidence movement deformation plug point profile 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Kaplunov, D.R., Kalmykov, V.N., and Ryl’nikova, M.V., Kombinirovannaya geotekhnologiya (Hybrid Geotechnology), Moscow: Ruda Metally, 2003.Google Scholar
 2. 2.
  Kratch, G., Sdvizhenie gornykh porod i zashchita podrabatyvaemykh sooruzhenii (Rock Mass Subsidence and Undermined Structure Protection), Moscow: Nedra, 1978.Google Scholar
 3. 3.
  Turchaninov, A.I., Iofis, M.A., and Kaspar’yan, E.N., Osnovy mekhaniki gronykh porod (Fundamentals of Rock Mechanics), Leningrad: Nedra, 1977.Google Scholar
 4. 4.
  Kramskov, N.P., Ryl’nikova, M.V., Kalmykov, V.N., et al., Technical and Economic Appraisal and Comparison of Mining Systems Used at Aikhal Deposit, Hybrid Geotechnology: Advancement of Mining Methods and Safety: Int. Conf. Proc., Magnitogorsk, Sibai, 2003, pp. 33–42.Google Scholar
 5. 5.
  Kramskov, N.P., Ryl’nikova, M.V., Kalmykov, V.N., et al., Geomechanical Features of Aikhal Deposit Development, Hybrid Geotechnology Advancement of Mining Methods and Safety: Int. Conf. Proc., Magnitogorsk, Sibai, 2003, pp. 114–129.Google Scholar
 6. 6.
  Zakharov, V.N., Kubrin, S.S., and Averin, A.P., Monitoring and Prediction of Mining-Induced Hydro-, Gasand Geodynamic Events in Mines of ALROSA, Problems and Ways of Efficient Diamond Mining: Int. Sci. Proc., Novosibirsk: Nauka, 2011, pp. 157–160.Google Scholar
 7. 7.
  Balek, A.E. and Sashurin, A.D., Validation of Geomechanical Control Procedure for Operations in the Transition Zone in Udachny Mine, Problems and Ways of Efficient Diamond Mining: Int. Sci. Proc., Novosibirsk: Nauka, 2011, pp. 192–195.Google Scholar
 8. 8.
  Zakharov, V.N., Arshavsky, V.V., Filippov, Yu.A., et al., Modeling and Analyzing Geomechanical Processes in Ore Bode and Enclosing Rock Mass during Mir Kimberlite Pipe Development, Problems and Ways of Efficient Diamond Mining: Int. Sci. Proc., Novosibirsk: Nauka, 2011, pp. 195–199.Google Scholar
 9. 9.
  Iofis, M.A. and Mytskikh, O.S., Features of Geomechanical Processes in the Transition Zone under Mining, Problems and Ways of Efficient Diamond Mining: Int. Sci. Proc., Novosibirsk: Nauka, 2011, pp. 145–148.Google Scholar
 10. 10.
  Instruktsiya po bezopasnomu vedeniyu gornykh rabot pri kombinirovannoi (sovmeshchennoi) razrabotke mestorozhdenii rudnykh i nerudnykh poleznykh iskopaemykh (Guidelines on Safe Hybrid (Combined) Mining of Metallic and Nonmetallic Minerals), Moscow: Gosgortekhnadzor, 1998.Google Scholar
 11. 11.
  Kolganov, V.F., Akimov, A.N., and Drozdov, A.V., Gorno-geologicheskie osobennosti korennykh mestorozhdenii almazov Yakutii (Geological Features of Primary Diamond Deposits in Yakutia), Mirny: Mirninskaya tipografiya, 2013.Google Scholar
 12. 12.
  Lobanov, V.V., Zel’berg, A.S., and Slobodenyuk, M.E., Implementation of the Dry Conservation Project at Mir Open Pit Mine—An Important Preparative Stage for the Transition to Underground Mining, Gorny Zh., 2005, no. 7, pp. 91–95.Google Scholar
 13. 13.
  Baryshnikov, V.D. and Baryshnikov, D.V., Arrangement and Accomplishment of Observations over Undermined Backfill Displacement, GIAB, 2008, no. 12, pp. 256–261.Google Scholar
 14. 14.
  Baryshnikov, V.D., Baryshnikov, D.V., and Gakhova, L.N., Geomechanical Condition Forecast and Control in a Protective Pillar under an Aquifer in the Internatsionalny Mine, J. Fundament. Appl. Min. Sci., 2014, vol. 1, no. 1, pp. 37–43.Google Scholar
 15. 15.
  Baryshnikov, V.D., Baryshnikov, D.V., Gakhova, L.N., and Kachal’sky, V.G., Practical Experience of Geomechanical Monitoring in Underground Mineral Mining, J. Min. Sci., 2014, vol. 50, no. 5, pp. 855–864.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Baryshnikov, V.D., Baryshnikov, D.V., and Gakhova, L.N., Estimate of Subsidence and Deformation of Ore Body Undermined by Slicing, J. Fundament. Appl. Min. Sci., 2016, vol. 3, no. 1, pp. 265–269.Google Scholar
 17. 17.
  Instruktsiya po nablyudeniyam za sdvizheniem gornykh porod, zemnoi poverkhnosti pri razrabotke rudnykh mestorozhdenii (Guidelines on Observations over Displacement of Rock Mass and Ground Surface during Ore Mining), Moscow: Nedra, 1988.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2017

Authors and Affiliations

 • V. D. Baryshnikov
  • 1
 • A. S. Fedyanin
  • 2
 • E. K. Pul’
  • 2
 • D. V. Baryshnikov
  • 1
 1. 1.Chinakal Institute of Mining, Siberian BranchRussian Academy of SciencesNovosibirskRussia
 2. 2.ALROSAMirnyRussia

Personalised recommendations