Advertisement

Paleontological Journal

, Volume 52, Issue 3, pp 221–230 | Cite as

Representatives of the Genus Trochammina (Foraminifera) from the Middle Jurassic of the Arctic and Boreal Regions

 • L. A. Glinskikh
 • B. L. Nikitenko
Article
 • 29 Downloads

Abstract

Representatives of the genus Trochammina are widespread in the Middle Jurassic of Arctic, Boreal, and Subboreal paleobasins. This group is important for stratigraphic and biofacial investigations. Foraminifers of the genus Trochammina, including T. praesquamata Mjatliuk and T. jakovlevae sp. nov. are described in detail.

Keywords

Foraminifera Middle Jurassic Arctic and Boreal regions 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Atlas mollyuskov i foraminifer morskikh otlozhenii verkhnei yury i neokoma Zapadno-Sibirskoi neftegazonosnoi oblasti (Atlas of Mollusks and Foraminifers from Marine Deposits of the Upper Jurassic and Neocomian of West Siberian Oiland-Gal Fields), vol. 2 Foraminifery (Foraminifers), Moscow: Nedra, 1990.Google Scholar
 2. Atlas rukovodyashchikh form iskopaemoi fauny SSSR (Atlas of Index Forms of the Fossil Fauna of the USSR), vol. 7 Nizhnii i srednii otdely yurskoi sistemy (Lower and Middle Series of the Jurassic System), Moscow–Leningrad: Gosgeolizdat, 1947.Google Scholar
 3. Basov, V.A., Nikitenko, B.L., and Kupriyanova, N.V., Foraminifers and ostracods from the Lower and Middle Jurassic of the Barents Sea shelf, Nov. Paleontol. Stratigr. Prilozh. Zh. Geol. Geofiz., 2008a, vol. 49, nos. 10–11, pp. 188–194.Google Scholar
 4. Basov, V., Nikitenko, B., and Kupriyanova, N., Lower and Middle Jurassic foraminiferal and ostracod biostratigraphy of the eastern Barents Sea and correlation with northern Siberia, Norw. J. Geol., 2008b, vol. 88, no. 4, pp. 259–266.Google Scholar
 5. Basov, V.A., Nikitenko, B.L., and Kupriyanova, N.V., Stratigraphy and microfauna (foraminifers and ostracods) from the Lower and Middle Jurassic of the Barents Sea shelf, Geol. Geofiz., 2009, vol. 50, no. 5, pp. 525–549.Google Scholar
 6. Biostratigrafiya verkhneyurskikh otlozhenii SSSR po foraminiferam (Biostratigraphy of the Upper Jurassic Deposits of the USSR Based on Foraminifers), Vilnius: Mokslas, 1982.Google Scholar
 7. Foraminifery verkhneyurskikh otlozhenii Zapadnoi Sibiri (Foraminifers from the Upper Jurassic Deposits of Western Siberia), Leningrad: Nedra, 1972.Google Scholar
 8. Gerke, A.A., Foraminifery permskikh, triasovykh i leiasovykh otlozhenii neftenosnykh raionov severa Tsentral’noi Sibiri (Foraminifers from the Permian, Triassic, and Liassic Deposits of the Oil Fields of Northern Central Siberia), Leningrad: Gostoptekhizdat, 1961.Google Scholar
 9. Glinskikh, L.A., Foraminifers and ostracods from the Bajocian–Bathonian of the Izhma River Basin (northern Pechora Region), in Sovremennaya mikropaleontologiya: Sbornik trudov XVI Vserossiiskogo mikropaleontologicheskogo soveshchaniya (Proceedings of the XVI All-Russia Micropa-leontological Conference on the Modern Micropaleontology), Kaliningrad, 2015, pp. 12–14.Google Scholar
 10. Glinskikh, L.A. and Nikitenko, B.L., Trochammina aff. praesquamata Foraminiferal Zone (Middle Jurassic) As interregional correlation reference point (Siberia–Russian Platform), in Interekspo Geo-Sibir’-2015. XI Mezhdunarodnyi kongress i vystavka. “Nedropol’zovanie. Gornoe delo. Napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki poleznykh iskopaemykh. Geoekologiya”. Sbornik materialov (Interekspo Geo-Siberia-2015: XI International Congress and Exhibition on the Use of the Bowels of the Earth: Mining Engineering, Approaches and Technologies of Prospecting, Investigation, and Development of Minerals, Geoecology), Novosibirsk: SGUGiT, 2015, vol. 1, pp. 28–32.Google Scholar
 11. Komissarenko, V.K., Biostratigraphy of the Lower–Middle Jurassic deposits of the Yamal Peninsula, in Biostratigrafiya mezozoya Zapadnoi Sibiri. Sbornik nauchnykh trudov (Biostratigraphy of the Mesozoic of Western Siberia: Collected Works), Tyumen: ZapSibNIGNI, 1987, pp. 5–12.Google Scholar
 12. Levchuk, L.K. and Nikitenko, B.L., Callovian and Late Jurassic foraminifers of the western and central parts of the West Siberian Lowland, Nov. Paleontol. Stratigr. Prilozh. Zh. Geol. Geofiz., 2010, vol. 51, no. 14, pp. 85–110.Google Scholar
 13. Loeblich, A. and Tappan, H., Foraminiferal Genera and Their Classification, New York, 1988, vols. 1 and 2.CrossRefGoogle Scholar
 14. Mitta, V., Glinskikh, L., Kostyleva, V., et al., Biostratigraphy and sedimentary settings of the Bajocian–Bathonian beds of the Izhma River Basin (European north of Russia), Neues Jahrb. Geol. Paläontol., 2015, vol. 277, no. 3, pp. 307–335.CrossRefGoogle Scholar
 15. Mitta, V., Kostyleva, V., Dzyuba, O., et al., Biostratigraphy and sedimentary settings of the Upper Bajocian–Lower Bathonian in the vicinity of Saratov (central Russia), Neues Jahrb. Geol. Paläontol., 2014, vol. 271, no. 1, pp. 95–121.CrossRefGoogle Scholar
 16. Mjatliuk, E.V., Foraminifers from the Jurassic deposits of the Nordvik Oil Field (Khatanga Bay), in Geologicheskoe issledovanie Nordvik-Khatangskogo raiona i Taimyrskogo poluostrova (Geological Investigation of the Nordvik–Khatanga Region and Taimyr Peninsula), Leningrad: Glavsevmorput’, 1939, pp. 221–246.Google Scholar
 17. Nikitenko, B.L., Stratigrafiya, paleobiogeografiya i biofatsii yury Sibiri po mikrofaune (foraminifery i ostrakody) (Stratigraphy, Paleobiogeography, and Biofacies of the Jurassic of Siberia Based on the Microfauna of Foraminifers and Ostracods), Novosibirsk: Parallel’, 2009.Google Scholar
 18. Nikitenko, B.L., Sapjanik, V.V., and Glinskikh, L.A., Early–Middle Jurassic assemblages of foraminifers and ostracods of northern and southern marginal areas of the West Siberian, Nov. Paleontol. Stratigr. Prilozh. Zh. Geol. Geofiz., 2000, vol. 41, nos. 2–3, pp. 87–109.Google Scholar
 19. Nikitenko, B.L., Shurygin, B.N., Knyazev, V.G., et al., Stratigraphy of the Jurassic and Cretaceous of the Anabar Region (Arctic Siberia, Laptev Sea coasts) and the boreal zonal standard, Geol. Geofiz., 2013, vol. 54, no. 8, pp. 1047–1082.Google Scholar
 20. Prakticheskoe rukovodstvo po mikrofaune SSSR. Foraminifery mezozoya (Practical Guide to the Microfauna of the USSR: Mesozoic Foraminifers), Leningrad: Nedra, 1991.Google Scholar
 21. Regional’nye stratigraficheskie skhemy mezozoiskikh otlozhenii Zapadno-Sibirskoi ravniny (Regional Stratigraphic Schemes of the Mesozoic Deposits of the West Siberian Plain), Tyumen, ZapSibNIGNI. 1991.Google Scholar
 22. Reshenie 6-go Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo soveshchaniya po rassmotreniyu i prinyatiyu utochnennykh stratigraficheskikh skhem mezozoiskikh otlozhenii Zapadnoi Sibiri. Regional’nye stratigraficheskie skhemy triasovykh i yurskikh otlozhenii Zapadnoi Sibiri, Novosibirsk, 2003 (Resolution of the 6th Interdepartmental Stratigraphic Meeting on the Consideration and Adoption of the Specified Stratigraphic Scheme of the Mesozoic Deposits of Western Siberia: Regional Stratigraphic Schemes of the Triassic and Jurassic Deposits of Western Siberia, Novosibirsk, 2003), Novosibirsk: SNIIGGiMS, 2004.Google Scholar
 23. Sapjanik, V.V., Stratification of the Lower–Middle Jurassic deposits of Siberia based on foraminifers, in Geologiya i neftegazonosnost’ trias-sredneyurskikh otlozhenii Zapadnoi Sibiri (Geology and Oil-and-Gas Content of the Triassic–Middle Jurassic Deposits of Western Siberia), Novosibirsk: SNIIGGiMS, 1991, pp. 63–79.Google Scholar
 24. Shurygin, B.N., Nikitenko, B.L., Devyatov, V.P., et al., Stratigrafiya neftegazonosnykh basseinov Sibiri. Yurskaya sistema (Stratigraphy of the Oil-and-Gas-bearing Basins of Siberia: Jurassic System), Novosibirsk: Sib. Otd. Ross. Akad. Nauk, Fil. “Geo”, 2000.Google Scholar
 25. Vasilenko, V.P., Foraminifers from the Middle Jurassic and Lower Cretaceous deposits of Cape Ilya and Kozhevnikov Hill, in Sbornik statei po geologii Arktiki (Collected Works on the Geology of the Arctic Region), Leningrad–Moscow, 1951, pp. 48–82.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian BranchRussian Academy of ScienceNovosibirskRussia
 2. 2.Novosibirsk State UniversityNovosibirskRussia

Personalised recommendations